Reklama

MOSTALPLC (MSP): Jednolity tekst statutu - raport 31

Raport bieżący nr 31/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2017 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu z dnia 10 listopada 2017 roku o zarejestrowaniu zmian Statutu Mostostal Płock S.A. uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 października 2017 roku.

Reklama

1. dotychczasowy § 9 ust.1 Statutu Spółki:

"Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach:

- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 86 072 (osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje,

- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 230 863 (dwieście trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcje,

- akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela.”

otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach:

- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 84 235 (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji,

- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 232 700 (dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset) akcji,

- akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela ”.

2. dotychczasowy § 22 ust.1 Statutu Spółki:

"Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na trzy lata.

Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie.”

otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) lub więcej członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie.”

3. dotychczasowy § 25 ust.2 pkt 8) Statutu Spółki

"wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości"

otrzymuje brzmienie:

"wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”

4. dotychczasowy § 25 ust.2 pkt 9) Statutu Spółki

"wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego"

otrzymuje brzmienie:

"wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego,”

5. dotychczasowy § 25 ust.2 pkt 10) Statutu Spółki

"wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach istniejących i nowoutworzonych za wyjątkiem papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu"

otrzymuje brzmienie:

"wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach istniejących i nowoutworzonych jak również na przystępowanie do innych spółek w charakterze wspólnika,”

6. w Statucie Spółki w § 25 ust. 2 po pkt 12) dodaje się kolejne punkty w następującym brzmieniu:

" 13) powołanie Komitetu Audytu oraz uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu;

14) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu;

15) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach,

16) wyrażanie zgody na dokonanie lub zobowiązanie się do poniesienia nakładów lub wydatków inwestycyjnych przez Spółką z zastrzeżeniem jednak, iż tak zgoda nie będzie wymagana, jeżeli wydatek nie przekroczy 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji;

17) wyrażanie zgody na przejęcie przez Spółkę odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania osób trzecich, w tym w szczególności poprzez udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczenia, wystawienie weksla czy przystąpienia do długu osoby trzeciej;

18) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, filii w kraju i za granicą;

19) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę, rozwiązanie lub wypowiedzenie przez Spółkę umów z podmiotami powiązanymi z członkami Zarządu Spółki; przez podmiot powiązany rozumie się:

a) małżonka, krewnych drugiego stopnia, powinowatych drugiego stopnia, osoby powiązane

poprzez przysposobienie;

b) małżonków krewnych, o których mowa w punkcie a) powyżej, małżonków powinowatych, o których mowa w pkt a) powyżej;

c) osoby pozostające w stałym związku (konkubenci);

d) podmioty powiązane kapitałowo (pośrednio lub bezpośrednio) z członkami Zarządu Spółki lub osobami, o których mowa w pkt a)-c) powyżej;

e) podmioty powiązane organizacyjnie, w tym poprzez pełnienie funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej podmiotu powiązanego, z członkami Zarządu Spółki lub osobami, o których mowa w pkt a)-c) powyżej.”

W załączeniu przekazujemy tekst jednolity Statutu Mostostal Płock S.A. uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 października 2017 roku, w którym zmieniono § 9 ust.1, § 22 ust.1, § 25 ust. 2 pkt 8), 9), 10); dodano w § 25 ust. 2 pkt 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-21Maciej BaryckiPrezes Zarządu
2017-11-21Paweł RakowskiCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »