Reklama

INTERBUD (ITB): Korekta prognozy wyników INTERBUD-LUBLIN S.A. na 2011 r. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka, Emitent) po zakończeniu analizy wyników finansowych zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2011 r. (których publikacja nastąpi w dniu 31 sierpnia 2011 r.), jak również wyników zrealizowanych po ww. dniu bilansowym oraz perspektyw działalności Spółki na tle dającej się przewidzieć sytuacji makroekonomicznej do końca 2011 r. przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych na rok 2011, która opublikowana została w Prospekcie Emisyjnym Spółki - pkt. 13.2. Dokumentu Rejestracyjnego.

Reklama

Skorygowana prognoza wybranych elementów rachunku zysków i strat:

Przychody ze sprzedaży: 128 500 tys. zł

Zysk operacyjny (EBIT): 16 970 tys. zł

Zysk netto: 10 800 tys. zł

Prognoza wybranych elementów rachunku zysków i strat przed korektą:

Przychody ze sprzedaży: 200 000 tys. zł

Zysk operacyjny (EBIT): 22 900 tys. zł

Zysk netto: 18 000 tys. zł

Zarząd Spółki podjął w dniu 30 sierpnia br. decyzję o obniżeniu prognoz przychodów i wyników finansowych z uwagi na następujące czynniki:

Prognoza wyników finansowych Emitenta na 2011 rok sporządzona została w I połowie 2010 r. m.in. w oparciu o dostępne ówcześnie na rynku raporty dotyczące rozwoju tego rynku oraz w oparciu o ocenę występujących na nim tendencji. Ponadto założono, że w 2011 roku warunki prowadzenia działalności gospodarczej nie zmienią się w istotny sposób oraz nie pojawią się czynniki mogące istotnie ograniczyć popyt na świadczone przez Spółkę usługi. Szczegółowy opis założeń do prognozy wyników finansowych na 2011 r. zamieszczony został na str. 186 i nast. Prospektu Emisyjnego (pkt 13 Dokumentu Rejestracyjnego). Na skutek zmian tak makroekonomicznych, jak i tych występujących na rynku lokalnym przyjęte w I połowie 2010 r. założenia w części nie sprawdziły się.

Do istotnych czynników niezależnych od Emitenta, które uległy zmianie w stosunku do założeń przyjętych przy konstruowaniu prognozy, a które miały wpływ na dokonanie korekty zaliczyć należy:

1. Wzrost wskaźnika cen konsumenta (CPI) powyżej szacowanej średniej. Wskaźnik CPI czerwiec 2011/czerwiec 2010 wyniósł 4,8% co może oznaczać, że inflacja na koniec grudnia wyniesie 4 do 5%, a więc o 1-2% pp powyżej przyjętej do prognozy.

2. Nastąpiło wyraźne zaostrzenie kryteriów przyjętych przez banki do wyliczania zdolności kredytowej klientów ubiegających się o kredyty hipoteczne na zakup i budowę lokali mieszkalnych w wyniku zaostrzenia rekomendacji wydanych przez organ nadzorujący sektor bankowy (szczególnie wpływ "Rekomendacji S"). Wprowadzenie tych zmian w znaczącym stopniu może wpłynąć na zmniejszenie liczby kredytobiorców, a tym samym zmniejszy popyt na zakup nowych mieszkań.

3. Obniżenie rządowej pomocy we wsparciu finansowania kredytów mieszkaniowych w ramach programu "Rodzina na swoim" poprzez obniżenie limitu cen mieszkań oraz wieku beneficjentów.

4. W wyniku malejącego efektywnego popytu na lokale mieszkalne występuje tendencja do obniżania cen transakcyjnych nowych mieszkań. Jest to bezpośrednio wynikiem walki cenowej firm deweloperskich i innych podmiotów oraz rosnących kosztów agresywnego marketingu. W świetle powyższego prognozowane do niedawna dla rynku lubelskiego ceny za PUM w wys. 4.200 do 4.900 zł mogą się obniżyć do poziomu 3.700 do 4.400 zł za PUM.

5. Wzrost w 2011 r. kosztów pozyskiwania kapitału obcego (kredyty na finansowanie zakupu gruntów oraz budowy mieszkań) w wyniku systematycznego wzrostu stopy referencyjnej NBP co pociąga wzrost notowań stóp WIBOR. Jednocześnie banki antycypując wzrost ryzyka w branży deweloperskiej zwiększają swoje marże.

6. Wzrost w 2011 podatku VAT co bezpośrednio przełożyło się na wzrost cen lokali mieszkalnych.

7. Wyhamowanie tempa inwestycji publicznych, głównie infrastrukturalnych w wyniku znaczącego okrojenia planów inwestycyjnych w 2011 r.

Wyżej wymienione czynniki zewnętrzne wpływają na spadek wartości rynku robót budowlano-montażowych w regionie lubelskim oraz na poziom realizowanej marży. Emitent przewiduje, że tendencje te mogą zaostrzyć się w drugiej połowie 2011 r. Ponadto na rynku regionalnym Spółka obserwuje obecnie wzmożoną aktywność nowych podmiotów "wypartych" z mniej atrakcyjnego rynku usług ogólnobudowlanych, które oferują usługi deweloperskie w mniejszej skali (pojedyncze inwestycje) przyciągając klienta ponadprzeciętną ofertą cenową. Opisane powyżej czynniki zewnętrzne znalazły przełożenie na sytuację Spółki. Ponadto:

1. Większa konkurencja na rynku deweloperskim, przy ustabilizowanym popycie, wymusza na Emitencie konieczność obniżania cen transakcyjnych lokali mieszkalnych. Jednocześnie Emitent chcąc pozyskać klientów na oferowane mieszkania zmuszony będzie do poniesienia większych kosztów kampanii reklamowych.

2. Niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych w portfelu na 2011 rok nowych kontraktów budowlanych pozyskiwanych w drodze przetargów publicznych i robót zleconych, które zostało spowodowane zmniejszającą się rentownością kontraktów pozyskiwanych w tym trybie (rezygnacja z przetargów nie zapewniających dodatniej marży) i jednoczesnym zmniejszeniem popytu na roboty budowlane w regionie lubelskim, w tym również spadek zamówień w sektorze zamówień publicznych. Wpływ na poziom oferowanych cen ma obserwowany wzrost liczby podmiotów startujących do przetargów oraz widoczne niewykorzystanie mocy przerobowych firm budowlanych, które aby zachować potencjał produkcyjny przyjęły strategię pozyskiwania kontraktów po najniższej możliwej cenie ponosząc świadomie ryzyko utraty dodatniej marży.

3. Wzrost łącznych kosztów finansowych i podatkowych z tyt. utrzymania przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości, które obciążą wynik brutto za 2011 r. w szacunkowej kwocie ok. 2,4 mln zł.

4. Rozpoznanie na jednym z zakończonych kontraktów pozyskanych w ofercie publicznej straty obciążającej wynik brutto 2011 r. w kwocie 2.463 tys. zł. Na ujemny wynik tego kontraktu miały wpływ: niekorzystne warunki klimatyczne (w tym podtopienia na miejscu budowy), wydłużony okres realizacji robót w stosunku do harmonogramu (m.in. w związku ze zmianami wprowadzanymi przez zamawiającego w dokumentacji technicznej) oraz niesatysfakcjonujące tempo oraz jakość świadczonych przez nich usług (zmiany podwykonawców w trakcie realizacji robót),

Skorygowaną prognozę wybranych elementów rachunku zysków i strat na rok 2011 oparto na posiadanych informacjach i szacunkach, które zostały sformułowane przez Zarząd i odzwierciedlają obecny stan wiedzy Zarządu co do możliwości kształtowania się przyszłych wielkości ekonomiczno-finansowych Spółki. Spółka na bieżąco monitorować będzie wykonanie prognozy, przy czym ocena możliwości realizacji prognozy dokonywana będzie w okresach kwartalnych. W raportach okresowych publikowanych w roku bieżącym oraz za rok 2011 r. Zarząd Spółki będzie przedstawiał swoje stanowisko w odniesieniu do możliwości zrealizowania niniejszej prognozy wyników na 2011 rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raportach okresowych. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie się odbywać w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i ponoszonych kosztów oraz analizę i aktualizację przyjętych założeń. W przypadku, gdy jakakolwiek z prognozowanych pozycji określonych powyżej będzie odbiegała o co najmniej 10% od wartości prognozowanej, Zarząd Spółki przedstawi niezwłocznie korektę prognozy w formie odrębnego raportu bieżącego. W takim przypadku raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki.

Niezależnie od faktu, iż zaprezentowana powyżej korekta w istotny sposób zmienia prognozowane wyniki Spółki na 2011 r. Zarząd Spółki pragnie zwrócić uwagę, że przekazywana w wyniku dokonania niniejszej korekty nowa prognoza wyników finansowych Spółki za 2011 r. pomimo utrzymującego się kryzysu na rynkach finansowych oraz pogorszenia sytuacji w branży deweloperskiej przewiduje osiągnięcie przez Emitenta w 2011 r. we wszystkich omawianych pozycjach wyników lepszych, od tych, które Spółka osiągnęła w roku 2010, tym samym ugruntowując jej stabilną sytuację finansową.

Jednocześnie Emitent przypomina, iż poddane przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wyniki Spółki za I półrocze 2011 r. opublikowane zostaną w dniu 31 sierpnia 2011 r. w ramach półrocznego raportu okresowego.
Krzysztof Jaworski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »