Reklama

INTERBUD (ITB): Informacje nt. osób powołanych w skład Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku - raport 18

Raport bieżący nr 18/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania osób nadzorujących Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent) przekazuje informacje, o których mowa w § 28 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie) nt. osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Emitenta tj. Panów Jana Pomorskiego, Witolda Matacza, Włodzimierza Jana Sitko, Macieja Matusiaka, Henryka Dąbrowskiego oraz Pani Agaty Matacz-Rynkiewicz.

Reklama

Pan Jan Pomorski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Pan Jan Pomorski posiada wykształcenie wyższe. Absolwent wydziału historii i filozofii UMCS. W 1980 r. uzyskał doktorat na Uniwersytecie Mickiewicza w Poznaniu, a w 1986 r. habilitacje na UMCS. Stanowisko profesora UMCS uzyskał w 1991r. a tytuł naukowy profesora w 1993. Mianowany na profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego w 1995r. a następnie w 1998r. na UMCS.

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Jan Pomorski pracował oraz pełnił funkcje m.in.:

− w latach 1976 – obecnie UMCS w Lublinie – asystent (1976‐1980), adiunkt (1980‐1987), docent (1987 –1991), prof. nadzw. (1991 ‐ 1998), prof. zw. (1999‐2005), Prorektor,

− w latach 1995 – 1998 Uniwersytet Warszawski – Profesor zwyczajny,

− w latach 2005 – 2007 Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi – Profesor,

− w latach 2007 – 2009 Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie – Profesor.

Pan Jan Pomorski pełni funkcję Wiceprezesa Rady Fundacji im. Lesława Pagi. Od 2010 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Z rynkiem finansowym i kapitałowym związany od roku 1991. Pod kierunkiem Pana Jana Pomorskiego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku zrealizowano 88 projektów prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych i ponad sto projektów restrukturyzacyjnych. Pracował jako doradca dla kilku banków i spółek giełdowych. Jest współzałożycielem pierwszego na rynku polskim "samorządowego" TFI - SovereignFund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (obecnie SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.). Posiada bogate doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji nadzorczych w spółkach kapitałowych m.in. w Remedis S.A., SovereignFund TFI SA, Nałęczowskie Towarzystwo Inwestycyjne S.A., Pi Sp. z o.o. (obecnie: Impel Logistics Sp. z o.o.), Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek w Lublinie Sp. z o.o., Zakłady Produkcji Skórzanej "Escott” S.A., Lubman UMCS Sp. z o.o., Jasan Sp. z o.o. Pan Jan Pomorski był również wspólnikiem spółki Laboratory & Co Sp. z o.o. a w ramach własnej działalność gospodarczej świadczył usługi konsultingowe. Posiada również doświadczenie w arbitrażu w środowisku naukowym i akademickim.

Pan Witold Matacz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Pan Witold Matacz posiada wykształcenie wyższe techniczne – inżynier urządzeń ciepłowniczych. Jest absolwentem wydziału budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie (rok ukończenia 1974).

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Witold Matacz pracował/pełnił funkcje m.in. w:

− w latach 1965‐1966 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świdniku – Zastępca

Kierownika Działu,

− w latach 1966 – 1994 Lubelskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych – Kierownik Grupy Roboczej – Zastępca Dyrektora,

− w latach 1995 – 2007 Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych Interbud Sp. z o.o. w

Lublinie – Prezes Zarządu,

− w latach 2006 – obecnie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Energopol – Lublin S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

− w latach 2008 – 2010 INTERBUD‐LUBLIN S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej i Doradca dyrektora ds. inwestycji,

− w latach 2010 – obecnie INTERBUD‐LUBLIN S.A. – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Doradca dyrektora ds. inwestycji.

Pan Witold Matacz uczestniczy w spółce Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Energopol – Lublin S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, posiada również 100% udział w jej kapitale zakładowym. Ponadto Pan Witold Matacz posiada 91% udział w kapitale zakładowym spółki Limbex Sp. z o.o. Przedmiot działalności wyżej wymienionych spółek pokrywa się w znaczącej części z przedmiotem działalności Emitenta.

Pan Włodzimierz Jan Sitko - Członek Rady Nadzorczej

Pan Włodzimierz Jan Sitko jest Kierownikiem Katedry Zarządzania oraz Przewodniczącym Konwentu na Politechnice Lubelskiej. Uzyskał tytuł profesora zwyczajnego doktora habilitowanego inżyniera na Politechnice Lubelskiej. Ponadto Pan Włodzimierz Jan Sitko pełni funkcję Prezydenta Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Specjalnością naukową Pana Włodzimierza Jana Sitko są nauki o zarządzaniu: zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą, zarządzania zasobami ludzkimi, nowoczesne metody zarządzania, przedsiębiorczość. Jest autorem i współautorem około 300 publikacji naukowych w tym 15 monografii i 4 skryptów akademickich. Jest również autorem i współautorem ponad 200 prac badawczych niepublikowanych i ok. 100 prac o charakterze eksperckim. Ponadto jest autorem 20 opracowań materiałów szkoleniowych niepublikowanych. Kierował i brał udział w 9 projektach badawczych KBN i Ministerstwa Nauki. Pan Włodzimierz Jan Sitko posiada uprawnienia rzeczoznawcy SIiTG ( Lista rzeczoznawców nr 558) oraz rzeczoznawcy TNOiK. W 1991 r. ukończył studium dla kandydatów członków Rad Nadzorczych w Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowej i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach programu TEMPUS ukończył kurs w zakresie zarządzania przez finanse w górnictwie.

Pełnione funkcje:

2009 – nadal - Przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie

1996-2007 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej KWK Bogdanka S.A.

1999 Przewodniczący Rady Nadzorczej Montex S.A.

1997 – 1999 Przewodniczący Rad Nadzorczych spółek Lubelskie Fabryki Wag S.A., SIPMA S.A. Lublin, Spółka Rzeczników Patentowych "Innowator" Tychy

1997 – 1998 Członek Rady Nadzorczej Polsko-niemieckiej Spółki Handlowo-dystrybucyjnej przy Rybnickiej Spółce Węglowej

1996 – 1997 Członek Rady Nadzorczej LOBO S.A. Lublin

1995 – 1998 Przewodniczący Rady Nadzorczej Cukrownia Lublin S.A.

1993 – 1996 Członek Rady Nadzorczej Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A.

1995 – 1997 Członek Rady Nadzorczej TRANSGÓR S.A. Łęczna

1991 – 1995 Przewodniczący Rady Nadzorczej TELFA S.A. Bydgoszcz

1991 – 1995 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej BUDOSTAL 2 Kraków

Członkostwo w organizacjach naukowych, zawodowych i społecznych:

1. Komitet Nauk Zarządzania – PAN – członek przez 4 kadencje.

2. Krajowy Komitet Organizacji Światowych Kongresów Górniczych. 1975 – 82.

3. Państwowa Rada Górnictwa, członek od 1979 r.

4. Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach: 1980 – 1991 – członek, a następnie v-ce przewodniczący.

5. Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierownictwa: Przewodniczący Rady Naukowej Oddział Lublin, członek Głównej Rady Naukowej w Warszawie, 1979 – 1982, 1987 – 1991.

6. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, v-ce przewodniczący Komisji Kadr, Warszawa, 1981 – 1985 r.

7. Przewodniczący Kolegium Rektorów Wyższych Szkół Lublina. 1975 – 78. 1985 – 88 r.

8. Rada Naukowa Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, członek od 1991 r.

9. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, konsultant od 1990 r.

10. Rzecznik dyscyplinarny Ministra Edukacji Narodowej od 1991 r.

11. Członek Sekcji Ekonomiki i Organizacji Górnictwa w Komitecie Górnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie od 1999 r.

12. Przewodniczący Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie od 2002 r.

13. Członek Senatu Politechniki Lubelskiej od 1973 r.

14. Przewodniczący komisji senackich – od 1999 r. Przewodniczący Komisji Organizacji i Rozwoju Politechniki Lubelskiej.

15. Członek Komisji Nauki Politechniki Lubelskiej od 1995 r.

16. Członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Moderator w Kategorii nagrody Eksporter.

17. Członek Kapituły Forum Pracodawców.

18. Przewodniczący Kapituły "Lider Przedsiębiorczości"

19. Przewodniczący Kapituły konkursu "Wojewódzki Lider Biznesu" organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie.

20. Przewodniczący Kapituły konkursu na studencki projekt biznesowy organizowany przez BCC.

21. Członek Kapituły konkursu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

22. Członek Kapituły Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie w zakresie wytwarzania i zarządzania konsumpcja energii elektrycznej w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego organizowanego przez Koncern ENEA S.A.

Odbywał staże naukowe w następujących ośrodkach:

1. Instytut Wydajności Pracy w Belgradzie, Jugosławia 1972 r.

2. Katedra Zarządzania i Komunikacji. Narodowy Uniwersytet Nauk Stosowanych w Tuluzie, Francja 1986 r.

3. Uniwersytet Techniczny w Hamburgu, Niemcy, 1987 r.,

4. Uniwersytet w Cardiff, Walia, 1988 r.,

5. Politechnika w Rydze, Łotwa, 1992 r.,

6. Uniwersytet Techniczny w Brześciu, 1997 r.,

7. Uniwersytet Ekonomiczny w Mińsku, 1998 r.,

8. Instytut Ekonomiki Akademii Nauk Białorusi, 2004 r.

9. Politechnika Lwowska, 2006 r.

Nagrody naukowe i wyróżnienia:

- nagroda III-go stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego za pracę habilitacyjną, 1972,

-nagrody I i II-ego stopnia Ministra Edukacji Narodowej za działalność naukową i dydaktyczną – 15 nagród w okresie od 1975 r.,

- kilkanaście nagród rektorskich Rektora Politechniki Śląskiej i Rektora Politechniki Lubelskiej,

- Honorowa Szpada Górnicza za ukończenie studiów w Politechnice Śląskiej z wyróżnieniem. 1965,

- Ambasador lubelskiego klubu biznesu, nadany przez Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu,

- Statuetka Lidera Przedsiębiorczości przyznana przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania,

- Dyplom "Lubelski Orzeł Biznesu 2005" w kategorii "Osobowość roku" przyznany przez Konfederację Pracodawców Polskich.

Pan Maciej Matusiak - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

1999 - 2002 Chartered Financial Analyst - CFA (CFA Institute, Charlottesville, VA, USA)

tytuł CFA przyznany w 2002

1994 licencja maklera papierów wartościowych (nr 1203);

1986 - 1992 Politechnika Łódzka w Łodzi

1982 - 1986 I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej:

2014 – obecnie – BBI Development SA, Warszawa, stanowisko: członek Rady Nadzorczej

2014 – obecnie – MLP Group S.A., Pruszków – stanowisko: członek Rady Nadzorczej

02.2011 - 2012 K2 Internet SA, Warszawa - stanowisko: członek Rady Nadzorczej

07.2007 - obecnie Drop SA, Warszawa - stanowisko: członek Rady Nadzorczej

10.2006 - obecnie Qumak SA, Warszawa - stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

03.2006 - 2013 Artemis Investnent Sp. z o.o., Warszawa - stanowisko: Prezes Zarządu

06.2004 - obecnie LPP SA, Gdańsk - stanowisko: członek Rady Nadzorczej

06.2002 - obecnie Grupa KĘTY SA, Kęty - stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej

05.2010 – 01.2012 Elstar Oils SA, Elbląg - stanowisko: członek Rady Nadzorczej

02.2006 – 07.2006 Technologie Buczek SA, Sosnowiec - stanowisko: V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

04.2005 – 12.2007 Eurofaktor SA, Mysłowice - stanowisko: członek Rady Nadzorczej

08.2004 – 06.2008 Wandalex SA, Warszawa - stanowisko: członek Rady Nadzorczej

04.1999 - 04.2002 Commercial Union Investment Management (Polska) SA, Warszawa - Zarządzanie Aktywami - stanowisko: senior equity analyst

05.1998 - 04.1999 Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, Warszawa

- Wydział Inwestycji - stanowisko: equity analyst

05.1996 - 04.1998 Bankowy Dom Maklerski PKO-BP, Warszawa - Wydział Zarządzania Aktywami

- stanowisko: analityk finansowy

Pan Henryk Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Pan Henryk Dąbrowski posiada wykształcenie wyższe – ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego UMCS (rok ukończenia 1974). Pan Henryk Dąbrowski jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod po. 787.

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Henryk Dąbrowski pracował/pełnił funkcje w:

− w latach 1974 – 1975 Narodowy Bank Polski III Oddział w Lublinie – Inspektor,

− w latach 1981 – 1982 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie – Inspektor,

− w latach 1982 – 1985 "Agromet” Fabryka Maszyn Rolniczych w Lublinie – Kierownik Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych

− w latach 1986 – 1989 "Agromet” Fabryka Maszyn Rolniczych w Lublinie – Dyrektor Ekonomiczno –

Finansowy Główny Księgowy,

− w latach 1989 – 1992 Sipma S.A. w Lublinie – Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający,

− w latach 1992 – obecnie Biuro Doradcze "Proekon” Sp. z o.o. w Lublinie – Dyrektor – Członek Zarządu,

obecnie Prezes Zarządu (Wspólnik),

− w latach 1997 – obecnie Henryk Dąbrowski Biuro Doradcze w Lublinie – własna działalność gospodarcza Biegły Rewident,

− w latach II.2010 – obecnie INTERBUD – LUBLIN S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Henryk Dąbrowski prowadzi również własną działalność gospodarczą Henryk Dąbrowski Biuro Doradcze w Lublinie – Biegły Rewident.

Pani Agata Matacz – Rynkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Pani Agata Matacz - Rynkiewicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (rok ukończenia 2007r.). W 2012 r. otrzymała tytuł Radcy Prawnego. Pani Agata Matacz Rynkiewicz prowadzi również własną działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami poza zakresem wskazanym powyżej działalność prowadzona przez ww. osoby poza INTERBUD-LUBLIN S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Powołane osoby nadzorujące nie uczestniczą w innej niż ww. spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jak członek jego organu.

Powołane osoby nadzorujące nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-01Krzysztof JaworskiPrezses Zarządu
2014-07-01Mariusz SabełCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »