PZU (PZU): Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 Kodeksu spółek handlowych - raport 2

Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA”, "Spółka”) przekazuje poniżej treść informacji, jakie zostały przekazane w dniu dzisiejszym akcjonariuszowi Spółki, poza walnym zgromadzeniem, w odpowiedzi na zgłoszone przez niego pytania w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych.

Pytanie nr 1: Czy w ramach Grupy Kapitałowej PZU prowadzone były analizy dot. ryzyka wynikającego ze zmian wartości aktywów spółek węglowych i sektora energetycznego w średnim i długim terminie, czyli ryzyka obejmującego zarówno środki własne Grupy jak i aktywa pod zarządzaniem w TFI i PTE?

Reklama

Ramy systemu zarządzania ryzykiem w zakresie krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład Grupy PZU wyznaczają przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Powyższe regulacje przewidują obowiązek posiadania przez zakłady ubezpieczeń strategii, procesów i procedur koniecznych do określenia, pomiaru i monitorowania ryzyk, na które są lub mogą być narażone zakłady ubezpieczeń, współzależności między nimi, zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyk oraz związanej z tym obszarem sprawozdawczości. W zakresie przyjętych w ramach Grupy PZU regulacji wewnętrznych w obszarze działalności ubezpieczeniowej wyznaczono wewnętrzne limity zaangażowania kredytowo – gwarancyjnego dla poszczególnych obszarów gospodarki. Zgodnie z przyjętą metodyką dokonywane są regularne analizy i przeglądy ryzyka. W odniesieniu do TFI PZU ramy działania wyznaczają przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, które nakładają na fundusze inwestycyjne obowiązek prowadzania działalności ze szczególnym uwzględnieniem interesów uczestników oraz przestrzegania zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie. W przypadku PTE PZU zakres dopuszczalnych działań w zakresie gromadzenia środków pieniężnych i ich lokowania z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu wyznaczają przepisy ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Pytanie nr 2: Czy w 2017 roku analizowano ryzyko reputacyjne wynikające z zaangażowania Grupy PZU w polski sektor węglowy czyli ubezpieczania kopalń i elektrowni oraz posiadania aktywów spółek z tego sektora?

W ramach działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU na bieżąco monitoruje swoje zaangażowanie w poszczególnych segmentach działalności z uwzględnieniem występujących czynników ryzyka mających wpływ na realizację wyznaczonych celów przyjętej strategii biznesowej. Jednym z elementów powyższych działań stanowiło m.in. wdrożenie pod koniec 2018 roku w PZU SA procedury analizy ryzyk oraz identyfikacji ryzyk kluczowych. Przyjęta procedura ma na celu identyfikację, analizę oraz mitygację zagrożeń pojawiających się w działalności spółki. Zgodnie z jej założeniami dla każdego zidentyfikowanego ryzyka dokonuje się oceny poziomu jego wpływu na reputację.

Pytanie nr 3: Na jak duże ryzyko finansowe związane ze zmianami klimatu narażona jest Grupa PZU - czy próbowano to ustalić?

W obszarze działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi stały monitoring wpływu ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych (które mogą wynikać także ze zmian klimatu). Spółki ubezpieczeniowe z Grupy PZU objęte są programem reasekuracji, którego celem jest zniwelowanie skutków zmaterializowania się ryzyka katastroficznego. Ponadto, przyjęta została polityka obsługi szkód i świadczeń, która w swych założeniach obejmuje m.in. zapewnienie efektywnego zarządzania obszarem szkód, w tym także szkód katastroficznych. Dodatkowo ocena wystawienia na ryzyko katastroficzne uwzględniana jest w ramach funkcji aktuarialnej, realizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami przez krajowe zakłady ubezpieczeń. Wyniki oceny objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 4: Czy strategia PZU na kolejne lata, czyli Nowe PZU, uwzględnia wyzwania związane ze zmianami klimatu i wynikającymi z nich zmianami rynkowymi i regulacyjnymi?

Ekologia oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne są istotnym elementem realizowanej "Strategii Grupy PZU na lata 2016-2020” oraz "Dobrych Praktyk Grupy PZU” stanowiących podstawowe dokumenty wyznaczające kierunki rozwoju oraz zasad postępowania Grupy PZU w działalności biznesowej. Grupa PZU jest zarządzana w sposób odpowiedzialny, z założeniem, że wzrost wartości Grupy PZU powinien być zgodny z potrzebami otoczenia oraz opierać się o zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych. W ramach prowadzonej działalności biznesowej Grupa PZU wdrożyła i planuje wdrożenie inicjatyw oraz działań ukierunkowanych na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.

Pytanie nr 5: Czy i do kiedy Grupa PZU planuje wycofać się z ubezpieczania i inwestycji w sektorze węglowym?

Prowadzona przez Grupę PZU działalność ubezpieczeniowa nakierowana jest na zapewnienie produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do potrzeb zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych w różnych sektorach gospodarki, w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego. W ramach Grupy PZU – PZU SA jako lider rynku ubezpieczeń w Polsce przywiązuje szczególną wagę do prowadzenia działalności zgodnej z obowiązującymi regulacjami oraz unikania jakichkolwiek praktyk naruszających zasady uczciwej konkurencji, w tym nadużywania pozycji dominującej, polegającej m.in. na dyskryminacji określonych grup klientów z uwagi na rodzaj prowadzonej przez nich prawnie dozwolonej działalności. Z powyższych względów PZU SA zapewnia ochronę ubezpieczeniową co do zasady wszystkim sektorom gospodarki w Polsce. PZU SA na bieżąco analizuje swoje zaangażowanie na krajowym rynku ubezpieczeniowym w różnych segmentach ubezpieczeń uwzględniając czynniki prawne i ekonomiczne oraz ich ewentualną zmianę zarówno w krótko, jak i długofalowej perspektywie czasowej. W odniesieniu do działalności inwestycyjnej prowadzona jest ona przez fundusze zarządzane przez TFI PZU oraz PTE PZU. Decyzje inwestycyjne dotyczące poszczególnych funduszy podejmowane są autonomicznie i zgodnie z procesem inwestycyjnym przyjętym w wyżej wymienionych podmiotach.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-13Marcin GóralDyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnychMarcin Góral

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »