Reklama

QUANTUM (QNT): Korekta jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok Spółki Quantum software S.A. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości w dniu 18 marca 2013 roku jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok postanawia dokonać korekty w zakresie uzupełnienia informacji dodatkowej i zaprezentowania brakującej informacji mającej na celu doprowadzenie danych z 2011 roku do porównywalności.

W ocenie Zarządu wprowadzone zmiany do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. w formie niniejszej korekty nie mają wpływu ani na wynik, ani na ocenę sytuacji finansowej jednostki i grupy.

Reklama

W związku z powyższym Zarząd przekazuje uzupełnienie następujących informacji :

I. W celu uszczegółowienia przeprowadzonej korekty punkt 1.5 "Zasady polityki rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2012 rok" został uzupełniony o stosowne wyjaśnienia dotyczące przyczyn korekty jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego (strona 5 i 6 jednostkowego oraz strona 6 skonsolidowanego sprawozdania finansowego);

II. W związku z dokonaniem korekty odroczonego podatku dochodowego Emitent dla uzyskania pełnej porównywalności danych finansowych do roku 2012 (które nie uległy zmianie)postanawia wprowadzić stosowne zmiany dotyczące roku 2011:

1) w tabeli "SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ" (strona 9 jednostkowego oraz strona 10 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji :

a) "Zysk (strata) z lat ubiegłych",

b) "Zysk (strata) netto" ;

2) w tabeli "SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW” (strona 11 jednostkowego oraz strona 12 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji:

a) "Podatek dochodowy”,

b) "część odroczona”,

c) "Zysk (strata) netto” ,

d) "Zysk (strata) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej” (pozycja tylko w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym),

e) "Zysk (strata) netto (zanualizowany)”;

f) "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)”,

g) "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)”,

3) w tabeli "ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM” (strona 13 jednostkowego oraz strona 14 i 15 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji:

a) "Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu”,

b) "Strata z lat ubiegłych na początek okresu”,

c) "korekty błędów podstawowych”,

d) "Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych”,

e) "Strata z lat ubiegłych na koniec okresu”,

f) "Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu”,

g) "Wynik netto”,

h) "zysk netto””,

4) w tabeli "RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH” (strona 14 jednostkowego oraz strona 16 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji:

a) "Zysk (strata) netto”,

b) "Korekty razem”,

c) "Zmiana stanu rezerw”,

5) w tabeli "WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO” (strona 16 i 17 jednostkowego sprawozdania finansowego)oraz w tabeli "WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO” (strona 18 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji:

a) "Zysk (strata) netto”,

b) "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)”,

c) "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)”,

- a również w notach:

6) "ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO” (strona 49 jednostkowego oraz strona 50 i 51 skonsolidowanego sprawozdania finansowego)) dodano kolumnę "Stan na 2011-01-01” oraz wprowadzono zmiany w pozycji:

a) " Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:”,

b) "odniesionej na wynik finansowy”,

c) "Zwiększenia”,

d) "odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)”,

e) "różnica między amortyzacją podatkową i bilansową”,

f) "Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem” (pozycja tylko w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym),

g) "odniesionej na wynik finansowy” (pozycja tylko w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym),

7) "PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT” (strona 65 jednostkowego oraz strona 68 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji:

a) "zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych”,

b) "Podatek dochodowy odroczony, razem”,

8) "ZYSK (STRATA) NETTO” (nota tylko w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, strona 69) w pozycji:

a) "zysk (strata) netto jednostki dominującej”,

b) "Zysk (strata) netto”,

9)"ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ” za rok 2011 (strona 65 jednostkowego oraz strona 69 skonsolidowanego sprawozdania finansowego),

10) "PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) (strona 66 jednostkowego oraz strona 69 i 70 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji:

a) "Zysk (strata) netto”,

b) "Korekty razem”,

c) "Zmiana stanu rezerw”.

11) Ponadto Emitent dla zaprezentowania informacji dotyczącej przekształcenia danych z 2011 roku w celu zapewnienia ich porównywalności zawarł dodatkowe objaśnienia w dodatkowej nocie objaśniającej nr 16 i 17 (strony 76-79 jednostkowego oraz strony 81-84 skonsolidowanego sprawozdania finansowego ).

12) Dodatkowo Emitent wprowadził zmiany zapisu (kwestia j/w) w dodatkowej nocie objaśniającej nr 18 (strona 79 jednostkowego oraz strona 84 skonsolidowanego sprawozdania finansowego).

III. Emitent dodaje informacje dotyczące "Wyceny wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych” (strona 18 jednostkowego oraz strona 20 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) omyłkowo pominiętych w sprawozdaniu finansowym.

IV. Ponadto Emitent, dodaje informacje dotyczące "Metody wyceny instrumentów finansowych”, "Podstawowych rodzajów instrumentów finansowych”, a także "Charakteru i ryzyka związanego z instrumentami finansowymi na które jednostka i grupa są narażone”. Dla zobrazowania wagi oceny poszczególnych ryzyk na sprawozdanie finansowe jednostki i Grupy Emitent dokonał prezentacji w formie analizy wrażliwości na stronach 66-69 jednostkowego oraz 70-73 skonsolidowanego sprawozdania finansowego).

Treść skorygowanego "Sprawozdania finansowego spółki Quantum software S.A. za rok 2012" oraz "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za rok 2012" znajdują się w załączeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-07Tomasz HatalaPrezes Zarządu
2013-06-07Bogusław OżógWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »