Reklama

ENAP (ENP): Korekta Raportu 15/2011 w zakresie: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 11 maja 2011 r.

Raport bieżący nr 15/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Energoaparatura S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2011 r. przekazał do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 15/2011., w którym na skutek oczywistej omyłki pisarskiej błędnie wskazano:

W pkt. 7, że "Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 25 maja 2010 r."

oraz

W pkt. 8, że: "Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 7 czerwca 2010 r.) w siedzibie Spółki........",

a powinno być:

W pkt. 7: "Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 25 maja 2011 r."

W pkt. 8: "Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 7 czerwca 2011r.) w siedzibie Spółki........",

Jednocześnie poniżej przesyłamy pełną treść skorygowanego raportu.

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..." z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, podaje do wiadomosci następujący komunikat .

Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000078279, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2011 r. w Katowicach o godz. 10:00

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010.

9.Powzięcie uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010,

b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 i udzielenia absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2010,

c)podziału zysku,

d)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010,

e)wybór Rady Nadzorczej kolejnej kadencji,

f)skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.

10.Wolne wnioski.

11.Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1.Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do 20 maja 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 7 lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@enap.com.pl.

Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2.Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 7 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt. 1 powyżej akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF

3.Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 4023 ksh został zamieszczony na stronie internetowej http://www.enap.com.pl

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka w celu weryfikacji wyśle do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem z prośbą o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń na adres e-mailowy: sekretariat@enap.com.pl Powyższe wymogi stosuje się także w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5.Spółka nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy pomocy drogi korespondencyjnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej

7.Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 25 maja 2011 r.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

a)na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 25 maja

2011 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz

b)w terminie pomiędzy 12 maja 2011 r.(po publikacji ogłoszenia) a 26 maja 2011 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

c)uprawnieni z akcji imiennych którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

8.Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz księgi akcyjnej. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 7 czerwca 2011 r.) w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

9.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 7 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.enap.com.pl

10.Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.enap.com.pl

11.Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..." poniżej przekazujemy projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Załączniki:

Plik;Opis
Tomasz Michalik - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Energoaparatura SA | zgromadzenie | akcjonariusze | Emitent | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »