Reklama

HANDLOWY (BHW): Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 22 czerwca 2017 r. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust.1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz.133 z późn. zm.).

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S. A.

Reklama

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001538, wpis do rejestru w dniu 22 lutego 2001 r. (dalej jako Bank).

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

1.1 Data i miejsce

Zarząd Banku, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje niniejszym na dzień 22 czerwca 2017 r., na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako WZ), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Traugutta 7/9.

1.2 Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie Uchwał w sprawach:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.;

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.;

3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2016 r. zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 r.

4) udzielenia członkom Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.;

5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2016 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2017 r. zawierającego: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2016 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, sprawozdania i oceny określone w przyjętych do stosowania przez Bank Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku;

6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.;

7) podziału zysku netto za 2016 r.

8) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.;

9) przyjęcia Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

10) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A.

11) przyjęcia informacji na temat liczby osób, objętych podwyższeniem stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, pełnionych przez nie funkcji, wpływu podwyższenia stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia tych osób na możliwość spełnienia przez bank wymogów wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem w szczególności wymogów kapitałowych oraz zakresu i powodów podwyższenia.

12) zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

6. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z BANKIEM

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności akcjonariusze Banku mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu poczty elektronicznej: relacjeinwestorskie@citi.com Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza Banku elektronicznej formy komunikacji z Bankiem leży po stronie akcjonariusza.

Osoba korzystająca z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem powinna wykazać status akcjonariusza lub posiadania prawa uczestnictwa w WZ Banku. W tym celu osoba taka wraz z żądaniem, wnioskiem, projektem uchwały, pytaniem lub zawiadomieniem zobowiązana jest przesłać do Banku, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: relacjeinwestorskie@citi.com

(a) skan świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ Banku, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Banku posiadane przez akcjonariusza/akcjonariuszy potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie akcjonariuszami Banku, a także:

(b) w przypadku osoby fizycznej - skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza),

(c) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

3. PRAWO AKCJONARIUSZA BANKU DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA POSZCZEGÓLNYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WZ PRZED TERMINEM WZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZ, tj. nie później niż do dnia 1 czerwca 2017 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku obowiązani są dołączyć do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej kopię świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Banku posiadane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie akcjonariuszami Banku oraz fakt, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WZ PRZED TERMINEM WZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, mogą przed terminem WZ zgłaszać do Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej - projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku obowiązani są dołączyć do zgłoszenia składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej kopię świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Banku posiadane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie akcjonariuszami Banku oraz fakt, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.

Zgłaszając kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku akcjonariusze przedkładają w uzasadnieniu informacje dotyczące kandydata niezbędne do dokonania przez WZ oceny spełniania przez kandydata wymogów wynikających z art. 22aa ustawy Prawo bankowe, które powinny obejmować co najmniej:

i) życiorys kandydata, w tym imię i nazwisko, obywatelstwo, opis wykształcenia i doświadczenia zawodowego w tym nazwy wszystkich instytucji, dla których pracował, oraz charakter pełnionych funkcji i okres ich sprawowania,

ii) oświadczenie o braku okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do tego czy kandydat daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku;

iii) oświadczenie kandydata, iż wyraża zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku;

iv) oświadczenie kandydata iż, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych;

v) oświadczenie kandydata, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku;

vi) oświadczenie kandydata o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności zgodnie ze Statutem Banku oraz o powiązaniach z akcjonariuszem posiadającym pakiet kontrolny w Banku lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Banku;

vii) oświadczenie kandydata na temat funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych w organach innych podmiotów.

5. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA,

Każdy z akcjonariuszy Banku może podczas obrad WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw znajdujących się w porządku obrad.

Zgłaszając kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku akcjonariusze przedkładają w uzasadnieniu informacje dotyczące kandydata niezbędne do dokonania oceny spełniania przez kandydata wymogów wynikających z art. 22aa ustawy Prawo bankowe, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4 powyżej.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA BANKU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz Banku będący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZ i wykonywać prawo głosu zarówno osobiście, jak również poprzez pełnomocnika.

Akcjonariusz Banku niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZ i wykonywać prawo głosu przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu jak również poprzez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZ i do głosowania powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu poprzez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania WZ na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza-22.06.2017.htm

Formularze pełnomocnictw zostały opracowane odrębnie dla akcjonariuszy Banku będących osobami fizycznymi i oddzielnie dla akcjonariuszy Banku niebędących osobami fizycznymi.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

6.1 Pełnomocnictwo w formie pisemnej

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności następujące dokumenty:

(a) oryginał pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy;

(b) dowód osobisty lub paszport (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

(c) odpis z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

W przypadku, gdy pełnomocnictwa nie udziela osoba fizyczna, pełnomocnik obowiązany jest okazać dodatkowo przy sporządzeniu listy:

(a) skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany; lub

(b) skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

6.2 Sposób zawiadamiania Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa

Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu poczty elektronicznej: relacjeinwestorskie@citi.com

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz Banku podaje swój numer telefonu oraz adres e-mailowy, a także numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem, których Bank będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę WZ, na którym prawa te będą wykonywane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła do Banku:

(a) skan udzielonego pełnomocnictwa (z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika), zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

(b) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

(c) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

(d) adres poczty elektronicznej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Do zawiadomienia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 2.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad WZ.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w WZ dokumentów służących do jego identyfikacji.

6.3 Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Banku i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, zgodnie z postanowieniami pkt 6.2, Bank sprawdza, czy załączone zostały informacje oraz skany dokumentów wymienionych w pkt 6.2, a w przypadku osób niebędących osobami fizycznymi, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Bank ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 6.2 lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Banku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem jak i z pełnomocnikiem.

Bank może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te będą proporcjonalne do celu.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 6.2 nie wiąże Banku.

6.4 Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Banku

Członek zarządu i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na WZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na WZ jest:

(a) członek Zarządu Banku;

(b) członek Rady Nadzorczej Banku;

(c) pracownik Banku lub:

(d) członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku,

pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym WZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Banku okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika, o którym mowa powyżej, akcjonariusz Banku obowiązany jest udzielić pełnomocnikowi instrukcji, co do sposobu głosowania, a pełnomocnik jest obowiązany głosować zgodnie z udzieloną instrukcją.

6.5 Pełnomocnictwo udzielone akcjonariuszowi Banku

Akcjonariusz Banku może, jako pełnomocnik innego akcjonariusza, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 6.4 powyżej.

7. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusze będą mogli wyłącznie śledzić przebieg obrad poprzez transmisję w czasie rzeczywistym dostępną na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza-22.06.2017.htm

8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Bank nie przewiduje możliwości wypowiadania się podczas obrad WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

10. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA NA WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z treścią art. 406 (1) Kodeksu spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa na WZ jest dzień 6 czerwca 2017 r. (dalej jako "Dzień Rejestracji”) przypadający na 16 dni przed datą WZ.

11. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego, ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 7 czerwca 2017 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w WZ Bank ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na dwanaście dni przed datą WZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ.

12. LISTA AKCJONARIUSZY

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16, w godzinach od 9.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed WZ.

Lista akcjonariuszy, o której wyżej mowa, zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Bankowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 406(3) §§ 7 i 8 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Banku na adres wskazany w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Banku ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed WZ.

13. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Pełny tekst dokumentacji, w tym sprawozdania finansowe Banku za 2016 r., która ma zostać przedstawiona podczas WZ wraz z projektami uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały – uwagi Zarządu) będzie udostępniona na stronie internetowej Banku - http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza-22.06.2017.htm od dnia zwołania WZ, zgodnie z art. 402(3) § 1 Kodeksu spółek handlowych lub w siedzibie Banku w Warszawie ul. Senatorska 16, IV piętro tel. 226577089 w godzinach od 9.00 do 15.00.

14. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WZ

Wszelkie informacje dotyczące WZ udostępnione są na stronie internetowej Banku http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza-22.06.2017.htm

15. STOSOWNIE DO ART. 402 § 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH BANK PODAJE TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN W STATUCIE BANKU.

Zmiana treści § 14 ust. 1 Statutu.

Dotychczasowa treść § 14 ust. 1 Statutu:

"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie. Każdy z członków Rady Nadzorczej powoływany jest na trzyletnią kadencję. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się obywatelstwem polskim. W przypadku wygaśnięcia jednego lub większej liczby mandatów w okresie ich wykonywania powodującego zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim poniżej połowy ogólnej liczby członków, Zarząd powinien podjąć działania umożliwiające uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w najbliższym praktycznie możliwym terminie. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim będzie niższa niż połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zachowuje zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych.”

Proponowana treści §14 ust. 1 Statutu:

"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się obywatelstwem polskim. W przypadku wygaśnięcia jednego lub większej liczby mandatów w okresie ich wykonywania powodującego zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim poniżej połowy ogólnej liczby członków, Zarząd powinien podjąć działania umożliwiające uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w najbliższym praktycznie możliwym terminie. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim będzie niższa niż połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zachowuje zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych”

16. POZOSTAŁE INFORMACJE

Zarząd informuje, że obrady WZ będą transmitowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet. W celu oglądania transmisji online z obrad WZ niezbędne jest zainstalowanie na komputerze użytkownika wtyczki Adobe Flash Player w wersji 11 bądź wyższej. Sugerowana przepustowość łącza to 512 kbps lub wyższa.

Transmisja obrad WZ w czasie rzeczywistym będzie dostępna pod adresem strony internetowej http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza-22.06.2017.htm

Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym należy wybrać link http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza-22.06.2017.htm a następnie kliknąć "Transmisja ZWZ”.

Akcjonariusze przesyłający zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej lub wszelkiej dokumentacji wskazanej w pkt 2 powyżej, ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas WZ wskutek tymczasowej lub trwałej awarii lub zakłóceń sieci elektrycznej lub infrastruktury telekomunikacyjnej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-25Tomasz OśkoPełnomocnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »