Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 5

Raport bieżący nr 5/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Trakcja PRKiI S.A. (dawniej Trakcja S.A., dalej "Spółka” bądź "Wykonawca”) informuje, iż Spółka zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: "Zamawiający”) w ciągu ostatnich 12 miesięcy umowy o łącznej wartości 64 279 588,58 zł netto (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 58/100). Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 28 lutego 2014 r. pomiędzy Spółką a Zamawiającym na wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu prac projektowych i budowlanych na stacji kolejowej Łódź Widzew od km 4,100 do km 7,2000 linii kolejowej nr 17 w ramach Projektu POIiŚ 7.1-24.2 pn. "Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot B – odcinek Łódź Widzew-Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych” (dalej: "Umowa”).

Reklama

Wartość Umowy:

Wartość netto Umowy: 15 469 388,14 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 14/100). Całkowita cena brutto wynosi 19 027 347,41 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 41/100).

Przedmiot Umowy:

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót projektowych i budowlanych na stacji kolejowej Łódź Widzew od km 4,100 do km 7,2000 linii kolejowej nr 17 (dalej "Roboty”).

Okres obowiązywania Umowy:

Umowa obowiązuje do dnia 30 września 2015 r.

Odszkodowanie umowne:

Odszkodowanie umowne za opóźnienie rozumiane będzie jako kara za zwłokę. Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych, które płatne będą w następujących wysokościach i z następujących tytułów:

(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót, za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto;

(b) za przekroczenie terminów wykonania poszczególnych prac projektowych, robót lub innych czynności wskazanych w Harmonogramie Robót (subklauzula 8.3), za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,05% wartości brutto poszczególnych prac lub robót podlegających odbiorowi i rozliczeniu, z tym że kary te zwrócone zostaną Wykonawcy w przypadku kiedy nie zostanie przekroczony Czas na Ukończenie Robót;

(c) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia albo następnie w okresie zgłaszania wad w terminie ustalonym w porozumieniu, w wysokości 1,0% wartości brutto poszczególnych prac lub robót, których wada dotyczy za każdy dzień opóźnienia,

(d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto;

(e) we wszystkich przypadkach, gdy Umowa nakłada na Wykonawcę obowiązek uzyskania w określonym terminie uzgodnień lub powiadomień o określonych zdarzeniach Zamawiającego, a Wykonawca (dochowując należytej staranności) tego obowiązku nie wykona w przewidzianym do tego terminie - w wysokości 0,001% wynagrodzenia umownego brutto, odrębnie za każdy przypadek braku wymaganego uzgodnienia lub powiadomienia;

(f) za nieobecność wymaganego przez Umowę przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do podejmowania wiążących decyzji na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w wysokości 10 000 zł odrębnie za każdy przypadek nieobecności w wyznaczonym terminie narady lub spotkania;

(g) za opóźnienie w przekazaniu raportu z postępu prac, w wysokości 10 000 zł za każdy dzień zwłoki przekazania raportu;

(h) za opóźnienie w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki, w wysokości 25 000 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu polisy lub dowodu opłacenia składki;

(i) za naruszenie przepisów bhp i p.poż. na placu budowy, w wysokości 25 000 zł odrębnie za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek istotnego takiego naruszenia;

(j) za przedłużenie zamknięć torowych zgodnie z obowiązującym cennikiem na PKP PLK S.A.

Zapłata kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Zapłaty Kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania ukończenia Robót, ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Kontraktu.

Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za uchybienia, nieprawidłowości, niezgodności określone w klauzuli "Bezpieczeństwa pracy” stanowiącej Załącznik Nr 2 do Umowy.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia netto oraz zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą publikacji niniejszego raportu jest fakt, iż łączna wartość umów zawartych pomiędzy Spółką a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-28Jarosław TomaszewskiWiceprezes Zarządu
2014-02-28Tadeusz KałdonekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »