Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 69

Raport bieżący nr 69/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja - Tiltra S.A. ("Spółka" lub "Zleceniodawca") informuje, że w dniu 9 września 2011 r., Spółka zawarła znaczące umowy ze spółką "Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR" sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu ("Intercor" lub "Zleceniobiorca"), wartość podpisanych umów z Intercor w ciągu 12 miesięcy wynosi: 159.107.620,80 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów sto siedem tysięcy sześćset dwadzieścia 80/100 złotych).

Reklama

Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta przez Spółkę z Intercor w dniu 9 września 2011 r. - umowa podwykonawcza - (dalej: "Umowa"), w związku z wykonywaniem przez Spółkę robót budowlanych dotyczących umowy na: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Podłęże - Bochnia w km 16,000 - 39,000" w ramach Projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" ("Kontrakt Główny"), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 34/2010 z dnia 3 listopada 2010 r.

Wartość Umowy:

Łączna wartość netto Umowy: 142.000.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony 00/100 złotych).

Przedmiot Umowy:

Na podstawie umowy Podwykonawca wykona kompleksową realizację (zaprojektowanie i wykonanie) robót branżowych (roboty budowlano - montażowe), dla zadania: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Podłęże - Bochnia w km 16,000 - 39,000 w ramach Projektu " Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" - obiekty inżynieryjne dla odcinków:

- Stacja Podłęże

- Szlak Podłęże - Kłaj

- Stacja Kłaj

- Szlak Kłaj - Bochnia

- Stacja Bochnia

Okres gwarancji:

1 rok od dnia wystawienia świadectwa przejęcia robót.

Kary umowne:

1. Strony uzgodniły karę umowną za każdy dzień trwania naruszenia postanowień Umowy (opóźnienie lub zwłoka w wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz nie zastosowanie się do poleceń Zleceniodawcy) przez Zleceniobiorcę w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy. Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 15 (piętnaście) dni z winy Zleceniobiorcy, Zleceniodawca ma prawo od Umowy odstąpić zawiadamiając Zleceniobiorcę na piśmie bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu

oraz bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych na rzecz Zleceniobiorcy. W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od Umowy w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zleceniodawca ma prawo jednocześnie zlecić wykonanie opóźnionych czynności osobie trzeciej na koszt Zleceniobiorcy. Zwrot przez Zleceniobiorcę kosztów takiego usunięcia wad nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty dostarczenia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie przez Zleceniodawcę kosztów usunięcia wad przez osobę trzecią. Kary oraz inne obciążenia finansowe zostaną nałożone na Zleceniobiorcę tylko i wyłącznie w przypadku obciążenia karami Zleceniodawcy przez Inwestora.

Za roboty wykonane, przed odstąpieniem od umowy, Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie, pomniejszone o należne kary umowne oraz inne roszczenia Zleceniodawcy. Wynagrodzenie zostanie ustalone w drodze negocjacji między stronami.

2. Strony uzgodniły karę umowną również za każdorazowe przekroczenie terminów napraw gwarancyjnych w odniesieniu do przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy, za każdy dzień opóźnienia Zleceniobiorcy. W przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 3 (trzy) dni Zleceniodawca ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Zleceniobiorcy. Zwrot przez Zleceniobiorcę kosztów takiego usunięcia wad nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty dostarczenia Zleceniobiorcy dokumentów potwierdzających poniesienie przez Zleceniodawcę kosztów usunięcia wad przez osobę trzecią. Kary oraz inne obciążenia finansowe zostaną nałożone na Zleceniobiorcę tylko i wyłącznie w przypadku obciążenia karami Zleceniodawcy przez Inwestora.

3. Zastosowanie jednej z kar umownych nie wyłącza dopuszczalności stosowania innych.

4. Zleceniodawca może odstąpić od Umowy lub rozwiązać Umowę w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym lub w innym trybie, jeśli odstąpienie takie będzie spowodowane odstąpieniem lub rozwiązaniem, w całości lub w części, przez PKP PLK S.A. od Kontraktu Głównego. W sytuacji takiej Zleceniobiorcy nie przysługują żadne kary lub odszkodowania.

Jeżeli Konsorcjum Trakcja Polska bez ważnej przyczyny odstąpi od Kontraktu Głównego lub jeżeli PKP PLK S.A. odstąpi od Kontraktu Głównego z wyłącznej winy umyślnej Konsorcjum Trakcja Polska, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 7,5 % wartości brutto wynagrodzenia Zleceniobiorcy wynikającego z Umowy.

5. Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać uzupełniającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej w razie gdyby poniesiona przez nią szkoda była wyższa niż zastrzeżona kara umowna.

6. Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

1) Zleceniobiorca nie przystąpił do wykonywania przedmiotu Umowy w terminie umożliwiającym mu wykonanie zleconych prac w terminie określonym w Umowie lub opóźnia wykonanie prac;

2) Zleceniobiorca, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy wyrządził Zleceniodawcy szkodę. - jeżeli umowa zostanie rozwiązana przez Inwestora tj. PKP PLK S.A.

7. W sytuacji gdy dojdzie do rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Inwestora tj. PKP PLK S.A. z winy Zleceniodawcy, Zleceniodawca rozliczy wszystkie wykonane przez Zleceniobiorcę prace oraz Zleceniobiorca obciążyć Zleceniodawcę odszkodowaniem w wysokości 10% wartości niewykonanych robót netto.

8. W sytuacji gdy dojdzie do rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Inwestora tj. PKP PLK S.A. z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci karę umowna w wysokości 10% wartości wszystkich robót wynikających z Umowy z PKP PLK S.A. brutto.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość wyżej wskazanych umów przekracza 10% kapitałów własnych Trakcja - Tiltra S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Maciej Radziwiłł - Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »