Reklama

CYFRPLSAT (CPS): Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. - korekta - raport 16

Raport bieżący nr 16/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki koryguje raport nr 16/2010 z dnia 28 maja 2010 roku w taki sposób że porządek obrad zostaje powiększony o punkty 17 i 18 w brzmieniu:

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Brzmienie dotychczasowe:

Art. 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. działalność radiowa i telewizyjna;

2. działalność telekomunikacyjna;

Reklama

3. przetwarzanie danych;

4. działalność związana z bazami danych;

5. działalność związana z informatyką;

6. usługi w zakresie call center;

7. działalność artystyczna i literacka;

8. działalność rozrywkowa;

9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;

10. działalność w zakresie reklamy;

11. usługi w zakresie poligrafii;

12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;

13. działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;

14. działalność w zakresie budownictwa;

15. zarządzanie nieruchomościami;

16. zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;

17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;

18. produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

19. wynajem maszyn i urządzeń;

20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;

21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;

22. wykonywanie badań i analiz technicznych;

23. prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;

24. działalność holdingów;

25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;

26. świadczenie usług finansowych;

27. pośrednictwo finansowe.

Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.

Proponowane brzmienie:

Art. 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. działalność radiowa i telewizyjna;

2. działalność telekomunikacyjna;

3. przetwarzanie danych;

4. działalność związana z bazami danych;

5. działalność związana z informatyką;

6. usługi w zakresie call center;

7. działalność artystyczna i literacka;

8. działalność rozrywkowa;

9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;

10. działalność w zakresie reklamy;

11. usługi w zakresie poligrafii;

12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;

13. działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;

14. działalność w zakresie budownictwa;

15. zarządzanie nieruchomościami;

16. zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;

17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;

18. produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

19. wynajem maszyn i urządzeń;

20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;

21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;

22. wykonywanie badań i analiz technicznych;

23. prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;

24. działalność holdingów;

25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;

26. świadczenie usług finansowych;

27. pośrednictwo finansowe;

28. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;

29. usługi kadrowo-płacowe;

30. usługi doradztwa gospodarczego i finansowego.

Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.

18. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w pkt. 17 powyżej.

Raport bieżący przyjmuje zatem treść:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 24 czerwca 2010 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009;

b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009; oraz

c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz w sprawie wypłaty dywidendy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Brzmienie dotychczasowe:

Art. 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. działalność radiowa i telewizyjna;

2. działalność telekomunikacyjna;

3. przetwarzanie danych;

4. działalność związana z bazami danych;

5. działalność związana z informatyką;

6. usługi w zakresie call center;

7. działalność artystyczna i literacka;

8. działalność rozrywkowa;

9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;

10. działalność w zakresie reklamy;

11. usługi w zakresie poligrafii;

12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;

13. działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;

14. działalność w zakresie budownictwa;

15. zarządzanie nieruchomościami;

16. zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;

17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;

18. produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

19. wynajem maszyn i urządzeń;

20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;

21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;

22. wykonywanie badań i analiz technicznych;

23. prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;

24. działalność holdingów;

25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;

26. świadczenie usług finansowych;

27. pośrednictwo finansowe.

Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.

Proponowane brzmienie:

Art. 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. działalność radiowa i telewizyjna;

2. działalność telekomunikacyjna;

3. przetwarzanie danych;

4. działalność związana z bazami danych;

5. działalność związana z informatyką;

6. usługi w zakresie call center;

7. działalność artystyczna i literacka;

8. działalność rozrywkowa;

9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;

10. działalność w zakresie reklamy;

11. usługi w zakresie poligrafii;

12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;

13. działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;

14. działalność w zakresie budownictwa;

15. zarządzanie nieruchomościami;

16. zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;

17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;

18. produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

19. wynajem maszyn i urządzeń;

20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;

21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;

22. wykonywanie badań i analiz technicznych;

23. prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;

24. działalność holdingów;

25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;

26. świadczenie usług finansowych;

27. pośrednictwo finansowe;

28. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;

29. usługi kadrowo-płacowe;

30. usługi doradztwa gospodarczego i finansowego.

Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.

18. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w pkt. 17 powyżej.

19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2010 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.

2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2010 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/ w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały.

Załączniki:

Plik;Opis

Raport bieżący nr 16_2010_ogłoszenie o zwołaniu WZA_pl_kor.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - korekta

Raport bieżący nr 16_2010_załącznik_uchwały_pl_kor.pdf;Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie - korekta


Dominik Libicki - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »