Reklama

ZAMET (ZMT): Informacje o zdarzeniach jednorazowych mających wpływ na wyniki finansowe oraz szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 r. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Zamet Industry S.A. ("Emitent”) z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, mając na względzie rzetelność komunikacji z uczestnikami rynku, niniejszym przekazuje informację o czynnikach jednorazowych mających wpływ na skonsolidowane i jednostkowe wyniki Emitenta za czwarty kwartał 2016 roku, a także podaje szacunki skonsolidowanych rocznych wyników Grupy Kapitałowej Zamet Industry ("Grupa”, "Grupa Kapitałowa”) za rok obrotowy 2016. Ponadto Zarząd Emitenta informuje o zdarzeniach mających wpływ na wyniki i sytuację finansową Grupy w pierwszym kwartale 2017 roku.

Reklama

W związku z trwającymi pracami nad rocznym sprawozdaniem finansowym Emitenta, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami rachunkowości, Zarząd Emitenta przeprowadził na podstawie MSR 36, test na utratę wartości akcji spółki zależnej, Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, który wykazał zasadność skorygowania wartości tarnogórskiej spółki, wykazywanej w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 31.12.2016 roku, do poziomu wartości aktywów netto tej spółki. W związku z powyższym, Zarząd postanowił o utworzeniu w ciężar sprawozdania finansowego za 2016 rok, odpisu o charakterze niepieniężnym, tytułem aktualizacji wartości Zamet Budowa Maszyn S.A., który obciąży skonsolidowany wynik roczny kwotą około 15,8 mln zł oraz jednostkowy wynik roczny, kwotą około 56,4 mln zł.

Ponadto, w związku ze sprzedażą przez Emitenta udziałów spółki Fugo Zamet Sp. z o.o. ("Fugo”) z siedzibą w Koninie za cenę 14 mln zł (jak wskazano w raporcie nr 11/2017), Zarząd dokonał przeszacowania wartości udziałów tej spółki wg stanu na dzień 31.12.2016 roku, do wartości godziwej, odpowiadającej wysokości ceny sprzedaży. W wyniku transakcji jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2016, zostanie obciążone kwotą około 32,4 mln zł. Zarząd Emitenta wskazuje przy tym, że w pierwszym kwartale 2017 roku dokonano obniżenia pierwotnej ceny, za którą Emitent nabył w 2016 roku udziały w spółce Fugo (jak wskazano w raporcie nr 6/2017) o 17,14 mln zł, co korzystnie wpłynie na wyniki za pierwszy kwartał 2017 roku.

Jednocześnie, w związku z trwającą w Grupie Kapitałowej restrukturyzacją majątkową, obejmującą także zbycie lub likwidację zbędnego majątku, Zarząd zidentyfikował zasadność dokonania aktualizacji wyceny majątku trwałego na dzień 31.12.2016 roku, która zostanie ujęta w odpisach aktualizujących majątek w łącznej wysokości około 3 mln zł.

Powyższe odpisy mają charakter niepieniężny, pozostają bez wpływu na przepływy i saldo środków pieniężnych.

Dodatkowo, na szacunkowe wyniki za czwarty kwartał 2016 roku, wpłynęły następujące zdarzenia:

• koszty ujęte w czwartym kwartale 2016 roku, w związku ze zidentyfikowaniem oraz oszacowaniem ryzyk na długoterminowym kontrakcie (rozpoczętym w 2015 roku, którego realizacja w roku 2016 decyzją inwestora została zawieszona, a który zostanie wznowiony w 2017 roku), realizowanym przez spółkę zależną Zamet Budowa Maszyn S.A. w ramach zadania inwestycyjnego grupy EDF Polska, które obciążą wynik kwotą około 3 mln zł,

• koszty, powstałe w wyniku zidentyfikowania oraz oszacowania ryzyk na długoterminowym kontrakcie, realizowanym przez spółkę Zamet Industry S.A. na rzecz kontrahenta Mostostal Pomorze, które obciążą wynik 2016 roku kwotą około 7 mln zł,

• obciążenie wyniku rezerwą w wysokości około 3 mln zł, której zawiązanie jest uzasadnione na skutek oświadczenia złożonego przez spółkę E003B7 Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ("Zamawiający”) o potrąceniu spornej wierzytelności z tytułu rzekomego zobowiązania do poniesienia przez Emitenta kosztów związanych z pracą głównych żurawi montażowych na placu budowy Bloku J910 MWe w Jaworznie, z bezspornie należną wierzytelnością przysługującą Emitentowi tytułem wynagrodzenia na podstawie umowy o roboty budowlane, jakie realizowane są przez Emitenta w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Bloku o mocy 910MW w Elektrowni Jaworzno. Zdaniem Emitenta, roszczenie Zamawiającego o zapłatę kosztów o których mowa jest bezpodstawne, sprzeczne z umową i nie zostało przez Emitenta uznane. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że w przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, zamierza dochodzić potrąconych należności na drodze sądowej.

• utworzone rezerwy w łącznej wysokości około 1,0 mln zł, m.in. związane z wyceną aktuarialną świadczeń pracowniczych,

• odpisy aktualizujące majątek obrotowy w wysokości około 1,0 mln zł,

Mając na uwadze powyższe niepieniężne odpisy księgowe, jak również pozostałe zdarzenia jednorazowe, uwzględniając opublikowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2016 roku a także szacunki Zarządu co do wyników za okres 01.10.2016 – 31.12.2016, Zarząd Emitenta szacuje (zastrzegając, że dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie), że skonsolidowane przychody netto za rok obrotowy 2016 wyniosą około 250,5 mln zł oraz skonsolidowana strata netto za rok obrotowy 2016 wyniesie około –80,4 mln zł.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że do identyfikacji oraz szacunków wszelkich ryzyk jakie związane są z realizacją kontraktów czy prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi, zastosował ostrożne podejście. Powyższe zdarzenia, mające wpływ na wyniki finansowe Emitenta i grupy kapitałowej, w szczególności niepieniężne odpisy księgowe związane z aktualizacją wycen wartości posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych - akcji i udziałów spółek zależnych, zdaniem Zarządu nie powodują zagrożenia utraty płynności finansowej lub sprawności operacyjnej, bowiem w przeważającej części pozostają bez wpływu na przepływy i saldo środków pieniężnych.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że według wiedzy na dzień przekazania niniejszego raportu, poziom zadłużenia oraz sytuacja gotówkowa Grupy Kapitałowej uległy istotnej poprawie w stosunku do stanu wynikającego z ostatnio opublikowanego raportu okresowego (za trzeci kwartał 2016 r.). Na dzień przekazania niniejszego raportu, szacunkowy dług netto (uwzględniający stan gotówki oraz zadłużenie o charakterze finansowym) Grupy Kapitałowej wynosi około 11,4 mln zł, co oznacza, że od dnia 30 września 2016 roku, Grupa Kapitałowa zredukowała zadłużenie o szacunkową wartość około 57 mln zł. Korzystny wpływ na redukcję zadłużenia miał spływ należności ze znaczących kontraktów, jak również sprzedaż spółki Fugo na rzecz Famur Famak S.A. (jak wskazano w raporcie nr 11/2017).

Decyzja Zarządu Emitenta, dotycząca sprzedaży Fugo, motywowana jest przede wszystkim koniecznością dostosowania skali działalności do obecnej sytuacji na rynku, wynikającej m.in. ze znaczącego spowolnienia inwestycyjnego w segmencie Oil & Gas. Dostosowanie mocy produkcyjnych Grupy Kapitałowej do aktualnych warunków rynkowych wpłynie na zmniejszenie kosztów działalności. Ponadto na wyniki przyszłych okresów sprawozdawczych korzystnie wpłyną rezultaty podjętych w 2016 roku działań restrukturyzacyjnych w spółce zależnej Emitenta: Zamet Budowa Maszyn S.A. (raport nr 31/2016). Równocześnie Zarząd Emitenta prowadzi działania optymalizacyjne, mające na celu poprawę sprawności operacyjnej oraz zwiększenie efektywności działalności handlowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-04Tomasz JakubowskiPrezes Zarządu
2017-04-04Przemysław MilczarekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »