Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu - raport 3

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że zawarła w dniu 26.01.2016r. umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu (data umowy: 26.01.2016r.)

Reklama

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji systemów alarmowych strefy magazynowej – Skład Duninów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub skutecznym zawiadomieniem o zakończeniu robót.

Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie brutto 15.306.758,05 zł (słownie piętnaście milionów trzysta sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 05/100).

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia 30.06.2020r.

Strony ustaliły kary umowne z następujących tytułów:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad BHP w wysokości 500 zł, za każde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

2. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

3. za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad,

4. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

5. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

6. za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego,

7. za każdorazowe nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego,

8. za każdorazowe nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z wyłączeniem przypadku wskazanego w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 10% wynagrodzenie umownego. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Strony ustaliły, że niezależnie od kar umownych będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach KC

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy zawartej z Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.

Spółka raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 11.01.2016r. informowała o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. w ramach przetargu prowadzonego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-01-27Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2016-01-27Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »