Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 9

Raport bieżący nr 9/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka” lub "Podwykonawca”) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. w dniu 17 marca 2014 r. Spółka zawarła z Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno-Torowym Sp. z o.o. w Gdańsku ("Wykonawca”) umowę podwykonawczą ("Umowa”), w związku z realizacją przez Wykonawcę:

1. w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzi Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej w Warszawie, PKP Energetyka S.A. w Warszawie oraz Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku (1) umowy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie ("Zamawiający”) na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) w ramach projektu POIIS 7.1 – 24.1 "Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia - Skierniewice”;

Reklama

2. w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzi PKP Energetyka S.A. w Warszawie, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku (2) umowy zawartej z Zamawiającym na wykonanie robót uzupełniających związanych z pracami na obiektach inżynieryjnych, robotami podtorowymi oraz elementów techniki na odcinku od km 6,500 do km 54,100 linii nr 1 Warszawa Centralna – Katowice realizowanych w ramach projektu POIIŚ 7.1 – 24.1 pn. "Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)” oraz (3) umowy zawartej z Zamawiającym na wykonanie robót uzupełniających związanych ze wzmocnieniem podtorza i przebudową układów torowych na st. Pruszków, szlaku Pruszków – Grodzisk Mazowiecki, st. Grodzisk Mazowiecki, st. Żyrardów oraz robotami elektroenergetycznymi na st. Pruszków, st. Żyrardów linii nr 1 Warszawa Centralna – Katowice realizowanych w ramach projektu POIIŚ 7.1.- 24.1 pn. "Modernizacja Linii Kolejowej warszawa-Łódź, etap II, Lot A odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)”.

Przedmiot Umowy:

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót torowych i odwodnieniowych zgodnie z Projektem Wykonawczym – stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Podwykonawca wykona m. in. wzmocnienie podtorza poprzez zabudowę pali żwirowych, iniekcję roztworem cementowym, kotwienie podstawy przypory grodzicami PCV oraz przebudowę gazociągu średniego ciśnienia w kilometrze 22,957.

Wartość Umowy:

Zgodnie z Ofertą Podwykonawcy wysokość wynagrodzenia ustalono na kwotę 77 710 780,90 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 90/100). Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT. Tak określone wynagrodzenie nie obejmuje wzmocnień podtorza poprzez zabudowę pali żwirowych, iniekcji roztworem cementowym oraz kotwienia podstawy przypory grodzicami PCV, za wykonanie których Podwykonawca przedstawi odrębną ofertę lub oferty dalszych podwykonawców. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w Załączniku nr 5 do Umowy, powyższe wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen przedstawionych w Ofercie Podwykonawcy, tj. poprzez przemnożenie faktycznie wykonanych ilości robot przez stawki jednostkowe.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy:

Przedmiot Umowy zostanie zakończony (wraz z pozytywnym przeprowadzeniem prób końcowych) przez Podwykonawcę w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.

Okres gwarancji:

1 rok od dnia Końcowego Odbioru Robót. Okres gwarancji i rękojmi w odniesieniu do poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy zostanie przedłużony o okres, w którym jakikolwiek element lub system był wyłączony ze zwykłego użytkowania oraz o czas wykonania napraw gwarancyjnych, a w przypadku wymiany rozpocznie na nowo swój bieg dla danego elementu Przedmiotu Umowy.

Kary umowne:

Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1. za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy względem terminu określonego w Harmonogramie Robót – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia;

2. za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad;

3. za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Podwykonawca – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie;

4. w przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca uprawniony będzie do potrącenia tych kwot z wynagrodzenia Podwykonawcy.

W przypadku obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego karami umownymi albo odszkodowaniem w związku z nienależytym wykonaniem przez Podwykonawcę zleconego mu Przedmiotu umowy, Podwykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody wyrządzonej wykonawcy z tego tytułu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto okoliczność, że wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-18Marita SzustakWiceprezes Zarządu
2014-03-18Tadeusz KałdonekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »