Reklama

SYGNITY (SGN): Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Raport bieżący nr 26/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Sygnity") informuje o zawarciu w dniu 15 czerwca 2012 Umowy o udzielenie zamówienia publicznego po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu ograniczonego, zgodnie z art. 47 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) ("Umowa") z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający").

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, realizacja i nadzór gwarancyjny Podsystemów: "Hurtownia Danych" oraz "Podsystem Wykrywania Nadużyć" w ramach Projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" ("System P1").

Termin wykonania Umowy wynosi 26 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Okres świadczenia usług wchodzących w zakres nadzoru gwarancyjnego kończy się w terminie 24 miesięcy od dnia uruchomienia produkcyjnego Systemu P1 w pełnym zakresie funkcjonalnym.

Umowa została zawarta w ramach czwartej części projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych". Zgodnie z założeniami kontraktu Sygnity wykona hurtownię danych umożliwiającą gromadzenie odpersonalizowanych danych z całego obszaru ochrony zdrowia i ich dalsze przetwarzanie w informacje istotne z punktu widzenia zarządczego. Dzięki temu beneficjenci systemu, m.in. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy czy jednostki medyczne zyskają dostęp do raportów, analiz i statystyk niezbędnych do kreowania polityki zdrowotnej, sprawnego zarządzania i planowania działań w ramach ochrony zdrowia.

Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy ("Wartość Zamówienia Podstawowego") wynosi nie więcej niż 79.525.681,98 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 98/100) brutto, w tym VAT 14 870 655,98 (słownie: czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 98/100), netto 64 655 026,00 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych 00/100). Wynagrodzenie płatne będzie z chwilą wykonania poszczególnych etapów Umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających do 10% Wartości Zamówienia Podstawowego.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wysokości łącznego wynagrodzenia netto.

Jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy kwoty należnych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jednakże całkowita odpowiedzialność Sygnity z tytułów określonych w Umowie jest ograniczona do wysokości łącznego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu Umowy netto, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Sygnity w zakresie odszkodowania za szkody spowodowane ujawnieniem Informacji chronionych, szkody w majątku ruchomym i nieruchomym, szkody na osobie, szkody z tytułu naruszenia praw autorskich przez oprogramowanie dedykowane oraz dokumentację, sporządzone i dostarczone przez Sygnity w ramach Umowy oraz w przypadkach określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa jest nieograniczona kwotowo. Wyłączona została odpowiedzialność Sygnity za utratę lub uszkodzenie danych oraz utracone korzyści.

Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą: wartość Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Sygnity.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
Magdalena Taczanowska - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »