Reklama

MENNICA (MNC): Informacje o członkach Rady Nadzorczej Spółki, ukonstytuowaniu się Rady i powołaniu Komitetu Audytu - raport 41

Raport bieżący nr 41/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 28 czerwca 2010 roku powołało w skład Rady Nadzorczej VI kadencji następujących członków: Pana Zbigniewa Jakubasa - powierzając mu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Pawła Brukszo, Pana Marka Felbura i Pana Piotra Sendeckiego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło wybór przez pracowników w skład Rady Nadzorczej następujących członków: Pana Piotra Gołębiowskiego i Pana Krzysztofa Malickiego.

Reklama

Pan Zbigniew Jakubas jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Elektrycznego o specjalizacji elektrotechnika.

W 1978 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera.

Od 06.2003 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A.

Od 2004 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Feroco S.A.

Od 2004 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Newag S.A.

05.2005-01.2006 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Optimus S.A.

06.2005 - Członek Rady Nadzorczej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A.

01.2005-06.2006 - Członek Rady Nadzorczej Investgas S.A.

1994-2002 - Prezes Zarządu KRYNICA ZDRÓJ Sp. z o.o.

1998 - Prezes Zarządu MULTICO-PRESS Sp. z o.o.

1997-1998 - Członek Rady Nadzorczej Grupa Inwestycyjna BDM S.A.

Od 1989 - Prezes Spółki Multico Sp. z o.o.

1983 - Pełnomocnik, Współwłaściciel, Wiceprezes IPACO Sp. z o.o.

1979-1983 - własna działalność gospodarcza

1978-1979 - wykładowca w Zespole Szkół Zawodowych w Warszawie

Według złożonego oświadczenia Pan Zbigniew Jakubas posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej

wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Paweł Brukszo jest absolwentem SGPiS (obecnie SGH), Wydziału Handlu Zagranicznego (1987), George Mason University, Fairfax, Virginia, USA, Licencjat z ekonomii (1984), Northwood High School, Silver Spring, Maryland, USA, Matura z wyróżnieniem (1982).

Od lipca 2009 - Członek Rady Nadzorczej Magellan S.A., członek Komitetu Audytu

Od czerwca 2009 - Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., czlonek Komitetu Audytu

Od czerwca 2008 - Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej Unimor S.A.

Od sierpnia 2007 - Prezes Zarządu Unitra S.A.

Marzec 2006 - marzec 2010 - Członek, od czerwca 2006 Przewodniczący, a od maja 2009

Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej WSiP S.A., Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Od czerwca 2006 - Członek Rady Nadzorczej Diora Świdnica Sp. z o.o.

Od czerwca 2006 - Członek Rady Nadzorczej Calisia Sp. z o.o.

Marzec 2006 - sierpień 2006 - Prokurent w Unitra S.A. i Prezes Zarządu spółki zależnej Alfa Trading.

Listopad 2005 - marzec 2007 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Frampol AgmbH we Frankfurcie.

Czerwiec 2005 - marzec 2006 - Prezes Zarządu Calisia Sp. z o.o.

Październik 2004 - czerwiec 2005 - Wice-Prezes Zarządu Calisia Sp. z o.o.

2003 - czerwiec 2005 - Dyrektor w KPMG Polska.

1993 - 2003 - Motorola Polska, praca na stanowiskach kierowniczych od Dyrektora

Marketingu i Sprzedaży do Dyrektora Regionalnego na Europę Centralną i Bałkany.

1988 - 1993 - Korea Trade Promotion Corporation (KOTRA), Kierownik ds. badania rynku.

1987 - 1988 - LIM (LOT - Ilbau - Marriott) j.v. - Asystent Zarządu.

Według złożonych oświadczeń Pan Paweł Brukszo posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych, nie figuruje w rejestrze

dłużników niewypłacalnych, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Mennicy Polskiej S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej

jako członek jej organu. Pan Paweł Brukszo złożył też oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku do Zasad Nadzoru Właścicielskiego Amplico PTE S.A.

Pan Marek Felbur jest absolwentem SGPiS (obecnie SGH), Wydziału Handlu Zagranicznego.

- przez 21 lat pracował w Polimex-Cekop, gdzie przeszedł wszystkie szczeble: od

handlowca do członka zarządu,

- odpowiedzialny m.in. za prywatyzację spółki i restrukturyzację grupy Polimex-Cekop

(12 tys zatrudnionych kilkunastu spółkach),

- przez 8 lat w ChRL prowadził negocjacje i nadzór nad realizacją i rozliczeniem 72 projektów

Inwestycyjnych,

- był członkiem rad nadzorczych ZREW S.A. i Naftorementu,

- ukończył liczne kursy menadżerskie w kraju i za granicą,

- był dyrektorem Media International w Belgradzie (2001-2003),

- od kwietnia 2002 w BRE Bank S.A. na stanowisku dyrektora ds. bankowości korporacyjnej.

Członek Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. poprzedniej kadencji.

Według złożonego oświadczenia Pan Marek Felbur posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej

wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Sendecki - 1977-1981 studia prawnicze na UMCS; 1981-1990 - pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa; 1984-1988 - aplikacja adwokacka; od 1989 - adwokat w zespole adwokackim, a następnie w indywidualnej kancelarii i obecnie w spółce partnerskiej (specjalizacja: prawo cywilne, handlowe, karne - aspekty gospodarcze, podatki, ochrona praw człowieka); stypendysta Canadian Bar Association i Rządu Kanady; 1991 - praktyka w Departamencie Prywatyzacji Ministerstwa Finansów Kanady; staże zawodowe w kancelariach adwokackich w Kanadzie, Holandii, Niemczech; uczestnik wielu konferencji międzynarodowych International Bar Association - Section on Business Law oraz seminariów i szkoleń krajowych w zakresie prawa gospodarczego; doradztwo w procesach prywatyzacyjnych i komercjalizacji przedsiębiorstw; działalność samorządowa: 1992-2001 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie - kierownik szkolenia aplikantów, Skarbnik ORA; 2001-2007 - członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie - Skarbnik NRA - kierujący sprawami majątkowymi i finansowymi Naczelnej Rady Adwokackiej, a następnie Wiceprezes NRA zajmujący się m.in. sprawami osobowymi, finansowymi, kontaktami zagranicznymi; 2007-2010 oraz powtórnie wybrany na kadencję 2010-2013 - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie; od 2003 Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA; wykładowca i patron aplikantów, członek komisji konkursowych na aplikację i komisji egzaminacyjnych samorządowych i państwowej dla przeprowadzenia egzaminu adwokackiego; członek międzynarodowych organizacji prawniczych - IBA, ELENA/ECRE (European Council for Refugees and Exiles - koordynator w Polsce), uczestnik wielu konferencji i seminariów międzynarodowych z zakresu ochrony praw człowieka; autor publikacji z zakresu teorii prawa, historii myśli polityczno-prawnej i współczesnych zagadnień adwokatury, publicystyki prawniczej; od 2008 - arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie; członek Zarządu Stowarzyszenia Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia (działalność pro bono); z ramienia Skarbu Państwa - członek V kadencji i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. w Warszawie.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Sendecki posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej

wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Malicki jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

W 1999 r. uzyskał tytuł inżyniera.

Od 1990 r. zatrudniony w Mennicy Polskiej S.A. kolejno na stanowiskach:

ślusarz-spawacz, monter-konserwator układów hydraulicznych, brygadzista, technolog,

specjalista technolog, kierownik Biura Technologicznego,

kierownik Biura ds. Wyrobów Monetarnych.

1988-1990 - mistrz, Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce "Credan", Wilcza Góra

1987-1988 - ślusarz-spawacz, Mennica Państwowa, Warszawa

1987 - ślusarz-spawacz, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Biotechnologii, Warszawa

1985-1987 - ślusarz-spawacz, Zakłady Ceramiki Radiowej, Warszawa

1981-1985 - ślusarz-spawacz, Zakłady Hutnicze Metali Wysokotopliwych, Warszawa.

W 2005 roku ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Wybrany przez pracowników Spółki do składu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. poprzedniej i obecnej kadencji.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Malicki posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej

wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Gołębiowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość (2004), Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie - licencjat na kierunku ekonomiki finansów i bankowości (2002) i Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie (1989).

Od 1989 roku zatrudniony w Mennicy Polskiej. Pracę rozpoczął w dziale przerobu metali szlachetnych na stanowisku operatora procesów chemicznych. Od 1995 roku pracuje w dziale kontroli jakości. Obecnie zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. kontroli jakości. W 2008 roku ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Wybrany przez pracowników Spółki do składu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Gołębiowski posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej

wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

Członkowie Rady Nadzorczej złożyli dodatkowo oświadczenia o powiązaniach z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i oświadczyli o braku takich powiązań, z wyjątkiem Przewodniczącego, który jest takim akcjonariuszem osobiście.

Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 28 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza VI kadencji ukonstytuowała się następująco: Zastępca Przewodniczącego - Pan Piotr Sendecki, Sekretarz - Pan Krzysztof Malicki.

Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w składzie:

- Marek Felbur - Przewodniczący, członek niezależny w rozumieniu art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009.77.649) i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej,

- Piotr Sendecki,

- Paweł Brukszo.
Tadeusz Steckiewicz - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Barbara Sissons - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »