Reklama

KOFOLA (KFL): Kofola ČeskoSlovensko a.s. ogłasza zamiar przeprowadzenia oferty publicznej doprowadzenia do notowań podwójnych jej akcji - raport 36

Raport bieżący nr 36/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd spółki KOFOLA S.A. ("Kofola PL ”), niniejszym pragnie poinformować o powzięciu przez spółką dominującą najwyższego szczebla Grupy Kofola ("Grupa”) - Kofola ČeskoSlovensko a.s. ("Kofola CS”) zamiaru przeprowadzania oferty publicznej akcji ("Oferta”) oraz następnie doprowadzenia do notowania jej akcji na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych ("PSE”) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kofola PL informowała o rozważanej możliwości przeprowadzenia oferty publicznej w raportach bieżących: Nr 9/2015 z 13 Maja 2015, Nr 30/2015 of 16 września 2015 r., Nr 31/2015 of 30 września 2015 oraz Nr 32/2015 of 12 października 2015 r.

Reklama

Oferta, jeśli zostanie przeprowadzona, będzie obejmowała (i) ofertę publiczną w Czechach, (ii) ofertę publiczną w Polsce, (iii) ofertę publiczną w Słowacji, oraz (iv) międzynarodową ofertę prywatną skierowaną do wybranych inwestorów instytucjonalnych poza Czechami, Polską i Słowacją, w każdym wypadku (poza Stanami Zjednoczonymi) zgodnie z obowiązującymi ustawami regulującymi kwestie papierów wartościowych w krajach, gdzie taką Ofertę można zgodnie z prawem przeprowadzić.

Planowana oferta publiczna, jeśli zostanie przeprowadzona, będzie obejmować będzie emisję nie więcej niż 275 000 nowych akcji ("Nowe Akcje”) oferowanych przez Spółkę do subskrypcji, i nie więcej niż 825 000 istniejących akcji ("Sprzedawane Akcje”) oferowanych do sprzedaży przez CED Group S.a.r.l. (spółkę kontrolowaną przez Polish Enterprise Fund VI, której doradza firma Enterprise Investors), jednego z aktualnych akcjonariuszy.

Obecnymi akcjonariuszami Kofola CS są: KSM Investment SA, która posiada 51,41% łącznych praw głosu, CED Group S.a.r.l., która posiada 43,31% łącznych praw głosu, oraz dwóch Członków Zarządu Spółki, p. René Musila i p. Tomaš Jendřejek, z których każdy posiada 2,64% łącznych praw głosu.

Ostateczna decyzja dotycząca daty Oferty będzie zależała między innymi od warunków rynkowych.

Erste Group Bank AG będzie pełnił funkcje Globalnego Koordynatora, Współprowadzącego Księgę Popytu oraz Gwaranta Emisji w odniesieniu do Nowych Akcji; Česká spořitelna, a.s. będzie pełnić funkcję Czeskiego Menedżera Oferty Dla Inwestorów Indywidualnych i Czeskiego Agenta ds. Notowań; Slovenská sporiteľňa, a.s. będzie pełnić funkcję Słowackiego Czeskiego Menedżera Oferty Dla Podmiotów Detalicznych; Trigon Dom Maklerski S.A. będzie pełnić funkcję Współprowadzącego Księgę Popytu i Polskiego Agenta ds. Notowań, a Bank Zachodni WBK S.A. będzie pełnić funkcję Współprowadzącego Księgę Popytu i Polskiego Menedżera Oferty Dla Inwestorów Indywidualnych.

W dniu 15 października 2015 r. Kofola ČeskoSlovensko a.s., w wyniku wniesienia aportu przez KSM Investment SA, CED Group S.a.r.l., p. René Musilę i p. Tomáša Jendřejeka wszystkich posiadanych przez nich akcji Kofola S.A. oraz zakupu akcji własnych Kofola S.A. od Kofola S.A., została spółką dominującą Kofola S.A. i spółką dominującą najwyższego szczebla dla całej Grupy Kofola, z 99,8 % łącznej liczby akcji i praw głosu. Akcje Kofola CS zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze w dniu 1 października 2015 r. i oznaczone: KOFOL i ISIN: CZ0009000121.

Grupa jest wiodącym producentem napojów bezalkoholowych na rynku czeskim i słowackim, i jednym z czołowych producentów i dystrybutorów napojów bezalkoholowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Poza swoimi tradycyjnymi rynkami: czeskim i słowackim, gdzie prowadzi działalność od swojego powstania, Grupa jest również obecna od 2005 r. na rynku polskim zaś od 2015 r., czyli od nabycia Radenska, także na rynku słoweńskim. Grupa bazuje na silnych i szeroko rozpoznawanych markach, dogłębnej znajomości miejscowych rynków, silnej obecności w charakteryzującym się wyższymi marżami kanale HoReCa w Czechach, na Słowacji i w Słowenii, oraz na innowacyjnym podejściu.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 15,1%, do 5 525 mld CZK, skorygowany EBITDA wzrósł o 34,0% do 989 mln CZK, a skorygowany EBIT o 22,1%, do 487 mln CZK w porównaniu z dziewięciomiesięcznym okresem zakończonym 30 września 2014 r. Ogólny wzrost przychodów znacznie wsparło nabycie słoweńskiej spółki Radenska w marcu tego roku, a także organiczny wzrost w segmencie barów ze świeżymi sokami UGO, dzięki któremu Spółka stała się największym operatorem tego typu barów w Europie Środkowej i Wschodniej, ze wzrostem przychodów ze sprzedaży o 65,4% rok do roku.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Australii, Kanadzie, Japonii ani w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe nie mogą być sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych (ang. Securities Act) z 1933 r. ze zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych”) lub po zwolnieniu z obowiązku rejestracji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie będą zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych. Nie będą oferowane publicznie w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy komunikat stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych Kofola PL i służy wyłącznie celom informacyjnym, w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia stanowiących podstawę do decyzji o inwestowaniu w papiery wartościowe Kofola ČeskoSlovensko ("Kofola CS"). Prospektu emisyjnego ("Prospekt") przygotowany w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych ("PSE") oraz Giełda Papierów Wartościowych ("WSE") będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej jej akcji w Czechach, Polsce i na Słowacji ("Oferta").

Kofola CS będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty po zatwierdzeniu Prospektu przez Narodowy Bank Czech ("NBC"), organ nadzoru nad czeskimi rynkami kapitałowymi, po opublikowaniu Prospektu przez Kofola CS, a w Polsce ponadto po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego, organu nadzorującego rynek kapitałowy w Polsce, przez NBC o zatwierdzeniu Prospektu i po otrzymaniu świadectwa zatwierdzenia Prospektu wraz z Prospektem i tłumaczeniem jego streszczenia na polski, a w Słowacji ponadto po zawiadomieniu przez NBC Narodowego Banku Słowacji, słowackiego organu nadzoru nad rynkami kapitałowymi, o zatwierdzeniu Prospektu i po otrzymaniu świadectwa zatwierdzenia Prospektu wraz z Prospektem i tłumaczeniem jego streszczenia na słowacki.

Niniejszy komunikat (i zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym Australii, Kanadzie, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych nieobecnego rejestracji na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych") lub zwolnienie z rejestracji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Żadna oferta publiczna papierów wartościowych nastąpi w Stanach Zjednoczonych.

Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą zawierać "stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można zazwyczaj rozpoznać po tym, że zawierają sformułowania "prawdopodobnym jest”, "ma na celu”, "może", "będzie", "powinno", "planuje się", "oczekuje się”, "przewiduje się”, "szacuje się”, "uważa się”, "zamierza się”, "projekt”, "cel” lub "zamierzenie”, albo ich zaprzeczenia oraz inne odmiany tych sformułowań albo podobne terminy. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z pewną liczbą znanych i nieznanych rodzajów ryzyka, niepewności i innych czynników, które mogłyby spowodować istotną różnicę w faktycznych wynikach, poziomie działalności, wydajności lub osiągnięciach Spółki lub branży, w której działa w porównaniu z przyszłymi wynikami, poziomem działalności, wydajnością lub osiągnięciami zakładanymi w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie podejmuje się publikowania aktualizacji ani zmian jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą się znaleźć w niniejszym dokumencie, bez względu na to, czy wynikałoby to z nowych informacji, przyszłych zdarzeń czy z innych przyczyn.

Wydawanie, publikacja lub dystrybucja niniejszego komunikatu może nie być dozwolona w niektórych jurysdykcjach. Niniejszy komunikat nie jest przeznaczony do wydania, publikacji czy dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innym systemie prawnym, w którym byłoby to niezgodne z prawem. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innym systemie prawnym, w którym byłoby to niezgodne z prawem.

Globalny Koordynator ani Współprowadzący Księgę Popytu nie zamierzają ujawniać zakresu poszczególnych inwestycji lub transakcji w sposób inny niż zgodne z jakimikolwiek obowiązującymi ustawami lub przepisami. Ani Globalny Koordynator, ani Współprowadzący Księgę Popytu, ani żadne z ich podmiotów zależnych, stowarzyszonych czy ich odnośni dyrektorzy, członkowie wyższego kierownictwa, pracownicy, doradcy, agenci czy jakiekolwiek inne osoby nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności ani nie wydają żadnych oświadczeń ani zapewnień, jasnych czy dorozumianych, co do prawdziwości, dokładności, kompletności czy rzetelności informacji lub opinii wyrażonych w niniejszym ogłoszeniu ani jakichkolwiek innych informacji dotyczących Spółki, jej podmiotów zależnych lub stowarzyszonych, ani pisemnych, ani ustnych, ani w żadnej formie ilustracyjnej czy elektronicznej, bez względu na sposób ich przekazu lub udostępnienia, ani za jakiekolwiek straty wynikające ze skorzystania z niniejszego ogłoszenia lub jego treści, albo z niej wynikające lub z nią związane.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-06Zbigniew KozikDyrektor Działu Prawnego

Dowiedz się więcej na temat: as`

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »