Reklama

DATAWALK (DAT): Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii N. Information connected with the completion of the private subscription of series N shares.

Raport bieżący nr 43/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2019 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zawarcia umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii N ("Akcje”).

Reklama

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Umowy objęcia akcji serii N zostały zawarte w dniu 2 października 2019 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 327.000 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Przy emisji akcji serii N nie wystąpiła redukcja.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji prywatnej oferowanych było 327.000 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy) Akcji. Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objętych zostało 327.000 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Nie dokonywano przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane i informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje serii N zostały objęte po cenie emisyjnej równej 46 zł (słownie: czterdzieści sześć złotych) za jedną Akcję. Akcje serii N zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii N zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 11 inwestorom instytucjonalnym.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 11 inwestorami instytucjonalnymi.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o submisję:

Akcje serii N nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Łączna wartość objętych akcji serii N wyniosła 15.042.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów czterdzieści dwa tysiące złotych).

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji, ostateczna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji oraz wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji, ostateczna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji (w tym średni koszt przydający na jedną Akcję), zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji oraz wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§16 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

With reference to current report No. 42/2019 of October 3rd, 2019 in regards to conclusion of agreements on subscription for series N ordinary bearer shares issued within the limits of the authorized capital, excluding the pre-emptive rights of existing shareholders, the Executive Board of DataWalk S.A. (“Issuer”, “Company”), registered in Wroclaw, Poland, hereby discloses to the public information summarizing the private subscription of N series shares ("Shares").

1) Start and end date of subscription:

The subscription agreements for N series shares were concluded on October 2nd, 2019.

2) Date of assignment of securities:

The shares were taken up by way of private subscription on the basis of Shares subscription agreements, therefore no shares were allocated within the meaning of Art. 434 of the Commercial Companies Code.

3) Number of subscribed shares:

The private subscription covered 327.000 (three hundred and twenty seven thousand) N series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0,10 (ten grosze) each.

4) The rate of reduction in individual tranches, in case that the number of allocated shares was lower than the number of subscribed shares in at least one of the individual tranches:

Reduction did not occur with respect to N series shares.

5) Number of securities subscribed for under the subscription:

As part of the private subscription, 327.000 (three hundred and twenty seven thousand) Shares were offered. No subscriptions were made within the meaning of the Commercial Companies Code.

6) The number of securities that have been allocated under the subscription:

As part of the subscription, 327.000 (three hundred and twenty seven thousand) N series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosze) each were subscribed for. No allocation was made within the meaning of the Commercial Companies Code.

7) The price at which the securities were purchased and information about payment method for subscribed securities:

Series N shares were acquired at an issue price of PLN 46 (forty six zlotys) for one Share. Series N shares were fully paid in cash.

8) Number of individuals and entities who subscribed for the securities covered by the subscription in each tranche:

Series N shares were offered by the Executive Board in a private subscription to 11 institutional investors.

9) Number of individuals and entities to whom securities were allocated under the subscription:

Share subscription agreements were concluded with 11 institutional investors.

10) Names of underwriters who acquired securities in the course of underwriting agreements:

Series N shares were not acquired by underwriters. No underwriting agreement has been concluded.

11) Value of the subscription, understood as the product of the number of securities covered by the offer and the issue price:

The total value of the series N shares taken up was PLN 15.042.000,00 (fifteen million forty two thousand zlotys).

12) Total specification of the costs that have been included in the costs of issue, indicating the amount of costs according to their titles:

Due to the lack, as for the date of this current report, of the final settlement of costs related to the issue of Shares, the final amount of costs included in the issue costs will be disclosed to the public in a separate report, immediately after receiving and accepting all accounting documents from the entities involved in work on preparing and conducting subscriptions and introducing the Shares to trading on a main market of Warsaw Stock Exchange.

13) Average cost of subscription per unit of a security covered by subscription or sale:

Due to the lack, as for the date of this current report, of the final settlement of costs related to the issue of Shares, the final amount of costs included in the issue costs will be disclosed to the public in a separate report (including the average cost per one Share), immediately after receiving and accepting all accounting documents from the entities involved in work on preparing and conducting subscriptions and introducing the Shares to trading on a main market of Warsaw Stock Exchange.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-14Sergiusz BorysławskiCzłonek Zarządu
2019-10-14Katarzyna GraczykProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »