Reklama

SIMPLE (SME): Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2014 roku - raport 22

Raport bieżący nr 22/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki SIMPLE S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w raporcie bieżącym nr 21/2014 z 21 maja 2014 r., nastąpiła omyłka pisarska przy wskazaniu Dnia Rejestracji Uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwoływanym na 17 czerwca 2014r. Jednocześnie Zarząd Spółki SIMPLE S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przedstawia projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2014 roku oraz wyjaśnienie dotyczące projektu uchwały w sprawie pokrycia strat za lata ubiegłe 2010-2012.

Reklama

W treści ww. raportu bieżącego nr 21/2014 z 21 maja 2014 r. w Opisie Procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

podano:

g. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 31 maja 2014 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

a powinno być:

g. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 1 czerwca 2014 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SIMPLE S.A. w

Warszawie otrzymuje następujące brzmienie:

Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §6 ust. 2 statutu Spółki zwołuje na dzień 17 czerwca 2014 na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bronisława Czecha 49/51.

I.PORZĄDEK OBRAD

Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065743, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych,

zwołuje na dzień 17 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A., które odbędzie się o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok oraz pokrycia strat za lata ubiegłe 2010-2012.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE.

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

10.Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 oraz pokrycia strat za lata ubiegłe 2010-2012.

11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE.

12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

13.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

14.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

15.Wolne wnioski.

16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.

a. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wza@simple.com.pl .

b. Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wza@simple.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

c. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres wza@simple.com.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis Akcjonariusza.

e. Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie w trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f. Obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie w trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną

g. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 1 czerwca 2014 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

h. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego punktu. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

i. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.

j. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.”

III.WYJAŚNIENIE W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA LATA UBIEGŁE 2010 - 2012.

Straty z lat ubiegłych wynikają ze zmian w zasadach ujmowania przychodów z tytułu opiek serwisowych i opiek powdrożeniowych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Zgodnie z MSR 8 par. 42 jednostka dokonała korekt błędów poprzednich okresów retrospektywnie, w pierwszych po ich wykryciu zatwierdzonych do udostępnienia sprawozdaniach finansowych, przekształcając dane porównawcze dotyczące prezentowanego poprzedniego okresu (okresów), w którym popełniono błąd, oraz przekształcając salda otwarcia aktywów, zobowiązań i kapitału własnego najwcześniejszego prezentowanego okresu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-22Przemysław GniteckiPrezes Zarządu
2014-05-22Rafał WnorowskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »