Reklama

SIMPLE (SME): Korekta Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2011 roku oraz projekty uchwał - raport 11

Raport bieżący nr 11/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki, złożonymi w trybie art. 401 §1 ustawy kodeks spółek handlowych, dotyczącymi dokonania zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SIMPLE S.A. w Warszawie, w wykonaniu obowiązku wynikającego z dyspozycji przepisu art. 401 §2 ustawy kodeks spółek handlowych Zarząd Spółki dokonuje korekty Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, publikując jego nową poniższą treść (tekst jednolity):

Reklama

"Warszawa, dnia 27 maja 2011 roku

SIMPLE S.A.

ul. Bronisława Czecha 49/51

04-555 Warszawa

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SIMPLE S.A. w Warszawie

I.PORZĄDEK OBRAD

Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065743, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402š w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych,

zwołuje na dzień 27 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A., które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

5)Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej;

6)Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii J, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji serii J, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji na okaziciela serii J oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym

7)Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki serii A oraz obligacji zamiennych na akcje Spółki serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, dematerializacji akcji objętych w zamian za obligacje oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym.

8)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

9)Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, związanej z tym dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym, ze wskazaniem dnia 01 grudnia 2011 roku jako proponowanego dnia prawa poboru akcji serii K.

10)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010;

11)Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.

12)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2010 rok;

13)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.;

14)Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE;

15)Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE;

16)Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;

17)Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;

18)Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

19)Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

20)Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki nie wybranych w drodze głosowania grupami;

21)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

22)Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian Statutu Spółki.

23)Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

24)Wolne wnioski.

25)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.

W realizacji obowiązku wynikającego z art. 432 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd SIMPLE S.A. proponuję, aby dzień prawa poboru akcji serii K ustalić na dzień 01 grudnia 2011 roku.

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.

a. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wza@simple.com.pl .

b. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wza@simple.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

c. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na dres wza@simple.com.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis Akcjonariusza.

e. Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziały w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie w trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f. obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie w trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną

g. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 11 czerwca 2011 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

h. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego punktu. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

i. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.

j. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie."

III. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU SPÓŁKI:

1.Dotychczasowy §2 Statutu Spółki w brzmieniu:

"§ 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.działalność wydawnicza (PKD 22.15. Z),

2.działalność poligraficzna (PKD 22. 22. Z),

3.reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22. 33. Z),

4.działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72. 20. Z),

5.doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72. 10. Z),

6.przetwarzanie danych (PKD 72. 30. Z),

7.działalność związana z bazami danych (PKD 72. 40. Z 

8.konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących

(PKD 72. 50. Z),

9.pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72 60. Z),

10.sprzedaż maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64. Z),

11.sprzedaż maszyn pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu i handlu (PKD 51.65. Z),

12.sprzedaż detaliczna wyposażenia biurowego komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48. A),

13.sprzedaż detaliczna artykułów przemysłowych (PKD 52.63. Z),

14.doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14. Z),

15.organizacja i obsługa sympozjów oraz szkoleń krajowych i zagranicznych (PKD 80.42. Z), -

16.świadczenie usług marketingowych (PKD 74.40. Z),

17.świadczenie usług serwisowych w ramach prowadzonego obrotu

handlowego oraz odrębnych umów (PKD 31.62. B),

18.zarządzanie nieruchomościami (PKD 70.32 A),

19.najem i dzierżawa pomieszczeń i nieruchomości (PKD 70.20. Z),

20.wynajem urządzeń do prowadzenia biur i wykonywania działalności gospodarczej (PKD 71.33. Z),

21.prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G)."

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie

"§2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.Działalność usługowa związana z leśnictwem 02.40.Z;

2.Drukowanie gazet 18.11.Z;

3.Pozostałe drukowanie 18.12.Z;

4.Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z;

5.Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z;

6.Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z;

7.Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z;

8.Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z;

9.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z;

10.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z;

11.Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z;

12.Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z;

13.Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z;

14.Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z;

15.Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z;

16.Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.41.Z;

17.Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z;

18.Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z;

19.Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.54.Z;

20.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z;

21.Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z;

22.Wydawanie książek 58.11.Z;

23.Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z;

24.Wydawanie gazet 58.13.Z;

25.Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;

26.Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;

27.Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z;

28.Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z;

29.Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z;

30.Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z;

31.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z;

32.Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z;

33.Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z;

34.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z;

35.Działalność portali internetowych 63.12.Z;

36.Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z;

37.Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z;

38.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z;

39.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z;

40.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z;

41.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z;

42.Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja7 0.21.Z;

43.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z;

44.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z;

45.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z;

46.Działalność agencji reklamowych 73.11.Z;

47.Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A;

48.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B;

49.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C;

50.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D;

51.Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;

52.Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z;

53.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z;

54.Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z;

55.Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z;

56.Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z;

57.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z;

58.Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z;

59.Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z;

60.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;

61.Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z;

62.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B

63.Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;

64.Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z;

65.Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z;

2.Dotychczasowy §3 Statutu w brzmieniu:

"§ 3.

1.Kapitał zakładowy wynosi 2.003.904,- (dwa miliony trzy tysiące dziewięćset cztery) złote

2.Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 189.000 - (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od810001 do 837000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;

- 756.000 - (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 225.000 - (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 102.690 - (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 360.000 - (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 180.000 - (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 73.350 - (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 72.864 - (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda

- 27.000 - (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o 

wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 18.000 - (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii I wartości

nominalnej 1,- (jeden) złoty każda

3.Akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi. Każdej akcji

uprzywilejowanej przyznaje się prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Każdej innej akcji przysługuje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"§ 3.

1. Kapitał zakładowy wynosi do 3.194.856,- (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 189.000 - (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 756.000 - (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 225.000 - (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 102.690 - (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 360.000 - (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 180.000 - (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 73.350 - (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 72.864 - (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 27.000 - (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 18.000 - (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.

- do 1.190.952 - (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda

3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony (warunkowe podwyższenie kapitału) o kwotę nie większą niż 378.000,00,- (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych w drodze emisji do 378.000 (trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda."

4. Prawo do objęcia akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 3 przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2011 roku i może zostać wykonane zgodnie z postanowieniami w/w uchwały Walnego Zgromadzenia."

3.Tytuł Rozdziału III Statutu Spółki w brzmieniu:

"III WŁADZE SPÓŁKI"

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"III ORGANYSPÓŁKI"

4.Dotychczasowy §5 Statutu w brzmieniu:

"§ 5.

Władzami Spółki są:

1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

2.Rada Nadzorcza,

3. Zarząd"

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"§ 5.

Organami Spółki są:

1.Walne Zgromadzenie,

2.Rada Nadzorcza,

3.Zarząd."

5.Dotychczasowy § 6 Statutu w brzmieniu:

"§ 6.

1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd.

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

3.We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.

4.Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:

a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

b)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

c)decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty,

d)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

e)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta,

f)powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,

g)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

h)zmiana statutu,

i)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

j)tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych,

k)emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa, l)ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,

m)rozwiązanie Spółki,

n)wybór likwidatorów,

o)umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,

p)nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych."

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"§6.

1.Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20(jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

3.We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.

4.Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:

a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

b)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

c)decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty,

d)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

e)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta,

f)powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,

g)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

h)zmiana statutu,

i)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

j)tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych,

k)emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,

l)ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,

m)rozwiązanie Spółki,

n)wybór likwidatorów,

o)umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,

p)nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych."

§ 2.

1.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy."

IV. UWAGI ZARZĄDU SPÓŁKI:

1.Zarząd Spółki ponadto informuje Akcjonariuszy, iż :

a.zmiana §2 Statutu Spółki, określającego przedmiot działalności Spółki de facto nie stanowi zmiany przedmiotu działalności, a jedynie dostosowanie opisu przedmiotu działalności Spółki do klasyfikacji zgodnej z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz. U. z 2007 roku, nr 251, poz.1885, ze zmianami);

66.nie załączono projektów uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki serii A oraz obligacji zamiennych na akcje Spółki serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, dematerializacji akcji objętych w zamian za obligacje oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (punkt 7 oraz 8 ww. porządku obrad ponieważ punkty te zostały dodane do porządku obrad Zgromadzenia, na wniosek akcjonariuszy Spółki, złożony w dniu 03 czerwca 2011 roku, w trybie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, a zgodnie z treścią tego wniosku: "Projekty stosownych uchwał (w tym szczegółowy parametry obligacji) przedstawimy najpóźniej w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

Załączniki:

Plik;Opis
Bogusław Mitura - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.rtf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »