Reklama

MMPPL (MMP): KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI MULTIMEDIA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI - raport 28

Raport bieżący nr 28/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI MULTIMEDIA POLSKA S.A. OGŁOSZONEGO W DNIU 25 CZERWCA 2010 ROKU PRZEZ MULTIMEDIA POLSKA S.A. ZA POŚREDNICTWEM UNICREDIT CAIB POLAND S.A. (zwanego dalej "Wezwaniem")

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. Nr 207 poz. 1729 z późn. zm) (zwanego dalej "Rozporządzeniem"), Wzywający niniejszym informuje o następujących zmianach w treści Wezwania:

Reklama

1. Dotychczasowy pkt 19 Wezwania otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

"Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane przez UniCredit oraz przez Dom Maklerski Pekao (dalej "DM Pekao")

UniCredit będzie przyjmować zapisy złożone bezpośrednio w swojej siedzibie oraz złożone drogą korespondencyjną, wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres:

UniCredit CAIB Poland S.A.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

w takim terminie, aby dotarły do siedziby UniCredit najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, tj. 14 września 2010 r. do godziny 17.00.

DM Pekao będzie przyjmować zapisy we wskazanych poniżej Punktach Przyjmowania Zleceń ("PPZ") w godzinach pracy PPZ.

Lp. Miejscowość Kod pocztowy Ulica Telefon Faks

1 Białystok 15-950 Rynek Kościuszki 7 85 732 83 80 85 732 48 43

2 Bielsk Podlaski 17-100 Adama Mickiewicza 55 85 730 94 07 85 730 94 07

3 Bielsko-Biała 43-300 R. Dmowskiego 16 33 813 97 41 33 813 97 32

4 Bochnia 32-700 Kazimierza Wielkiego 9 14 611 60 33 14 611 60 33

5 Bydgoszcz 85-097 Jagiellońska 34 52 322 88 02 52 345 62 33

6 Chrzanów 32-500 Henryka 20 32 624 96 35 32 624 96 22

7 Ciechanów 80-237 pl. Jana Pawła II 8 23 671 45 05 23 671 45 78

8 Dębica 39-200 Tadeusza Kościuszki 6 14 670 34 44 14 683 20 01

9 Działdowo 13-200 pl. Mickiewicza 2/3 23 697 21 86 23 697 24 69

10 Gdańsk 80-336 Uphagena 27 58 346 15 08 58 520 27 07

11 Gliwice 44-100 Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 32 339 33 25 32 339 33 04

12 Katowice 40-161 al. Wojciecha Korfantego 56 32 200 41 75 32 251 85 38

13 Kielce 25-519 al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 41 368 06 95 41 344 56 79

14 Kołobrzeg 78-100 Ppor. Edmunda Łopuskiego 6 94 354 07 53 94 352 39 03

15 Kraków 30-955 Józefińska 18 12 295 92 91 12 295 92 57

16 Kraków 31-926 os. Centrum B 1 12 682 15 22 12 682 12 03

17 Kraków 31-015 Pijarska 1 12 682 29 58 12 682 29 03

18 Kraków 31-072 Starowiślna 2 12 619 24 37 12 619 24 39

19 Lublin 20-076 Krakowskie Przedmieście 72 81 743 70 90 81 743 70 93

20 Łódź 90-950 al. Tadeusza Kościuszki 63 42 638 33 27 42 636 52 61

21 Łódź 90-950 Pilota Stanisława Wigury 21 42 631 56 70 42 637 41 85

22 Mysłowice 41-400 Mikołowska 6 32 317 01 72 32 222 55 36

23 Myślenice 32-400 Gałczyńskiego 9 12 372 18 50 12 372 18 66

24 Nowy Sącz 33-300 Jagiellońska 26 18 448 48 62 18 443 82 54

25 Olkusz 32-300 Króla Kazimierza Wielkiego 49 32 645 03 20 32 645 03 20

26 Olsztyn 10-959 Dąbrowszczaków 11 89 521 14 94 89 521 14 97

27 Opole 45-018 pl. Wolności 3 77 400 08 00 77 454 60 11

28 Ostrów Mazowiecka 07-300 Grota Roweckiego 1 29 745 22 01 29 745 37 04

29 Oświęcim 32-600 Władysława Jagiełły 12 33 844 91 50 33 844 08 08

30 Płock 09-400 Tysiąclecia 10 24 262 43 47 24 262 43 47

31 Poznań 61-738 pl. Wolności 18 61 855 17 78 61 855 17 76

32 Pruszków 05-800 al. Wojska Polskiego 23 22 758 68 87 w. 303, 369 22 758 71 97

33 Radom 26-600 Tadeusza Kościuszki 2 48 362 17 65 48 363 47 71

34 Rybnik 44-200 3 Maja 10 32 422 92 16 32 422 17 85

35 Rzeszów 35-017 Bernardyńska 7 17 875 37 83 17 862 02 14

36 Sosnowiec 41-200 Małachowskiego 3 32 269 84 19 32 294 43 71

37 Szczecin 70-503 Szczerbcowa 4 91 432 99 84 91 432 79 74

38 Tarnów 33-100 Wałowa 10 14 631 82 51 14 621 69 49

39 Wadowice 34-100 Lwowska 9 33 872 35 57 33 872 35 58

40 Warszawa 00-400 Al. Jerozolimskie 2 22 522 80 41 22 826 59 33

41 Warszawa 00-950 Jasna 1 22 486 71 19 22 827 40 50

42 Warszawa 00-060 Królewska 27 22 652 96 21 22 652 96 19

43 Warszawa 03-709 ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 22 486 88 58 22 618 85 08

44 Warszawa 00-950 Nowogrodzka 11 22 652 95 62 22 652 95 63

45 Warszawa 00-693 Nowogrodzka 50/54 22 486 74 97 22 486 75 32

46 Warszawa 00-958 Towarowa 25 22 571 46 24 22 571 46 54

47 Wrocław 50-079 Ruska 51 71 371 53 53 71 371 53 78

48 Zabrze 41-800 pl. Warszawski 9 32 275 30 06 32 271 38 82

49 Zielona Góra 65-213 Podgórna 9a 68 329 72 11 68 320 26 11

50 Żywiec 34-300 Kościuszki 46 33 866 49 25 33 866 49 19

"

2. Dotychczasowa treść pkt 20 Wezwania ulega zmianie.

Dokonuje się sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w pkt. 20."Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie poprzez sprostowanie daty z 26 sierpnia 2005 na 26 sierpnia 2010. W związku z powyższym pkt 20 otrzymuje następujące brzmienie:

"Trzeci okres przyjmowania zapisów będzie trwał od dnia 26 sierpnia 2010 r. do dnia 14 września 2010 r. włącznie."

3. Dotychczasowy pkt 35 Wezwania otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

"Pozostałe warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie to jest skierowane do wszystkich Akcjonariuszy Spółki.

Akcje nabywane przez Wzywającego w ramach Wezwania nie mogą być przedmiotem zastawu ani być obciążone prawami osób trzecich.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów szczegółowa procedura postępowania w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie wraz z kopią Wezwania oraz wzorami odpowiednich formularzy, niezbędnymi do dokonania zapisu na Akcje w ramach Wezwania, zostaną udostępnione przez UniCredit wszystkim firmom inwestycyjnym oraz bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych, a także będą udostępnione w okresie przyjmowania zapisów w siedzibie UniCredit.

Akcjonariusze mający zamiar dokonać zapisu bezpośrednio w siedzibie Podmiotu Pośredniczącego lub też drogą korespondencyjną na adres Podmiotu Pośredniczącego powinni:

1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz złożyć zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego,

2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje będące przedmiotem sprzedaży,

3) dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Spółki w siedzibie UniCredit, bądź też wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby dotarły do UniCredit najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji, tj. 14 września 2010 r. do godziny 17.00:

- oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt 2,

- wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis oraz umocowanie osoby zgłaszającej Akcje do sprzedaży powinny być potwierdzone przez pracownika podmiotu wydającego świadectwo depozytowe (dane osobowe zawarte w zapisie muszą być identyczne jak na świadectwie - są to dane właściciela Akcji),

- oryginał wyciągu z rejestru handlowego potwierdzający umocowanie osób składających formularz zapisu na sprzedaż Akcji do występowania w imieniu osoby prawnej (akcjonariusze nie posiadający rachunku papierów wartościowych w UniCredit CAIB),

Dodatkowo, akcjonariusze zamierzający skorzystać z obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym lub akcjonariusze uprawnieni do zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w pkt 9.1 Wezwania powinni złożyć:

- oryginał zaświadczenia, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, które określa m.in. datę nabycia i cenę nabycia Akcji oraz odpowiednie prowizje; w przypadku gdy Akcje sprzedawane nabywane były w ramach więcej niż jednej transakcji należy wskazać odpowiednio daty, liczbę i cenę nabycia Akcji sprzedawanych dla poszczególnych transakcji (akcjonariusze nie posiadający rachunku papierów wartościowych w UniCredit CAIB) *

- wniosek akcjonariusza Multimedia Polska S.A. uprawnionego do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych lub uprawnionego do korzystania z obniżonej stawki tego podatku, wraz z załącznikami.

* akcjonariusze posiadający rachunki papierów wartościowych w UniCredit CAIB składają dyspozycję wydania zaświadczenia potwierdzającego ceną nabycia Akcji i wysokość odpowiednich prowizji.

Adres, na który należy przesłać wymagane dokumenty:

UniCredit CAIB Poland S.A.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Koniecznie prosimy o umieszczenie dopisku

"Wezwanie - Multimedia Polska S.A."

w lewym górnym rogu koperty

W związku z przyjętym sposobem realizacji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania tj. trzech transakcjach dla określonych okresów przyjmowania zapisów (szczegóły dotyczące terminów w pkt 20), Akcjonariusze zamierzający dokonać zapisu w siedzibie UniCredit lub drogą korespondencyjną na adres UniCredit w danym okresie przyjmowania zapisów, powinni dostarczyć wszystkie opisane w pkt 3) powyżej dokumenty, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w danym okresie przyjmowania zapisów.

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które zostaną doręczone po terminie zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, jak również zapisów nieprawidłowych lub nieczytelnych. W przypadku dokonania zapisu korespondencyjnie dzień otrzymania dokumentów przez Podmiot Pośredniczący będzie traktowany jako dzień złożenia zapisu.

Akcjonariusze mający zamiar dokonać zapisu w PPZ DM Pekao powinni:

1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz złożyć zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego;

2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje będące przedmiotem sprzedaży;

3) dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w jednym z Punktów Przyjmowania Zleceń DM Pekao wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania wraz ze złożeniem wyżej wymienionego świadectwa depozytowego, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji, tj. w dniu 14 września 2010 r. w godzinach pracy PPZ DM Pekao, w którym składany jest zapis.

Dodatkowo, akcjonariusze zamierzający skorzystać z obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym lub uprawnieni do zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w pkt 9.1 Wezwania powinni złożyć:

- oryginał zaświadczenia, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, które określa m.in. datę nabycia i cenę nabycia Akcji oraz odpowiednie prowizje; w przypadku gdy Akcje sprzedawane nabywane były w ramach więcej niż jednej transakcji należy wskazać odpowiednio daty, liczbę i cenę nabycia Akcji sprzedawanych dla poszczególnych transakcji.

- wniosek akcjonariusza Multimedia Polska S.A. uprawnionego do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych lub uprawnionego do korzystania z obniżonej stawki tego podatku, wraz z załącznikami.

4) odebrać wyciąg z rejestru zapisów, będący potwierdzeniem złożenia zapisu.

W związku z przyjętym sposobem realizacji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania tj. trzech transakcjach dla określonych okresów przyjmowania zapisów (szczegóły dotyczące terminów w pkt 20), Akcjonariusze zamierzający dokonać zapisu w PPZ DM Pekao w danym okresie przyjmowania zapisów, powinni dostarczyć wszystkie opisane w pkt 3) powyżej dokumenty, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w danym okresie przyjmowania zapisów.
Andrzej Rogowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »