Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o zawarciu znaczącej umowy z ZIKiT. - raport 85

Raport bieżący nr 85/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”) informuje, iż w dniu 17 lipca 2015 roku Spółka zawarła z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ("Zamawiający”) umowę na wykonanie przez Spółkę kompletu prac związanych z zamówieniem pt. "Utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015 – 2018” ("Umowa”).

Reklama

Spółka informowała o złożeniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie w raporcie bieżącym nr 74/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku oraz o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w raporcie bieżącym nr 80/2015 z dnia 3 lipca 2015 roku.

Wartość netto Umowy wyniesie nie więcej niż 42,3 mln zł co odpowiada wartości brutto w wysokości 52,0 mln zł, przy czym na wartość Umowy składają się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane prace utrzymaniowe w wysokości 19,7 mln zł brutto, wynagrodzenia za naprawy w wysokości nie przekraczającej 14,9 mln zł brutto oraz wynagrodzenie za wykonanie pozostałych prac jak również prac dodatkowych wynikających z Umowy w wysokości nie przekraczającej 17,4 mln zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu Umowy został określony na okres od 1 sierpnia 2015 roku do 31 lipca 2018 roku.

Spółka udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane w ramach Umowy roboty liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru lub w przypadku prac utrzymaniowych od końca miesiąca, w którym dostarczono nowe części i materiały. Przez taki sam okres Spółka ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia Spółce kar umownych m.in.:

1)w wysokości 10% wartości wynagrodzenia w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki jak również w razie natychmiastowego wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy w wyniku nienależytego wykonania przez Spółkę przedmiotu Umowy lub nadmiernej zwłoki Spółki w wykonaniu przedmiotu Umowy;

2)w wysokości 1% wartości wynagrodzenia w przypadku nieterminowych rozliczeń z podwykonawcami oraz 0,5% w przypadkach związanych z informowaniem Zamawiającego o umowach z podwykonawcami;

3)w wysokości od 0,01% do 0,03% wartości wynagrodzenia w związku z wystąpieniem wskazanych w Umowie okoliczności i zdarzeń obejmujących m.in. nieusunięcie lub nieskuteczne usunięcie usterek, zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy jak również nienależyte wykonanie innych czynności objętych zakresem rzeczowym Umowy.

Jednocześnie Zamawiający zapłaci Spółce karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia w przypadku odstąpienia przez Spółkę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, niemniej Spółka może żądać wynagrodzenia za usługi wykonane. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-17Wiesław NowakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »