Reklama

DEBICA (DBC): Informacje udzielone akcjonariuszowi poza WZA - raport 29

Raport bieżący nr 29/2011
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 428 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie art. 428 § 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") pragnie ustosunkować się do pytań zadanych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Spółki ("WZA"), które odbyło się 7 czerwca 2011 r. w Dębicy, przez pełnomocnika akcjonariuszy PZU S.A., PZU na Życie S.A., Pracowniczy Fundusz Emerytalny Słoneczna Jesień, PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak, PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek, PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Nowa Europa, PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony, PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ("Grupa PZU").

Reklama

1. Czy niedawno ogłoszony program inwestycyjny jest dla Spółki rentowny w kontekście wysokiego kosztu kapitału Spółki (WACC 10%) i wyników analizy przeprowadzonej przez Komitetu Rady Nadzorczej ds. transakcji z podmiotami powiązanymi w czasie kadencji 2008/2009, z których wynikało, że stopa zwrotu Spółki z zainwestowanego kapitału (ROIC) po opodatkowaniu wynosiła około 7,7%?

Przede wszystkim zdaniem Zarządu koszt kapitału w Spółce należy uznać mieszczący się w normie, a nie wysoki. Ogłoszony projekt inwestycyjny jest rentowny przy koszcie kapitału większym niż 10%.

2. Jakie jest obecnie wykorzystanie mocy produkcyjnych w Spółce na poszczególnych segmentach produkcji?

Obecnie wykorzystanie mocy produkcyjnych w Spółce kształtuje się na poziomie 100% w segmencie opon osobowych i ciężarowych oraz na poziomie 80% w segmencie opon rolniczych, co daje średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych w skali Spółki na poziomie 99,4%.

3. Czy Spółka planuje inne inwestycje, w szczególności takie, które mogą doprowadzić do powiększenia mocy produkcyjnych Spółki? Jaka jest planowana wysokość planowanych całkowitych nakładów inwestycyjnych w Spółce w najbliższych 3 latach?

Spółka obecnie nie planuje inwestycji doprowadzających do powiększenia mocy produkcyjnych. Planowana wysokość całkowitych nakładów inwestycyjnych w Spółce w najbliższych 3 latach wynosi około 105 mln $.

4. Jak głosowali niezależni członkowie Rady Nadzorczej w przypadku uchwały RN dot. niedawno ogłoszonego programu inwestycyjnego? Czy były jakieś zdania odrębne, a jeśli tak, to jakie?

Zarząd pragnie zauważyć, że, wbrew dyspozycji art. 428 § 1 kodeksu spółek handlowych, pytanie to nie jest związane z żadną ze spraw objętych porządkiem obrad WZA oraz w istocie nie jest skierowane do Zarządu. Zarząd uważa także, że wysoce niewłaściwą praktyką byłoby przedstawianie na forum publicznym wewnętrznych dyskusji toczących czy to podczas posiedzeń Rady Nadzorczej czy też Zarządu, w szczególności dlatego, że Zarząd nie ma prawa sporządzania streszczeń ani skrótów stanowisk Rady Nadzorczej, zaś przedstawienie pełnej treści protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z oczywistych względów grozi ujawnieniem tajemnic przedsiębiorstwa Spółki.

Poza tym, należy podkreślić, że Rada Nadzorcza, jako organ kolegialny, wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, podejmowanych większością głosów, i jedynie treść uchwały całej Rady Nadzorczej ma znacznie prawne, niezależnie od tego czy jakikolwiek członek Rady Nadzorczej przedstawiał swoje zdanie odrębne. W przedmiotowej sprawie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę aprobującą przyjęty plan inwestycyjny.

W związku z powyższym Zarząd nie udzieli odpowiedzi na tak postawione pytanie.

5. W jakim zakresie w ogłoszonym programie inwestycyjnym będzie partycypował koncern Goodyear? Czy będzie dostarczał maszyny, urządzenia, technologie, przeprowadzał szkolenia, użyczał know-how? Jakie będą z tego tytułu wydatki po stronie Dębicy?

Jako, że dotychczasowa i przyszła produkcja Spółki oparta jest na technologii Goodyear, koncern Goodyear będzie partycypował w planowanym programie inwestycyjnym w zakresie wsparcia doradczego, technologicznego, technicznego oraz zakupowego. Na obecnym etapie nie są przewidywane dodatkowe wydatki po stronie Spółki z tego tytułu.

Nie przewiduje się też by koncern Goodyear dostarczał maszyny, urządzenia ponieważ nie jest ich producentem.

6. Czy Rada Nadzorcza zajmowała się tematem efektywności wykorzystania kapitału akcjonariuszy w spółce, w związku z nieskorzystaniem przez TC Dębica z dźwigni finansowej? Czy RN uważa, że obecna struktura kapitałowa spółki jest optymalna?

Przed wszystkim zaznaczyć należy, że Spółka oczywiście korzysta, jak każdy duży przedsiębiorąca, z zewnętrznego finansowania, w zakresie w jakim Zarząd uważa to za rozsądne, bezpieczne i korzystne dla Spółki.

Co do pytania o kwestię zainteresowań Rady Nadzorczej, Zarządowi nie przysługuje prawo przedstawiania stanowiska w imieniu Rady Nadzorczej. Zarząd może stwierdzić jedynie, że Rada Nadzorcza nie przedstawiła Zarządowi żadnej opinii, uchwały, rekomendacji lub zastrzeżeń w sprawie obecnej struktury kapitałowej Spółki. W związku z powyższym, Zarząd nie wie o jakichkolwiek zastrzeżeniach Rady do tej kwestii.

7. Jaki jest powód utrzymywania w Dębicy struktury kapitału odmiennej od tej którą mają inne spółki z Grupy Goodyear? Zarówno sam Goodyear INC, jak i spółki zależne w Turcji i Indonezji korzystają w znacznej mierze z zadłużenia odsetkowego, dla podniesienia efektywności kapitałów akcjonariuszy.

Spółka nie posiada analizy struktury kapitału odnoszącej się do struktury Grupy Goodyear.

Struktura kapitału Spółki jest dostosowana do potrzeb operacyjnych i inwestycyjnych Spółki.

8. Jak głosowali niezależni członkowie Rady Nadzorczej w przypadku uchwały RN dot. zaproponowanej przez Zarząd dywidendy z zysku osiągniętego w 2010 r.? Czy były jakieś zdania odrębne, a jeśli tak, to jakie?

Zarząd pragnie zauważyć, że, wbrew dyspozycji art. 428 § 1 kodeksu spółek handlowych, pytanie to w istocie nie jest skierowane do Zarządu. Zarząd uważa, że wysoce niewłaściwą praktyką byłoby przedstawianie na forum publicznym wewnętrznych dyskusji toczących czy to podczas posiedzeń Rady Nadzorczej czy też Zarządu, w szczególności dlatego, że Zarząd nie ma prawa sporządzania streszczeń ani skrótów stanowisk Rady Nadzorczej, zaś przedstawienie pełnej treści protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z oczywistych względów grozi ujawnieniem tajemnic przedsiębiorstwa Spółki.

Poza tym, należy podkreślić, że Rada Nadzorcza, jako organ kolegialny, wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, podejmowanych większością głosów, i jedynie treść uchwały całej Rady Nadzorczej ma znacznie prawne, niezależnie od tego czy jakikolwiek członek Rady Nadzorczej przedstawiał swoje zdanie odrębne. W przedmiotowej sprawie Rada Nadzorcza podjęła odpowiednią uchwałę, rekomendującą wypłatę 50% zysku netto Spółki za rok 2010 na dywidendę dla akcjonariuszy.

Dlatego też, Zarząd nie udzieli odpowiedzi na tak postawione pytanie.

9. Dlaczego Rada Nadzorcza w swojej rekomendacji dla walnego zgromadzenia zaproponowała przeznaczenie połowy zysku za rok 2010 na kapitał rezerwowy z możliwością wypłacenia w latach przyszłych ? Czy oznacza to że RN planuje zarekomendowanie akcjonariuszom wypłatę skumulowanego w Spółce zysku w formie dodatkowej dywidendy?

Zarząd nie jest władny rekonstruować motywów przemawiających za decyzją innego organu Spółki - Rady Nadzorczej. Podobnie, Zarząd nie jest w stanie przewidywać jakie rekomendacje co do wypłaty dywidendy Rada Nadzorcza będzie przedstawiać w przyszłości.

Zarząd może jedynie stwierdzić, że tegoroczna rekomendacja Rady Nadzorczej była zbieżna z rekomendacją Zarządu, zarówno co do kwoty wypłaconej dywidendy jak i co do przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał rezerwowy z możliwością wypłacenia w latach przyszłych. Z perspektywy Zarządu rekomendacja przeznaczenia niewypłaconego zysku na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w przyszłości jest standardową praktyką zarówno Zarządu jak i Rady Nadzorczej i ma na celu zapewnienie swobody dysponowania zatrzymanym w Spółce zyskiem przez akcjonariuszy w przyszłości. Zdaniem Zarządu interpretowanie takiego zapisu jako sugestii co do przyszłych rekomendacji dotyczących wypłaty dywidendy jest zbyt daleko idące i nieuzasadnione.

10. Czy Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na transakcje z podmiotami powiązanymi, czego wymaga Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych? Czy niezależni członkowie RN mają możliwość zgłoszenia swoich zdań odrębnych co do tych transakcji?

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, statutu Spółki oraz regulaminu. Żadna z tych regulacji nie wymaga aby Rada Nadzorcza wyrażała "aprobatę" dla transakcji z podmiotami powiązanymi w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej. Na marginesie wskazać należy, iż przeciwne rozwiązanie nie byłoby w Spółce uzasadnione, ponieważ system ustalania cen stosowany przez Spółkę w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi opiera się na przewidzianej w przepisach prawa oraz zaakceptowanej przez OECD tzw. metodzie "koszt plus" (innymi słowy, tzw. "rozsądnej marży"), polegającej na skalkulowaniu bazy kosztowej produktu, a następnie dodaniu do niej narzutu zysku. Prawidłowość i zyskowność transakcji podmiotami powiązanymi, poza brakiem jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony organów podatkowych oraz biegłego z tzw. "Wielkiej Czwórki" badającego corocznie sprawozdania finansowe Spółki, potwierdził także wynik badania komitetu Rady Nadzorczej ds. badania transakcji z podmiotami powiązanymi (raport bieżący Spółki 18/2009) oraz raport niezależnego rewidenta do spraw szczególnych Grant Thornton Frąckowiak sp. z.o.o. (raport bieżący Spółki 9/2011). Co więcej, w praktyce, ze względu na skalę współpracy pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi, wyrażanie aprobaty dla każdej typowej transakcji sprzedaży określonej ilości opon w ramach składanych przez kontrahentów z Grupy Goodyear zamówień, sparaliżowałoby działania Rady Nadzorczej.

Należy też wskazać, że powoływana przez PZU dobra praktyka (Punkt II.3 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"), wskazuje jedynie, że "Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy". W ocenie Zarządu, transakcje zawierane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi mają charakter typowy w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, oparte są na uznanej na rynku metodzie koszt plus i stąd, również w świetle Dobrych Praktyk, nie ma potrzeby zwracania się o aprobatę każdej takiej transakcji przez Radę Nadzorczą.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza nie podejmuje uchwał w sprawie typowych transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi.

Co do drugiej części pytania - każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać danie odrębne do uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą.

11. Czy komitet Audytu działający w ramach Rady Nadzorczej zajmował się problemem cen transferowych i opłacalności dla Dębicy transakcji z podmiotami powiązanymi? Jeśli tak to jakie były wnioski tej analizy?

Komitet Audytu Rady Nadzorczej został powołany, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ("ustawa o biegłych"), w grudniu 2009 r., tj. już po tym gdy specjalny komitet Rady Nadzorczej ds. transakcji z podmiotami powiązanymi przeprowadził dokładne badanie tych transakcji, zakończone wydaniem raportu potwierdzającego prawidłowość przyjętych w Spółce zasad przeprowadzania transakcji z podmiotami powiązanymi (raport bieżący Spółki 18/2009). Wobec braku zmian, od dnia publikacji raportu, w przyjętym modelu transakcji z podmiotami powiązanymi, nie było więc potrzeby ponawiania badania. Co więcej, w lutym 2011 r., prawidłowość i opłacalność dla Spółki współpracy z grupą Goodyear potwierdził raport niezależnego rewidenta do spraw szczególnych Grant Thornton Frąckowiak sp. z.o.o. (raport bieżący Spółki 9/2011.

Należy też zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o biegłych do zakresu obowiązków Komitetu Audyt należy w szczególności:

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;

2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego

do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o biegłych.

Z powyższego wynika, ze Komitet Audytu co do zasady nie zajmuje się kwestią oceny transakcji z podmiotami powiązanymi, o ile sam tak nie zdecyduje lub takiego dodatkowego badania nie zleci mu Rada Nadzorcza. Z oczywistych względów, Zarząd nie ma pełnej wiedzy na temat dyskusji toczących się na posiedzeniach Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej. Zarząd potwierdza jednak, że Rada Nadzorcza ani Komitet Audytu nie przedstawiły Zarządowi żadnej opinii, uchwały, rekomendacji lub zastrzeżeń w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (poza raportem komitetu Rady Nadzorczej ds. transakcji z podmiotami powiązanymi - zob. raport bieżący 18/2009), wobec powyższego, wg wiedzy Zarządu, oznacza to, że zarówno Rada Nadzorcza jak i Komitet Audytu nie mają zastrzeżeń do tej kwestii.

12. Czy Rada Nadzorcza zajmowała się wnioskami zawartymi w raporcie Komitetu Rady Nadzorczej ds. transakcji z podmiotami powiązanymi w czasie kadencji 2008/2009?

Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią raportu Komitetu Rady Nadzorczej. Z oczywistych względów, Zarząd nie ma pełnej wiedzy na temat dyskusji toczących się na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zarząd potwierdza jednak, że Rada Nadzorcza nie przedstawiła Zarządowi żadnej dodatkowej opinii, wniosków, rekomendacji lub zastrzeżeń związanych z treścią raportu Komitetu Rady Nadzorczej.

Pragniemy również przypomnieć że w pierwszej kolejności to Rada Nadzorcza określiła zakres tematyczny prac w/w Komitetu. Komitet zajmował się bardzo szeroką i szczegółową analizą zasad przeprowadzania transakcji z podmiotami powiązanymi. Raport finalny Komitetu wskazywał również precyzyjnie na przedmiot i zakres prac Komitetu oraz zawierał ustalenia Komitetu wynikłe z przedmiotu i zakresu jego prac. Po zapoznaniu się z tym raportem przez Radę Nadzorczą został on zatwierdzony odpowiednią uchwałą Rady Nadzorczej i ogłoszony do wiadomości publicznej.
Leszek Cichocki - Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych
Marta Konopacka - Prokurent/Dyrektor ds. Komunikacji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »