Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 79

Raport bieżący nr 79/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka”) informuje, że Spółka oraz podmioty zależne od Spółki zawarły z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 22 lipca 2013 r. umowy o łącznej wartości 55 490 881,40 zł netto (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 40/100 złotych). Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 31 lipca 2013 r. pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ("Zamawiający”) a podmiotem zależnym od Spółki tj. Przedsiębiorstwem Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. ("PRKiI”, "Wykonawca”) ["Umowa”].

Reklama

Wartość Umowy:

Łączna wartość netto Umowy wynosi: 24 220 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

Łączna wartość brutto Umowy wynosi: 29 790 600,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych).

Przedmiot Umowy:

Na podstawie Umowy PRKiI wykona prace, zgodnie z Umową, związane rewitalizacją linii kolejowej nr 144 na odcinku Fosowskie – Opole – relektryfikacja linii nr 144 na odcinku Fosowskie – Opole. Wskazane prace stanowią zamówienie uzupełniające.

Termin realizacji Umowy:

Termin zakończenia prac do dnia 03.12.2013 r.

Odszkodowanie umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i w następującej wysokości:

1) w wysokości 0,01% wartości brutto Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu zakończenia prac;

2) w wysokości 0,2% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.;

3) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy w przypadku opóźnień z winy Wykonawcy w przestawianiu osoby spełniającej wymagania Zamawiającego odnośnie do świadczenia zawodowego i posiadanych uprawnień

4) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od realizacji Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.;

5) w wysokości 0,1% wartości brutto Umowy za podzlecenie przez Wykonawcę prac lub robót podwykonawcom bez wymaganej zgody Zamawiającego;

6) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu wykonania drobnych zaległych prac i wad, o których mowa w Umowie, a także za opóźnienie z winy Wykonawcy w przedstawieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego;

Stronie, która nie wykonała swojego obowiązku umownego w ustalony terminie, druga Strony wyznaczy pisemnie dodatkowy termin wykonania. W razie niewykonania tego obowiązku w dodatkowy terminie, wykosić kar umownych, o których mowa powyżej, może ulec zwiększeniu o 50%.

Jeżeli szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przewyższa wysokość naliczonych kar umownych, wówczas Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa powyżej.

Łączna suma naliczonych kar umownych wskazanych powyżej, nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto Umowy.

Pozostałe warunki Umowy:

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą publikacji niniejszego raportu jest fakt, iż łączna wartość umów zawartych pomiędzy Spółką oraz podmiotami zależnymi od Spółki z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-16Roman PrzybyłPrezes Zarządu
2013-10-16Tadeusz KałdonekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »