Reklama

MCI (MCI): Informacje o stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające oraz podmioty z nimi powiązane - raport 39

Raport bieżący nr 39/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd MCI Management S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 5 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienia, przekazane Emitentowi w trybie:

1. art. 69 ustawy o ofercie od Alternative Investment Partners Sp. z o.o.

2. art. 160 ustawy o obrocie od Tomasza Czechowicza - Prezesa Zarządu

3. art. 160 ustawy o obrocie od Konrada Sitnika - Wiceprezesa Zarządu

4. art. 69 (korekta) od Tomasza Czechowicza - Prezesa Zarządu.

5. art. 69 od Tomasza Czechowicza - Prezesa Zarządu.

Zawiadomienia dotyczą uzupełnienia i korekty złożonych historycznych zawiadomień z roku 2009, wynikających z błędnej interpretacji obowiązków informacyjnych ciążących na osobach i podmiotach zobowiązanych.

Pełna treść wyżej wymienionych zawiadomień poniżej:

Niniejszym, Alternative Investment Partners Sp. z o.o. (dawniej "Immoventures Sp. z o.o.) (dalej także jako "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bartoszowicka 3, na podstawie przepisów art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, tj. z 9.10.2009 r. Dz.U. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), dalej "Ustawa o Ofercie"), informuje, że w dniu 15.07.2009 roku Spółka w wykonaniu umowy pożyczki akcji z 15.07.2009 r. przeniosła na rzecz Tomasza Czechowicza 1.900.000 akcji MCI Management S.A. ("Emitent"), stanowiących więcej niż 1% stanu posiadania akcji Emitenta przez Spółkę. Akcje Emitenta miały być zwrócone Spółce do 31.12.2009 r.

Przed dniem 15.07.2009 r. Spółka posiadała 17.470.599 sztuk akcji MCI Management S.A., stanowiących 38,89% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 17.470.599 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co daje 38,89% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Ogólna liczba akcji (i głosów z akcji) wynosiła w lipcu 2009 roku 44.922.269.

Po dniu 15.07.2009 r. Spółka posiadała 15.570.599 sztuk akcji MCI Management S.A., stanowiących 34,66% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 15.570.599 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy MCI Management S.A., co daje 34,66% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W dacie 15.07.2009 r. nie istniały podmioty zależne od Spółki. Nie istnieje osoba, o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Niniejszym, Konrad Sitnik, na podstawie przepisów art. 160 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 160 ust. 2 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2010.211.1384, dalej "Ustawa"), podaje poniżej informacje zawierające dane o transakcji zgodne z regulacją § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych:

1. imię i nazwisko osoby obowiązanej: Konrad Sitnik

2. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z Emitentem: Wiceprezes Zarządu MCI Management S.A. oraz członek Rady Nadzorczej Immoventures Sp. z o.o. (obecnie Alternative Investment Partners Sp. z o.o.) - osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych.

3. nazwa podmiotu dokonującego transakcji: Immoventures Sp. z o.o. (obecnie Alternative Investment Partners Sp. z o.o.)

4. wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja:

akcje spółki MCI Management S.A.

5. rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: zbycie akcji Emitenta w wykonaniu umowy pożyczki akcji w transakcji poza rynkiem giełdowym

6. data i miejsce transakcji: Warszawa, 15 lipca 2009 roku.

7. cena i wolumen: 1.900.000 sztuk akcji Emitenta pożyczonych po średniej jednostkowej cenie 4,64 PLN za szt. oraz łącznej cenie 8.816.000,00 PLN.

Niniejszym, Tomasz Czechowicz, na podstawie przepisów art. 160 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 160 ust. 2 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2010.211.1384, dalej "Ustawa"), podaje poniżej informacje zawierające dane o transakcji zgodne z regulacją § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych:

1. imię i nazwisko osoby obowiązanej: Tomasz Czechowicz

2. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z Emitentem: Prezes Zarządu MCI Management S.A. oraz członek Rady Nadzorczej Immoventures Sp. z o.o. (obecnie Alternative Investment Partners Sp. z o.o.) - osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych.

3. nazwa podmiotu dokonującego transakcji: Immoventures Sp. z o.o. (obecnie Alternative Investment Partners Sp. z o.o.)

4. wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja:

5. akcje spółki MCI Management S.A.

6. rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: zbycie akcji Emitenta w wykonaniu umowy pożyczki akcji w transakcji poza rynkiem giełdowym

7. data i miejsce transakcji: Warszawa, 15 lipca 2009 roku.

8. cena i wolumen: 1.900.000 sztuk akcji Emitenta pożyczonych po średniej jednostkowej cenie 4,64 PLN za szt. oraz łącznej cenie 8.816.000,00 PLN.

Niniejszym, Tomasz Czechowicz, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm., dalej "Ustawa"), prostuje błędne informacje jakie zostały zawarte w jego zawiadomieniu z 20.07.2009 roku skierowanym do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do MCI Management S.A. (Emitent) odnoszące się do swojego stanu posiadania akcji MCI Management S.A., w tym informacji o obniżeniu stanu posiadania akcji Emitenta, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, poniżej progu 5%. Treść tych informacji była opublikowana przez Emitenta w Raporcie Bieżącym nr 37/2009 z 24.07.2009 r. Poniżej podaję prawidłowe informacje odnoszące się mojego stanu posiadania akcji Emitenta w okresie od 15.07.2009 r. do 20.07.2009 r.

Przed dniem 15.07.2009 r. posiadałem 2.302.673 akcje Emitenta, stanowiące 5,13% udziału w kapitału zakładowym Emitenta oraz uprawniające do wykonywania 2.302.673 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co daje 5,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

W wyniku wykonania przez spółkę Immoventures Sp. z o.o. (obecnie Alternative Investment Partners Sp. z o.o.) umowy pożyczki akcji Emitenta na mój rachunek inwestycyjny zostało przekazanych 1.900.000 akcji Emitenta. Po tym rozliczeniu w dniu 17.07.2009 r. posiadałem 4.202.673 akcje Emitenta, stanowiące 9,36% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniające do wykonywania 4.202.673 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co daje 9,36% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Wskazując na powyższe prostuję informacje zawarte w moim zawiadomieniu z 20.07.2009 r. (opublikowane przez Emitenta w Raporcie Bieżącym nr 37/2009 z 24.07.2009 r.) w taki sposób, że po zbyciu przeze mnie 1.226.688 akcji Emitenta w dniu 17.07.2009 r. mój udział nie obniżył się poniżej progu 5% ogólnej liczby akcji Emitenta, albowiem w dalszym ciągu posiadałem 2.975.985 akcji Emitenta, stanowiących 6,62% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do wykonywania 2.975.985 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co daje 6,62% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Niniejszym, Tomasz Czechowicz, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm., dalej "Ustawa"), przekazuje informacje o swoim stanie posiadania akcji MCI Management S.A. (Emitent), w tym informację o obniżeniu stanu posiadania akcji Emitenta, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, poniżej progu 5%.

Przed dniem 20.11.2009 r. posiadałem 2.302.673 akcji Emitenta, stanowiące 5,06% udziału w kapitału zakładowym Emitenta oraz uprawniające do wykonywania 2.302.673 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co daje 5,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w dniu 20.11.2009 r. do kwoty 47.372.989,00 zł, stanowiących 47.372.989 akcji, po dniu 20.11.2009 r. posiadałem w dalszym ciągu 2.302.673 akcji Emitenta, ale stanowiły one już tylko 4,86% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały do wykonywania 2.302.673 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co daje 4,86% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Sytuacja nie uległa zmianie, mimo iż w dniu 22.11.2009 nabyłem 22.385 akcji Emitenta, dlatego że posiadając 2.325.058 akcji Emitenta stanowiły one 4,91% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały do 2.325.058 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiąc 4,91% udziału w ogóle głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Nadto Zarząd MCI Management S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 5 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienia, przekazane Emitentowi w trybie:

1. art. 69 ustawy o ofercie od Alternative Investment Partners Sp. z o.o.

2. art. 160 ustawy o obrocie od Tomasza Czechowicza - Prezesa Zarządu

3. art. 160 ustawy o obrocie od Konrada Sitnika - Wiceprezesa Zarządu

4. art. 160 ustawy o obrocie od Romana Ciska - byłego Członka Zarządu

Zawiadomienia dotyczą uzupełnienia i korekty złożonych historycznych zawiadomień z roku 2009, wynikających z błędnej interpretacji obowiązków informacyjnych ciążących na osobach i podmiotach zobowiązanych.

Pełna treść wyżej wymienionych zawiadomień poniżej:

Niniejszym, Alternative Investment Partners Sp. z o.o. (dawniej "Immoventures Sp. z o.o.) (dalej także jako "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bartoszowicka 3, na podstawie przepisów art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539, tj. z 9.10.2009 r. Dz.U. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), dalej "Ustawa o Ofercie"), informuje, że w dniu 21.12.2009 roku, w wykonaniu umowy pożyczki akcji z 15.07.2009 r., Tomasz Czechowicz zwrócił Spółce 1.958.281 akcji MCI Management S.A. ("Emitent"). Zwrócone akcje stanowią więcej niż 1% stanu posiadania akcji Emitenta przez Spółkę w dniu 21.12.2009 r.

Przed dniem 21.12.2009 r. Spółka posiadała 16.022.542 sztuk akcji MCI Management S.A., stanowiących 33,82% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 16.022.542 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co daje 33,82% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Ogólna akcji (i głosów z akcji) wynosiła w grudniu 2009 roku 47.372.989.

Po dniu 21.12.2009 r. Spółka posiadała 17.980.823 sztuk akcji MCI Management S.A., stanowiących 37,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 17.980.823 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy MCI Management S.A., co daje 37,96% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W dacie 21.12.2009 r. nie istniały podmioty zależne od Spółki. Nie istnieje osoba, o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Niniejszym, Konrad Sitnik, na podstawie przepisów art. 160 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 160 ust. 2 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2010.211.1384, dalej "Ustawa"), podaje poniżej informacje zawierające dane o transakcji zgodne z regulacją § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych:

1. imię i nazwisko osoby obowiązanej: Konrad Sitnik

2. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z Emitentem: Wiceprezes Zarządu MCI Management S.A. oraz członek Rady Nadzorczej Immoventures Sp. z o.o. (obecnie Alternative Investment Partners Sp. z o.o.) - osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych.

3. nazwa podmiotu dokonującego transakcji: Immoventures Sp. z o.o. (obecnie Alternative Investment Partners Sp. z o.o.)

4. wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja:

5. akcje spółki MCI Management S.A.

6. rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: nabycie akcji Emitenta w wyniku zwrotu akcji po wykonaniu umowy pożyczki akcji w transakcji poza rynkiem giełdowym

7. data i miejsce transakcji: Warszawa, 21 grudnia 2009 roku.

8. cena i wolumen: 1.958.281 sztuk akcji Emitenta zwróconych po średniej jednostkowej cenie 4,65 PLN za szt. oraz łącznej cenie 9.114.398,65 PLN.

Niniejszym, Roman Cisek, na podstawie przepisów art. 160 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 160 ust. 2 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2010.211.1384, dalej "Ustawa"), podaje poniżej informacje zawierające dane o transakcji zgodne z regulacją § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych:

1. imię i nazwisko osoby obowiązanej: Roman Cisek

2. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z Emitentem: Członek Zarządu MCI Management S.A. oraz Wiceprezes Zarządu Immoventures Sp. z o.o. (obecnie Alternative Investment Partners Sp. z o.o.) - osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych.

3. nazwa podmiotu dokonującego transakcji: Immoventures Sp. z o.o. (obecnie Alternative Investment Partners Sp. z o.o.)

4. wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja:

5. akcje spółki MCI Management S.A.

6. rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: nabycie akcji Emitenta w wyniku zwrotu akcji po wykonaniu umowy pożyczki akcji w transakcji poza rynkiem giełdowym

7. data i miejsce transakcji: Warszawa, 21 grudnia 2009 roku.

8. cena i wolumen: 1.958.281 sztuk akcji Emitenta zwróconych po średniej jednostkowej cenie 4,65 PLN za szt. oraz łącznej cenie 9.114.398,65 PLN.

Niniejszym, Tomasz Czechowicz, na podstawie przepisów art. 160 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 160 ust. 2 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2010.211.1384, dalej "Ustawa"), podaje poniżej informacje zawierające dane o transakcji zgodne z regulacją § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych:

1. imię i nazwisko osoby obowiązanej: Tomasz Czechowicz

2. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z Emitentem: Prezes Zarządu MCI Management S.A. oraz Prezes Zarządu Immoventures Sp. z o.o. (obecnie Alternative Investment Partners Sp. z o.o.) - osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych.

3. nazwa podmiotu dokonującego transakcji: Immoventures Sp. z o.o. (obecnie Alternative Investment Partners Sp. z o.o.)

4. wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja:

5. akcje spółki MCI Management S.A.

6. rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: nabycie akcji Emitenta w wyniku zwrotu akcji po wykonaniu umowy pożyczki akcji w transakcji poza rynkiem giełdowym

7. data i miejsce transakcji: Warszawa, 21 grudnia 2009 roku.

8. cena i wolumen: 1.958.281 sztuk akcji Emitenta zwróconych po średniej jednostkowej cenie 4,65 PLN za szt. oraz łącznej cenie 9.114.398,65 PLN.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Art. 69 Ustawy o ofercie.
Magdalena Pasecka - Członek Zarzadu
Tomasz Czechowicz - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Emitent | MCI Management SA | one

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »