PRIMETECH (PTH): Informacja o złożeniu przez Kancelarię Prawną reprezentującą KOPEX S.A. i TAGOR S.A. odpowiedzi na pozew - raport 12

Raport bieżący nr 12/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportów bieżących Nr 1/2010 z dnia 04 stycznia 2010 roku, Nr 4/2010 z dnia 08 stycznia 2010 roku oraz Nr 5/2010 z dnia 12 stycznia 2010 roku, Zarząd KOPEX S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2010 roku uzyskał z Kancelarii Prawnej reprezentującej Emitenta i spółkę pośrednio zależną Emitenta tj. Fabrykę Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej: "TAGOR S.A.") informację o wniesieniu przez Kancelarię Prawną w dniu 21 stycznia 2010 roku (w ustawowym dwutygodniowym terminie określonym w przepisach kodeksu postępowania cywilnego [dalej: "k.p.c."]) w imieniu Emitenta i TAGOR S.A. wspólnej odpowiedzi na pozew w sprawie z powództwa Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach ("powód") o zapłatę kwoty 51.875.600 zł (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych). Odpowiedź na pozew została nadana w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami na adres Sądu oraz pełnomocnika powoda.

Reklama

Emitent oraz TAGOR S.A. we wniesionej odpowiedzi na pozew podtrzymały swoje dotychczasowe stanowisko, wyrażone w raportach bieżących Nr 173/2009 z dnia 6 listopada 2009 roku, Nr 1/2010 z dnia 04 stycznia 2010 roku oraz Nr 5/2010 z dnia 12 stycznia 2010 roku o bezzasadności zgłoszonych roszczeń powoda. Zawarte w odpowiedzi na pozew twierdzenia Emitenta i TAGOR S.A. opierają się na trzech zasadniczych zarzutach, a to:

1. zaprzeczeniu okoliczności, jakoby Emitent i TAGOR S.A. nie wywiązały się, lub nienależycie wywiązały się z umów zawartych z Fabryką Maszyn FAMUR S.A. i powodem, a dotyczących realizacji kontraktu chińskiego; Emitent i TAGOR S.A. stoją na stanowisku, iż umowa o współpracy z dnia 11.01.2008 r. zawarta pomiędzy Emitentem a Fabryką Maszyn FAMUR S.A - podmiotem dominującym wobec powoda (o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2008 z dnia 12 stycznia 2008 roku), nie nakładała na Emitenta obowiązku powierzenia realizacji 50% zakresu wartościowego kontraktu z kontrahentem chińskim ani powodowi, ani Fabryce Maszyn FAMUR S.A., natomiast Szczegółowa umowa o współpracy z dnia 05.06.2008 r. zawarta pomiędzy Emitentem, TAGOR S.A., powodem i Fabryką Maszyn FAMUR S.A. wygasła wskutek zmiany przez kontrahenta chińskiego zakresu przedmiotowego kontraktu. Tym samym sformułowane przez powoda twierdzenie o niewykonaniu przez Emitenta i TAGOR S.A. powołanych umów poprzez niepowierzenie powodowi realizacji 50% wartości kontraktu z kontrahentem chińskim jako przesłance odpowiedzialności odszkodowawczej Emitenta i TAGOR S.A. z art. 471 Kodeksu cywilnego, jest bezpodstawne;

2. braku odpowiedzialności Emitenta i TAGOR S.A. za nieuczestniczenie powoda w realizacji kontraktu chińskiego, który to brak wynikał z jednej strony ze zmiany żądań i oczekiwań kontrahenta chińskiego, a z drugiej strony z wadliwości wykonanych przez powoda elementów, które miały być dostarczane w ramach realizacji kontraktu chińskiego; zawarte miedzy Grupą Famur a Grupą Kopex w 2008 r. umowy o współpracy dotyczyły konkretnego, określonego w nich asortymentu; zmiana treści kontraktu na skutek zawartego ze stroną chińską aneksu w maju 2009 r., zdezaktualizowała istotne przedmiotowo elementy zobowiązań stron w umowach o współpracy, czyniąc je prawnie bezskutecznymi; przejawiona - mimo braku skutecznych prawnie zobowiązań - wola dalszej współpracy z Grupą Famur w realizacji kontraktu na rzecz partnera chińskiego (zamówienie przez TAGOR SA w FAZOS SA części przesuwników sekcji i siłowników w czerwcu 2009 r.) zaowocowała nienależytym jakościowo i nieterminowym wykonaniem zadania przez powoda, co spowodowało skuteczne prawnie odstąpienie przez TAGOR SA od dalszej realizacji zamówienia przez FAZOS SA i było podstawą decyzji o zaniechaniu dalszej współpracy między stronami w realizacji kontraktu;

3. braku jakiegokolwiek związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem Emitenta i TAGOR S.A. a rzekomymi szkodami w majątku powoda z tytułu rozliczenia transakcji walutowych; transakcje walutowe typu forward dokonywane przez FAZOS SA miały charakter oderwany od ewentualnej realizacji kontraktu na rzecz strony chińskiej.

Na poparcie swojego stanowiska Emitent oraz TAGOR S.A. wniosły o przeprowadzenie dowodów z odpowiednich dokumentów oraz przesłuchania świadków i stron procesu.

Równocześnie Emitent informuje, iż z uwagi na ochronę interesów inwestorów, Emitenta oraz Fabryki Maszyn FAMUR S.A. - podmiotu dominującego wobec powoda, w treści odpowiedzi na pozew zawarty został wniosek o zarządzenie odbywania posiedzeń w sprawie przy drzwiach zamkniętych, na zasadzie art. 153 § 2 k.p.c.

Jednocześnie Emitent informuje, iż po uzyskaniu informacji o wniesieniu odpowiedzi na pozwy w dwóch pozostałych sprawach sądowych, o których informował w raportach bieżących Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku i Nr 5/2010 z dnia 12 stycznia 2010 roku, poinformuje o tym w odrębnym raporcie bieżącym.
Marian Kostempski - Prezes Zarządu
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »