DATAWALK (DAT): Informacja Zarządu dotycząca: (i) szacunkowych, wybranych danych finansowych za 1 kwartał 2021 roku i (ii) wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów. Information of the Executive Board on (i) estimated selected financial data for the first quarter of 2021 and (ii) the results of the tests for impairment of assets. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej DataWalk ("Grupa”) za 1 kwartał 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi:

- jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 2 592 tys. zł, wobec 717 tys. zł w 1 kwartale roku 2020, co stanowi wzrost o ok. 261%,

- jednostkowe szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 4 723 tys. zł, wobec 2 455 tys. zł w 1 kwartale roku 2020, co stanowi ich zwiększenie o 92%,

Reklama

- jednostkowy szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -4 365 tys. zł, wobec -1 431 tys. zł w 1 kwartale roku 2020, co stanowi zwiększenie straty o ok. 205%,

- skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 3 465 tys. zł, wobec 1 261 tys. zł w 1 kwartale roku 2020, co stanowi wzrost o ok. 175%,

- skonsolidowane szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 8 796 tys. zł, wobec 4 889 tys. zł w 1 kwartale roku 2020, co stanowi wzrost o 80%,

- skonsolidowany szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -4 599 tys. zł, wobec -3 454 tys. zł w 1 kwartale roku 2020, co stanowi zwiększenie straty o ok. 33%.

Najważniejszy wpływ na jednostkowy wynik finansowy netto Spółki w 1 kwartale 2021 r. miały: i) dokonanie przez Spółkę odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych w jednostce powiązanej DataWalk Inc.; ii) wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z rozwojem i rosnącą skalą działalności zarówno w obszarze zwiększania liczebności członków zespołów: wdrożeniowego, programistycznego i sprzedażowego, jak i prowadzonych procesów związanych z komercjalizacją międzynarodową; a także iii) wzrost przychodów ze sprzedaży.

W związku z prowadzonymi pracami nad śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za 1 kwartał 2021 r., Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych w spółce zależnej w łącznej kwocie 2 969 tys. zł. Tym samym, do dnia bilansowego 31 marca 2021 r. Spółka dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na całość inwestycji w DataWalk Inc. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Grupa planuje w kolejnych latach znacząco dynamizować działania związane z ekspansją na rynku amerykańskim, co będzie wymagało podjęcia przez spółkę zależną odpowiednich procesów inwestycyjnych, w szczególności związanych z intensyfikacją procesu budowania zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego. Nadrzędnym celem zaplanowanych działań inwestycyjnych w spółce zależnej jest zwiększanie skali działalności, a tym samym maksymalizacja wartości przychodów ze sprzedaży. Realizacja tego zadania będzie wymagała reinwestowania wszystkich wypracowanych przez jednostę zależną nadwyżek finansowych oraz w przypadku, gdy będzie konieczne, udzielania dalszego wsparcia finansowego ze strony Spółki, jako jednostki dominującej. Główny wpływ na obniżenie wartości odzyskiwalnej aktywów miało uwzględnienie ekonomicznych skutków zaplanowanych inwestycji w budżecie spółki zależnej, w oparciu o który wykonano test na utratę wartości.

Dokonanie odpisu aktualizującego przez Emitenta wpływa na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za 1 kwartał 2021 r. Dokonany odpis aktualizujący zostanie wyłączony w ramach konsolidacji sprawozdań, a zatem nie będzie miał wpływu na dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.

Powyższa operacja ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i Grupy.

Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy w 1 kwartale 2021 r. miały: i) wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z rozwojem i rosnącą skalą działalności Grupy zarówno w obszarze zwiększania liczebności członków zespołów: wdrożeniowego, programistycznego i sprzedażowego, jak i prowadzonych procesów związanych z komercjalizacją międzynarodową; ii) wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wartości wskazanych w niniejszym raporcie bieżącym. Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce w dniu 31 maja 2021 r.

W przypadku zaistnienia istotnych zmian wyżej wskazanych danych, Emitent przekaże odrębny raport bieżący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane w zakresie jednostkowego wyniku finansowego netto osiągniętego przez Emitenta oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto wypracowanego przez Grupę w 1 kwartale 2021 r., na który szczególny wpływ miały opisane powyżej zmiany dotyczące przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności zarówno Spółki, jak i Grupy.

The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered seat in Wrocław, Poland (“Company”, “Issuer”), hereby announces estimated selected financial data for the Company and the Data Walk Capital Group (“Group”) for the first quarter of 2021 toghether with comparable data:

- Estimated revenues from sales amounted to PLN 2 592 thousand, compared to PLN 717 thousand in the first quarter of 2020, which is an increase of approx. 261%;

- Estimated operating costs amounted to PLN 4 723 thousand, compared to PLN 2 455 thousand in the first quarter of 2020, which is an increase of 92%,

- Estimated net financial result was PLN -4 365 thousand, compared to PLN -1 431 thousand in the first quarter of 2020, which is an increase of loss by approx. 205%;

- Consolidated estimated revenues from sales amounted to PLN 3 465 thousand, compared to PLN 1 261 thousand in the first quarter of 2020, which is an increase of approx. 175%;

- Consolidated estimated operating costs amounted to PLN 8 796 thousand, compared to PLN 4 889 thousand in the first quarter of 2020, which is an increase of 80%,

- Consolidated estimated net financial result was PLN -4 599 thousand, compared to PLN

-3 454 thousand in the first quarter of 2020, which is an increase of 33%.

The separate net financial result in the first quarter of 2021 was particularly affected by the following factors: i) recognition by the Company of an impairment loss on the financial assets held by the Issuer in the subsidiary entity DataWalk Inc.; ii) an increase in the costs of remuneration and external services related to the growing scale of operations, the increasing number of implementations, engineering investments and the growth in the number of sales teams, as well as other processes related to international commercialization; and iii) an increase in the Company's sales revenues.

In the course of preparing of the interim condensed financial statements for the first quarter of 2021, the Executive Board of the Company decided to recognize an impairment loss on the financial asset held by the Issuer in the subsidiary in the total amount of PLN 2 969 thousand. Thus, until the balance sheet date of March 31, 2021, the Company recognized impairment losses amounting to the entire investment value in DataWalk Inc. In line with the adopted development strategy, the Group plans to significantly increase the activities related to the the American market in the coming years, which will require the subsidiary to undertake investment activities, in particular related to building the sales and implementation teams. The overriding goal of the subsidiary's planned investment activities is to increase the scale of operations and maximize revenues from sales. The implementation of this task will require reinvesting all financial surpluses generated by the subsidiary and, if necessary, providing further financial support from the the parent company. The major factor reducing the recoverable amount of assets was the inclusion of the economic effects of planned investments in the subsidiary’s budget, based on which the impairment test was performed.

Recognition of the impairment loss by the Issuer reduces the separate financial result and the value of the balance sheet total shown in the interim condensed financial statements for the first quarter of 2021. The impairment loss will be excluded as part of the consolidation of the statements, and therefore will not affect the data in the consolidated financial statements of the Group.

The above operation is a non-cash operation and does not affect the Issuer and the Group's current financial situation.

The most important influence on the consolidated financial net result of the Group in the first quarter of 2021 came from: i) an increase in the costs of remuneration and external services related to the development and growing scale of the Group's operations, both in increasing the number of implementations, engineering investments and sales teams members, as well as processes related to international commercialization; and ii) an increase in the Group's sales revenues.

The financial results presented are estimates obtained in the course of preparing the financial statements, and consequently the possibility of change in values indicated in this current report may not by excluded. The periodic report will be published on 31st May, 2021.

In the event of significant changes to the data mentioned above, the Issuer will submit a separate report according to applicable regulations.

The above information complies with the requirements of Art. 7 item 1 MAR due to significant, in the opinion of the Company's Executive Board, changes relative to the comparable period recorded in terms of the separate net financial result achieved by the Issuer and the consolidated net financial result achieved by the Group in first quarter of 2021, which was particularly influenced by the changes described above regarding sales revenues and costs of the Company and of the Group.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-17Sergiusz BorysławskiCzłonek Zarządu
2021-05-17Katarzyna GraczykProkurent

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »