Reklama

GTC (GTC): Komunikat prasowy Kardan N.V. dotyczący sprzedaży akcji Globe Trade Centre S.A. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki Globe Trade Centre S.A. ("Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości treść komunikatu prasowego opublikowanego dzisiaj przez Kardan N.V., będącej właścicielem GTC Real Estate Holding B.V, która posiada 27,75 % akcji w kapitale zakładowym Spółki:

“KARDAN SPRZEDAJE 27,75% AKCJI GTC SA, SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Amsterdam, 17 listopada 2013 r. – Kardan N.V. ("Kardan”/ "Spółka”), prowadząca działalność w sektorach nieruchomości, infrastruktury wodnej i usług finansowych na rynkach wschodzących, ogłasza, w nawiązaniu do ogłoszenia dokonanego w dniu 2 października 2013 r., że podmiot całkowicie od niej zależny, GTC Real Estate Holding B.V. ("GTC RE”) podpisał umowę sprzedaży 27,75% akcji zwykłych spółki nieruchomościowej prowadzącej działalność w Europie Środkowej i Wschodniej, Globe Trade Centre S.A. ("GTC SA”) ("Transakcja”) na rzecz podmiotu całkowicie zależnego od Funduszy Lone Star (łącznie "Lone Star”) w zamian za wynagrodzenie w kwocie 160 milionów euro ("Wynagrodzenie”).

Reklama

Oczekuje się, że zamknięcie Transakcji nastąpi w przyszłym tygodniu. Łączne Wynagrodzenie, które odzwierciedla cenę o 1,4% wyższą niż średnia cena akcji GTC SA w ostatnich trzech miesiącach, ma zostać zapłacone w gotówce. Do dnia 13 grudnia 2013 r. Lone Star może, pod pewnymi warunkami, dokonać wyboru zastąpienia 10 milionów łącznego Wynagrodzenia (częściowo lub w całości) dłużnymi papierami wartościowymi serii A i dłużnymi papierami wartościowymi serii B spółki Kardan N.V. (w proporcji 80% - 20%), notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie ("Dłużne Papiery Wartościowe”) o łącznej wartości nominalnej 14 milionów euro, które zostaną następnie zbyte na rzecz Kardan. Obecnie Lone Star nie posiada żadnych Dłużnych Papierów Wartościowych i nie rozpocznie nabywania Dłużnych Papierów Wartościowych do czasu publikacji przez Kardan jej sprawozdań finansowych za trzeci kwartał 2013 r.

Ponadto umowa sprzedaży akcji zawiera postanowienie o warunkowym zwrocie środków finansowych (ang. claw back clause), pod warunkiem osiągnięciem przez GTC SA dwóch określonych w umowie celów biznesowych, pierwszego do dnia 31 marca 2015 r. a drugiego do dnia 31 grudnia 2015 r. Jeżeli dany cel nie zostanie osiągnięty w terminie, Lone Star uprawiony będzie do otrzymania kwoty 3,15 milionów euro za każdy z nich. Ponieważ akcje GTC SA są zastawione na rzecz banku na zabezpieczenie kredytu o szacunkowej wartości 100 milionów euro, Wynagrodzenie zostanie przede wszystkim wykorzystane w celu spłaty tego kredytu (w całości lub w części).

Decyzja Spółki dotycząca sprzedaży jej aktywów wynika przede wszystkim z potrzeb płynnościowych Kardan związanych ze zbliżającym się terminem spłaty kwoty głównej i odsetek z tytułu dłużnych papierów wartościowych Kardan zapadających w lutym 2014 i 2015 roku. Transakcja z Lone Star (Lone Star Real Estate Fund III) jest wynikiem kontrolowanego procesu mającego na celu maksymalizację wartości leżącą w interesie Kardan i jej akcjonariuszy, który był realizowany i zarządzany przez Citigroup Global Markets Limited.

Wartość księgowa inwestycji Kardan w GTC SA na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiła 194 miliony euro. Konsekwencje rachunkowe dotyczące wyników Kardan za trzeci i czwarty kwartał 2013 są nadal przedmiotem analiz. Jeżeli Wynagrodzenie z tytułu Transakcji obejmowało będzie także dłużne papiery wartościowe, ta część zostanie zaksięgowana według wartości odpowiednich zobowiązań.

- Zakończyliśmy długą i ambitną procedurę w trudnych warunkach rynkowych. Sprzedaż akcji GTC SA stanowi ważny krok dla Kardan w zakresie zadowalającego rozstrzygnięcia jej sytuacji płynnościowej. Kardan założył spółkę GTC SA na początku lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia i od tego czasu spółka ta rozwinęła się stając się wiodącą spółką nieruchomościową w Europie Środkowej i Wschodniej. W 2004 roku akcje GTC SA zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od pierwszego kwartału tego roku sprawozdania finansowe GTC SA nie są już konsolidowane w naszych sprawozdaniach finansowych. Podjęcie decyzji o sprzedaży naszych akcji w GTC SA stanowi naturalny etap strategii Kardan obejmującej założenie, rozwój i zarządzanie aktywami, a następnie wyjście z danej inwestycji. Kardan będzie nadal koncentrował się na działalności nieruchomościowej na obiecujących rynkach wschodzących charakteryzujących się istotnie wyższymi perspektywami wzrostu niż na rynkach rozwiniętych – powiedział Shouky Oren, Dyrektor Generalny (CEO) Kardan N.V.

Od momentu założenia swojego pierwszego funduszu w 1995 roku Lone Star zorganizował dwanaście prywatnych funduszy kapitałowych z łącznymi zobowiązaniami kapitałowymi o wartości ponad 45 mld USD. Lone Star RE III Fund został utworzony w październiku 2013 r. i posiada 7,0 mld USD łącznych zobowiązań do wniesienia kapitału. Fundusze Lone Star są jednymi z wiodących nabywców nieruchomości komercyjnych i portfeli dłużnych. Od chwili ich powstania Fundusze Lone Star zrealizowały ponad 1100 transakcji o łącznej cenie sprzedaży wynoszącej ponad 94 mld USD.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości oraz informacje odnośnie do, przykładowo, sytuacji finansowej, wyników z działalności, zakresu działalności oraz potencjalnej ekspozycji na ryzyka rynkowe dotyczącej Kardan oraz spółek z jej grupy kapitałowej (łącznie "Grupa Kardan”). Wszystkie stwierdzenia inne niż stwierdzenia faktów historycznych są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości lub mogą być uważane za stwierdzenia tego typu (w tym za "stwierdzenia dotyczące przyszłości” zgodnie z definicją tego terminu w izraelskiej Ustawie o Papierach Wartościowych). Stwierdzenia dotyczące przyszłości są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłych oczekiwań, które opierają się na obecnych oczekiwaniach i założeniach kierownictwa i obejmują znane i nieznane ryzyka oraz niepewności, które mogą spowodować, że faktyczne osiągnięcia, wyniki lub wydarzenia mogą różnić się znacząco od tych, które są w sposób wyraźny lub dorozumiany przedstawione w tych stwierdzeniach. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wyróżnia użycie terminów i fraz takich jak: "spodziewają się”, "są zdania”, "może”, "szacują”, "oczekują”, "zamierzają”, "istnieje możliwość”, "planują”, "zamierzenia”, "prognoza”, "prawdopodobnie”, "przewidywanie”, "będzie”, "dążą do”, "docelowy”, "ryzyka”, "cele”, "powinno” oraz podobne terminy oraz wyrażenia. Szereg czynników, z których wiele jest poza kontrolą Grupy Kardan, ma wpływ na działalność, osiągnięcia, strategię biznesową oraz wyniki Grupy Kardan i może spowodować, że faktyczne wyniki, osiągnięcia lub dokonania Grupy Kardan będą w sposób istotny różne od przyszłych wyników, osiągnięć lub dokonań przedstawionych w sposób wyraźny lub dorozumiany w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Dla Grupy Kardan szczególne niepewności wynikają między innymi z następujących czynników (przy czym kolejność nie przesądza o ich istotności): (i) uzależnienie od finansowania zewnętrznego z ryzykiem, że niedostateczny dostęp do kapitału zagrozi jej zdolności do rozwoju, realizacji jej modelu biznesowego i generowania przyszłych zwrotów finansowych; (ii) koncentracja jej działalności w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Chinach, w wyniku czego Grupa Kardan ma silną ekspozycję na te konkretne rynki; (iii) ryzyka związane z rynkami finansowymi w związku z tym, że Kardan jest notowana na NYSE Euronext Amsterdam oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel-Awiwie; (iv) fakt bycia zdecentralizowaną organizacją posiadającą dużą liczbę odrębnych podmiotów rozsianych w różnych rejonach geograficznych na rynkach wschodzących, co oznacza, że Grupa Kardan jest narażona na ryzyko działalności nieuczciwej lub czynów niedozwolonych ze strony członków kadry kierowniczej, pracowników, klientów, dostawców lub osób trzecich, co naraża organizację na grzywny, sankcje oraz utratę klientów, zysków oraz reputacji itp. i może w sposób niekorzystny wpłynąć na zdolność Grupy Kardan do osiągnięcia założonych przez nią celów; oraz (v) którykolwiek z czynników ryzyka wymieniony w Raporcie Rocznym Kardan oraz w powiązanym Raporcie śródrocznym (opublikowanym przez Kardan w Izraelu) podanym do publicznej wiadomości w kwietniu i który jest również dostępny na stronie internetowej Kardan. Jeżeli zaistnieje jedno lub większa liczba powyższych czynników ryzyka lub niepewności lub jeżeli założenia stanowiące podstawę podanych do publicznej wiadomości stwierdzeń okażą się niepoprawne, faktyczne wyniki mogą istotnie odbiegać od tych określonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako spodziewane, oczekiwane, zamierzane, planowane, zgodne z przekonaniem, stanowiące dążenia, szacowane lub prognozowane. Kardan nie zamierza ani nie przyjmuje jakiegokolwiek zobowiązania do aktualizacji lub rewizji takich stwierdzeń dotyczących przyszłości w świetle wydarzeń różniących się od zakładanych.

O Kardan

Kardan identyfikuje obiecujące aktywa i prowadzi działalności deweloperską dotyczącą aktywów na obiecujących rynkach wschodzących, głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, WNP oraz w Chinach. Jej działalność koncentruje się głównie w trzech sektorach, które korzystają z rozwoju klasy średniej: nieruchomości, infrastruktura wodna oraz detaliczna działalność kredytowa. Siedziba Spółki znajduje się w Holandii. Kardan dąży do posiadania pakietów kontrolnych w swoich inwestycjach oraz, poprzez rozwój lokalnych platform biznesowych, jest aktywnie zaangażowana w definiowanie i wdrażanie ich strategii. Łączna wartość aktywów na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosła 1,1 mld euro, a wartość przychodów w pierwszym półroczu 2013 roku – 90 mln euro. Akcje Kardan są notowane na NYSE Euronext Amsterdam oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel-Awiwie.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się z:

Caroline Vogelzang

Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

tel. kom.: +31 6 10 949 161

Vogelzang@kardan.nl

www.kardan.nl

Niniejszy komunikat prasowy zawiera informacje regulowane (gereglementeerde informatie) zgodnie z definicją tego terminu w holenderskiej Ustawie o Nadzorze Finansowym (Wet op het financieel toezicht)”.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-17Witold ZatońskiCzłonek ZarząduWitold Zatoński
2013-11-17Erez BonielCzłonek ZarząduErez Boniel

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »