Reklama

PETROLINV (OIL): Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem - raport 84

Raport bieżący nr 84/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 26 sierpnia 2011 roku, działając w trybie art. 428 § 6 k.s.h., udzielił akcjonariuszowi Spółki informacji poza walnym zgromadzeniem, o następującej treści:

Stowarzyszenie Inwestorów

Indywidualnych

ul. Długopolska 22

50-560 Wrocław

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa prośbę o przekazanie informacji poza walnym zgromadzeniem, działając na podstawie art. 428 § 6 k.s.h. przekazujemy Państwu, jako akcjonariuszowi PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), informacje stanowiące odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

Reklama

1. Na jakim etapie znajdują się prace związane z odwiertem Koblandy K-4?

Zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 44/2011 z dn. 03 czerwca 2011 oraz komunikatem prasowym z tego samego dnia dotyczącego struktury Koblandy, które pozostają aktualne na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi, informujemy, że norweska firma geofizyczna Petroleum Geo-Services zakończyła przetworzenie danych sejsmicznych 3D z obszaru Koblandów z uwzględnieniem wyników wykonanego przez Petrolinvest odwiertu K-3 w Kazachstanie. Nowe wyniki przetworzenia wspólnie z rezultatami odwiertu oraz wcześniej zebranymi danymi, potwierdzają budowę i wysoki potencjał odkrytego złoża ropy odwiertem K-3. Jednocześnie nowe dane pozwalają na wskazanie optymalnego miejsca wykonania odwiertu K-4. Na wysoką jakość i wiarygodność uzyskanych wyników bardzo duży wpływ miało zastosowanie najnowocześniejszego na rynku oprogramowanie wspomagające analizę danych sejsmicznych oraz bezpośrednia i pełna współpraca specjalistów firmy Total z centrum naukowego w Pau we Francji. Dzięki tym danym możliwe będzie również przebadanie wewnętrznej budowy złoża, a co za tym idzie, możliwie precyzyjne wskazanie optymalnego miejsca dla wiercenia nowego odwiertu K-4.

2. Na jaką kwotę wycenione zostały aktywa OTG na potrzeby umowy z Total z 16 marca 2010? Czy dotychczasowe nakłady na spółkę OTG (koncesje, prace poszukiwawcze) są wyższe niż 70mln USD? Jeśli nie, to jaka jest łączna wartość nakładów na spółkę OTG poniesiona do dnia dzisiejszego? (Raport niezależnego audytora mówi, że złoże Koblandy ma 1,9 mld boe zaklasyfikowanych jako perspektywiczne, a szacunkowej wartości 2,63 mld USD. Spółka Petrolinvest podpisała umowę zgodnie z którą połowa udziałów w OTG (dysponuje jeszcze złożem Shyrak - 311mln boe) będzie należeć do Total E&P Koblandy w zamian za sfinansowanie prac poszukiwawczych w kwocie 70mln USD z czego połowa zostanie zwrócona Total z odsetkami z wpływów spółki OTG. )

Aktywa OTG nie podlegały oddzielnej wycenie na potrzeby umowy farm-out z Total. Spółka dokonuje nakładów na spółkę OTG poprzez spółkę bezpośrednio zależną Occidental Resources Inc., która jest 100% udziałowcem spółki OTG. Na wartość dotychczas poniesionych przez Spółkę nakładów na spółkę Occidental Resources Inc. składa się wartość nabytych akcji w kapitale zakładowym Occidental Resources Inc. oraz wartość udzielonych pożyczek; pozycje te zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2010 roku wyniosły odpowiednio 191 mln USD oraz 69,1 mln USD (patrz: nota 23.1 Sprawozdania finansowego PETROLINVEST S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku).

Umowa zawarta z koncernem Total (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2010 z dnia 17 marca 2010 r.) zakłada, że koncern Total zobowiązany jest do sfinansowania prac na obszarze objętym Koncesją OTG w kwocie 70 mln USD, które obejmują między innymi wiercenie odwiertu Koblandy-4 na strukturze Koblandy, w zamian za co spółka OTG zobowiązała się do przeniesienia na rzecz Total 50% udziału w Koncesji OTG.

3. Czy spółka OTG ujmuje już w księgach zwrot 50% kosztów poniesionych przez Total na złożu Koblandy-4, które zgodnie z umową z 16 marca 2010 mają być z odsetkami (LIBOR+5%) zwrócone z wpływów z przyszłej produkcji?

W opublikowanych dotychczas sprawozdaniach finansowych Spółka nie uwzględniała takiej pozycji.

4. Szacunkowo w jakim przedziale kwotowym będzie zawierać się koszt wykonania dwóch odwiertów na złożu Koblandy-4, za których częściowe sfinansowanie Total może uzyskać dodatkowy 30% udział w OTG?

Warunkiem wykonania jednego lub dwóch kolejnych odwiertów poszukiwawczych na strukturze Koblandy, zgodnie z umową farm-out z firmą Total (patrz: raport bieżący nr 16/2010 z dnia 17 marca 2010 r.), jest oficjalne potwierdzenie odkrycia ropy w ramach odwiertu K-4. Aktualnie wyznaczany jest punkt dla odwiertu K-4, natomiast określenie lokalizacji dodatkowych odwiertów zostanie dokonane po wykonaniu odwiertu K-4. Na chwilę obecną - bez wskazania lokalizacji dodatkowych odwiertów - nie jest możliwe oszacowanie ich kosztów. Biorąc pod uwagę potencjalnie mniejszy zakres prac przygotowawczych (ponieważ w przypadku pozytywnego wyniku odwiertu K-4 będzie można wykorzystać część wyników w przygotowaniu kolejnych odwiertów) oraz doświadczenia zdobyte w trakcie wcześniejszych prac poszukiwawczych, możliwe jest założenie, że kolejne odwierty poszukiwawcze będą wymagały mniejszych nakładów inwestycyjnych w porównaniu do odwiertu K-4.

5. Czy wierzytelności przysługujące Prokom Investment od Petrolinvest z tytułu udostępnienia zabezpieczenia są traktowane jak odsetki od pożyczki? 21 marca 2007 Petrolinvest podpisał z PKO BP i BGK umowę na kredyt w wysokości 300mln PLN (lub ekwiwalent w USD). W tym samym terminie zawarta została z Prokom Investment Umowa Wsparcia. Z informacji zawartej w rap. Fin za 1 półrocze 2007 (s.19) wynika, że: "..PROKOM INVESTMENTS S.A. zobowiązał się między innymi do tego, że nie będzie żądał ani nie przyjmie od PetroIinvest S.A. spłaty jakichkolwiek wierzytelności, z wyjątkiem odsetek od pożyczek udzielonych przez Prokom Investments S.A., do momentu potwierdzenia przez bank, że wszelkie wierzytelności banku z tytułu kredytu zostały spłacone przez Petrolinvest S.A." Na dzień 31.12.2010 zadłużenie z tytułu tego kredytu wynosiło 53,4mln USD, a koszt zabezpieczenia udostępnionego przez podmioty kontrolowane przez Ryszarda Krauze ustalony rocznie na 6,5% ich wartości wyniósł 35,6mln PLN w 2010 r. i 108,6mln w 2009 r. Wierzytelności te zostały skonwertowane na wyemitowane akcji.) Jeżeli to zobowiązanie nie obowiązuje, to od jakiego terminu?

Wierzytelności przysługujące PROKOM Investments S.A. z tytułu udostępnienia zabezpieczenia nie są traktowane jako odsetki od pożyczki. Prowizja za możliwość wykorzystania przez Spółkę aktywów finansowych i rzeczowych PROKOM Investments S.A. na zabezpieczenie kredytu rozliczana jest bezgotówkowo w formie konwersji na akcje Spółki, zgodnie z warunkami umowy z dnia 14 maja 2009 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2009 z dnia 15 maja 2009 roku.

Informacje na temat dokonywanych w ramach obowiązującej umowy potrąceń wzajemnych wierzytelności z tytułu objęcia akcji oraz płatności prowizji publikowane są w stosownych raportach bieżących Spółki.

6. Czy i ewentualnie ile akcji (pośrednio i bezpośrednio) w ramach programu motywacyjnego w roku 2009 otrzymał przew. RN (Ryszard Krauze)? (Koszt programu motywacyjnego wyniósł w 2009 roku 80,7mln PLN. Akcje Serii K, M i N zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej członkom władz Spółki oraz jej pracownikom i współpracownikom, a także członkom władz, kluczowym pracownikom i współpracownikom spółek Grupy Kapitałowej PETROLINVEST).

Zgodnie z treścią Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2009 roku, opublikowanej raportem bieżącym nr 26/2009 z dnia 16 marca 2009 roku, Panu Ryszardowi Krauze, jako członkowi Rady Nadzorczej, zaoferowanych zostało 570.000 akcji serii M Spółki. Akcje zostały objęte w dniu 16 kwietnia 2009 roku po cenie emisyjnej 10 złotych każda (patrz: raport bieżący nr 37/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku). Pan Ryszard Krauze nie obejmował akcji serii K oraz N.

7. Czy spółka ponosi koszty z tytułu poręczenia wekslowego udzielonego przez spółkę z grupy kapitałowej Prokom Investment dla zabezpieczenia umowy z Orlen Gaz sp. z o.o. z 23 sierpnia 2010? Jeżeli tak, to na jakich zasadach i jakie to są kwoty?

Umowa z dnia 23 sierpnia 2010 roku została zawarta na okres do 31 grudnia 2010 roku. Spółka nie ponosiła kosztów z tytułu poręczenia wekslowego udzielonego celem zabezpieczenia umowy.

8. Jakie efekty przyniosła zapowiadana przez Zarząd Spółki interwencja przeciwko wydawcy i redaktorom dziennika Rzeczpospolita związana z podaniem kwoty zaległości spółki? Czy w 2009 został złożony wniosek o upadłość Spółki? (Puls Biznesu 27.09.2009: Zarząd Spółki informuje, że postanowił wszcząć kroki prawne przeciwko wydawcy i redaktorom dziennika Rzeczpospolita, w związku z podaniem nieprawdziwej i wprowadzającej w błąd informacji, jakoby "1,04 mld zł to łączne zaległości Petrolinvestu na koniec czerwca".)

Poprzedni Zarząd Petrolinvestu nie podjął ostatecznie w stosunku do wydawcy gazety ani redaktorów działań prawnych. W raporcie bieżącym nr 83/2009 z dnia 27 września 2009 roku poinformował, że: "Spółka posiada źródła finansowania, pozwalające na realizację programu inwestycyjnego i obsługę zobowiązań".

W 2009 roku, ani w żadnym innym czasie, nie został złożony wniosek o upadłość Spółki.

Z poważaniem

Zarząd Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie związku z § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Bertrand Le Guern - Prezes Zarządu
Marek Pietruszewski - Wiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »