Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 54

Raport bieżący nr 54/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja - Tiltra S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 13 lipca 2011 r. podmiot zależny od Spółki - Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("PRKiI" lub "Zleceniodawca"), zawarła z Romualdem Ryszewskim prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą FHU "ELTOR" Romuald Ryszewski z siedzibą w Janikowie (dalej: "Wykonawca" lub "Zleceniobiorca") umowę podwykonawczą na roboty budowlane (dalej: "Umowa"), w związku z umową zawartą przez PRKiI jako Partnerem konsorcjum w składzie:

Reklama

1. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Pełnomocnik

konsorcjum;

2. PKP Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Partner konsorcjum;

3. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Partner

konsorcjum;

4. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "DOLKOM" Sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrocławiu - Partner konsorcjum;

z PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Zamawiający") na roboty budowlane podstawowe liniowe na odcinku Wrocław - Grabiszyn - Skokowa i Żmigród - granica woj. dolnośląskiego" w ramach projektu POIiŚ 7.1 - 4 "Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica woj. dolnośląskiego." (dalej: "Kontrakt Główny"), o której to umowie spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z dnia 25 maja 2011 r.

Wartość Umowy:

Łączna wartość netto Umowy: 42.746.641,34 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści jeden 34/100);

Łączna wartość brutto Umowy: 52.578.368,84 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem 84/100złotych);

Przedmiot Umowy:

Na podstawie Umowy Wykonawca wykona prace branżowe związane z wykonaniem branżowych robót budowlanych na następujących szlakach:

1) L01 szlak st. Wrocław Popowice - Wrocław Osobowice

2) S03 stacja Wrocław Osobowice

3) L02 szlak st. Wrocław Osobowice - p. odg. Pęgów

4) S04 p. odg. Pęgów

5) L03 szlak p. odg. Pęgów - st. Oborniki Śląskie

Termin Realizacji Umowy:

Nie dłużej niż do 30.06.2014 r.

Kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie umowne za opóźnienie w następujących wypadkach i w następującej wysokości:

a) 0,05% całkowitej ceny brutto Kontraktu Głównego za każdy dzień opóźnienia robót w poszczególnych fazach;

b) 0,05% całkowitej ceny brutto Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przystąpieniu przez Zleceniobiorcę do usunięcia wad/usterek/braków w okresie rękojmi lub terminu ich usunięcia;

c) 0,05% całkowitej ceny brutto Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w uporządkowaniu terenu;

d) 0,05% całkowitej ceny brutto Umowy za każdy dzień przekroczenie czasu wyznaczonych zamknięć torowych z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy;

e) 0,05% całkowitej ceny brutto Kontraktu Głównego za każdy dzień opóźnienia w robotach Zleceniodawcy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy.

2. W przypadku, gdy takie koszty wynikają z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca pokryje również koszty:

a) opóźnień pociągów powstałych z przyczyn leżących po jego stronie, spowodowanych wydłużeniem czasu planowanego zamknięcia torów i nieplanowanym zajęciem torów podczas robót;

b) opóźnień pociągów, które powstaną w wyniku usterek w urządzeniach lub innych zdarzeń spowodowanych przez Zleceniobiorcę;

c) wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej;

d) użycia lokomotyw do przeciągania pociągów;

e) koszty rozkładu jazdy (konstrukcji zastępczego rozkładu jazdy) na zamknięciu torowym na podstawie faktury wystawionej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, zgodnie z liczbą pociągokilometrów dla których dokonana była korekta.

Koszty wynikające z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą wg not przedłożonych przez przewoźników natomiast koszty wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów według faktur przedłożonych przez przewoźników.

3. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto Zleceniobiorcy za odstąpienie od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy.

W przypadku, gdy Zleceniodawcy zostaną naliczone kary umowne z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłacenia Zleceniodawcy kary umownej w wysokości pełnej kwoty naliczonej Zleceniodawcy.

4. Kary umowne płatne są najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wezwania przez Zleceniodawcę, na rachunek bankowy wskazany w dokumentach obciążeniowych.

5. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącenia z każdej wierzytelności Zleceniobiorcy wszystkich wymagalnych roszczeń powstałych z tytułu kar umownych, odszkodowań, kompensat za ubezpieczenia itp. W takim przypadku Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do zaspokojenia swoich roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość wyżej Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji - Tiltra S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Maciej Radziwiłł - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »