Reklama

DATAWALK (DAT): Informacja Zarządu dotycząca: (i) szacunkowych, wybranych danych finansowych za rok 2020 i (ii) wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów. Information of the Executive Board on (i) estimated selected financial data for the year 2020 and (ii) the results of the tests for impairment of assets. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej DataWalk ("Grupa”) za rok 2020 wraz z danymi porównywalnymi:

- jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 12 359 tys. zł, wobec 2 362 tys. zł w roku 2019, co stanowi wzrost o ok. 423%,

- jednostkowe szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 12 050 tys. zł, wobec 13 735 tys. zł w roku 2019, co stanowi ich zmniejszenie o 12%,

Reklama

- jednostkowy szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -4 421 tys. zł, wobec -11 193 tys. zł w roku 2019, co stanowi zmniejszenie straty o ok. 60%,

- skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 15 722 tys. zł, wobec 3 512 tys. zł w roku 2019, co stanowi wzrost o ok. 348%,

- skonsolidowane szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 22 259 tys. zł, wobec 14 633 tys. zł w roku 2019, co stanowi wzrost o 52%,

- skonsolidowany szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -6 323 tys. zł, wobec -11 044 tys. zł w roku 2019, co stanowi zmniejszenie straty o ok. 43%.

Na jednostkową stratę netto w roku 2020, szczególny wpływ miały następujące czynniki: i) wzrost przychodów ze sprzedaży Spółki; ii) obniżenie kosztów zakupu usług obcych, w szczególności od spółki zależnej od Emitenta; iii) zakończenie programu motywacyjnego z dniem 31 grudnia 2019 r., a w konsekwencji zaprzestanie ujmowania kosztów programu, które były wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych; iv) dokonanie przez Spółkę odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych w jednostce powiązanej DataWalk Inc., a także v) wzrost kosztów finansowych wynikający w szczególnosci z ujemnych różnic kursowych oraz aktualizacji wartości inwestycji w jednostkach powiązanych.

W związku z prowadzonymi pracami nad jednostkowym raportem za rok 2020, Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych w spółce zależnej w łącznej kwocie 1 114 tys. zł. Tym samym w całym roku 2020 Spółka dokonała odpisów na łączną kwotę 4 719 tys. zł, która odpowiada całości wartości inwestycji w DataWalk Inc. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Grupa planuje w kolejnych latach znacząco dynamizować działania związane z ekspansją na rynku amerykańskim, co będzie wymagało podjęcia przez spółkę zależną odpowiednich procesów inwestycyjnych, w szczególności związanych z intensyfikacją procesu budowania zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego. Nadrzędnym celem zaplanowanych działań inwestycyjnych w spółce zależnej jest zwiększanie skali działalności, a tym samym maksymalizacja wartości przychodów ze sprzedaży. Realizacja tego zadania będzie wymagała reinwestowania wszystkich wypracowanych przez jednostę zależną nadwyżek finansowych oraz w przypadku, gdy będzie konieczne, udzielania dalszego wsparcia finansowego ze strony Spółki, jako jednostki dominującej. Główny wpływ na obniżenie wartości odzyskiwalnej aktywów miało uwzględnienie ekonomicznych skutków zaplanowanych inwestycji w budżecie spółki zależnej, w oparciu o który wykonano test na utratę wartości.

Dokonanie odpisu aktualizującego przez Emitenta wpływa na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020. Dokonany odpis aktualizujący zostanie wyłączony w ramach konsolidacji sprawozdań, a zatem nie będzie miał wpływu na dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.

Powyższa operacja ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i Grupy. Jednocześnie Spółka informuje, że wartość dokonanego odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy w roku 2020 miały: i) wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy; ii) wzrost kosztów wynagrodzeń, wynikający w szczególności z procesu budowy zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego w spółce zależnej od Emitenta; iii) wyższe koszty amortyzacji zakończonych prac rozwojowych dot. oprogramowania DataWalk; iv) wzrost kosztów usług obcych, który był związany z rozwojem działalności w USA oraz prowadzonymi procesami sprzedażowymi; a także v) zakończenie programu motywacyjnego z dniem 31 grudnia 2019 r. w Spółce, a w konsekwencji zaprzestanie ujmowania kosztów programu, które były wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdań finansowych. Emitent wskazuje, że sprawozdania finansowe są przedmiotem badania przez niezależnego biegłego rewidenta, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wartości wskazanych w niniejszym raporcie bieżącym. Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce w dniu 30 kwietnia 2021 r.

W przypadku zaistnienia istotnych zmian wyżej wskazanych danych, Emitent przekaże odrębny raport bieżący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane w zakresie jednostkowego wyniku finansowego netto osiągniętego przez Emitenta oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto wypracowanego przez Grupę w roku 2020, na który szczególny wpływ miały opisane powyżej zmiany dotyczące przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności zarówno Spółki, jak i Grupy.

The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered seat in Wrocław, Poland (“Company”, “Issuer”), hereby announces estimated selected financial data of the Company and the Data Walk Capital Group (“Group”) for the year 2020 tohether with comparable data:

- separate estimated revenues from sales amounted to PLN 12 359 thousand, compared to PLN 2 362 thousand in the year 2019, which is an increase of approx. 423%;

- separate estimated operating costs amounted to PLN 12 050 thousand, compared to PLN 13 735 thousand in the year 2019, which is a reduction of 12%,

- the separate estimated net financial result was PLN -4 421 thousand, compared to PLN -11 193 thousand in the year 2019, which is a reduction of loss by approx. 60%;

- consolidated estimated revenues from sales amounted to PLN 15 722 thousand, compared to PLN 3 512 thousand in the year 2019, which is an increase of approx. 348%;

- consolidated estimated operating costs amounted to PLN 22 259 thousand, compared to PLN 14 633 thousand in the year 2019, which is an increase of 52%,

- the consolidated estimated net financial result was PLN -6 323 thousand, compared to PLN

-11 044 thousand in the year 2019, which is a reduction of 43%.

The separate net financial result in the year 2020 was particularly affected by the following factors: i) an increase in the Company's sales revenues; ii) reducing the cost of purchasing external services in particular from a subsidiary of the Issuer; iii) the termination of the incentive program on 31st December 2019 and consequently the cessation of recognition of that program's costs in other operating expenses; and iv) creation by the Company of an impairment loss on the financial assets held by the Issuer in the related entity DataWalk Inc. and v) an increase in the financial costs resulting in particular from negative exchange rate differences and revaluation of investments in related entities.

In connection with the work on the annual report for the year 2020, the Executive Board of the Company decided to create an impairment loss on the financial assets held by the Issuer in the subsidiary in the total amount of PLN 1 114 thousand. Thus, in the whole year 2020, the Company made an impairment loss in the total amount of PLN 4 719 thousand, which corresponds to the full value of the investment in DataWalk Inc. In line with the adopted development strategy, the Group plans to significantly increase the dynamics of activities related to the expansion on the American market in the coming years, which will require the subsidiary to undertake appropriate investment activities, in particular related to the intensification of the process of building the sales and implementation teams. The overriding goal of the subsidiary's planned investment activities is to increase the scale of operations and thus to maximize revenues form sales. The implementation of this task will require reinvesting all financial surpluses generated by the subsidiary and, if necessary, providing further financial support from the Company as the parent company. The major impact on reducing the recoverable amount of assets was the inclusion of the economic effects of planned investments in the subsidiary’s budget, based on which the impairment test was performed.

Creating of he impairment loss by the Issuer reduces the separate financial result and the value of the balance sheet total shown in the separate financial statements for the year 2020. The impairment loss will be excluded as part of the consolidation of the statements, and therefore will not affect the data in the consolidated financial statements of the Group.

The above operation is non-pecuniary and does not affect the Issuer and the Group's current financial situation. At the same time, the Company informs that the write-off value is estimated and may change.

The most important influence on the consolidated financial net result of the Group in the year 2020 came from: i) an increase in the Group's sales revenues; ii) an increase in remuneration costs, mainly resulting from building sales and implementation teams in the Issuer's subsidiary; iii) higher depreciation costs for completed development works on DataWalk software; iv) an increase in external services costs, related to the development of operating activities in the USA and conducting sales processes; v) the termination in the Company of the incentive program on 31st December 2019 and consequently the cessation of recognition of that program's costs in other operating expenses.

The financial results presented are estimates obtained in the course of preparing the financial statements. The Issuer indicates that the financial statement is subject to review by an independent statutory auditor, and consequently the possibility of change of values indicated in this current report may not by excluded. The periodic report will be published on 30th April, 2021.

In the event of significant changes to the above-mentioned data, the Issuer will submit a separate current report, in accordance with applicable regulations.

The above information complies with the requirements of Art. 7 item 1 MAR due to significant, in the opinion of the Company's Executive Board, changes relative to the comparable period recorded in terms of the separate net financial result achieved by the Issuer and the consolidated net financial result achieved by the Group in the year 2020, which was particularly influenced by the changes described above regarding sales revenues and costs of the Company and of the Group.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-12Sergiusz BorysławskiCzłonek Zarządu
2021-04-12Katarzyna GraczykProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »