Reklama

VINDEXUS (VIN): Korekta raportu bieżącego 9/2013 - Powołanie osób nadzorujących. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport bieżący 9/2013 z dnia z dnia 28 czerwca 2013 roku zamieszczając poniżej jego nową treść.

Korekcie podlega przebieg opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych do Rady Nadzorczej Ryszarda Jankowskiego i Wojciecha Litwina.

Treść raportu po korekcie:

Reklama

W oparciu o § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259) Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS” S.A. informuje, że w dniu 27czerwca 2013 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus S.A”. na podstawie uchwał Nr: 19-25 powołało na okres 3-letniej wspólnej kadencji następujące osoby nadzorujące :

- Ryszard Jankowski,

- Jan Kuchno,

- Piotr Kuchno,

- Mieczysław Litwin,

- Wojciech Litwin,

- Sławomir Trojanowski

- Marta Kuchno

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Ryszard Jankowski

Pan Ryszard Jankowski ukończył studia wyższe z tytułem magistra inżyniera na Wydziale Technologii Mleczarstwa i Żywności w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie (1968 r.). Jest doktorem nauk rolniczych, który to tytuł uzyskał w Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie(1980 r.). Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu firmami krajowymi i z kapitałem obcym, a w szczególności w zarządzaniu zasobami materialnymi i ludzkimi przedsiębiorstw, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań zarówno w zakresie technologii spożywczych jak i zarządzania firmami.

Przebieg kariery zawodowej Ryszarda Jankowskiego:

2002 – obecnie Dyrektor - Własna działalność gospodarcza w zakresie produkcji żywności

1998 - 2002 Prezes Zarządu - Animex Suwalskie Zakłady Drobiarskie

1997 - 1998 Prezes Zarządu - Animex Białostockie Zakłady Drobiarski

1990 - 1996 Konsultant - Food Processing Consulting

1983 - 1989 Adiunkt - Ośrodek Badań Naukowych

1980 - 1981 Dyrektor Naczelny - Białostockie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego

1975 - 1981 Kierownik Wydz. Produkcji Mięsa - Białostockie Zakłady Mięsne

1970 - 1971 Prezes Zarządu - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Poświętnem

1968 - 1970 Stażysta, Technolog - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Poświętnem

Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jan Kuchno

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 1998 roku ukończył studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – Rachunkowość i Zarządzanie. Przez 7 lat był Prezesem GPM Vindexus SA a od 2003 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Jan Kuchno pełni funkcje w następujących spółkach:

11.2005 – obecnie Przedsiębiorstwo Eksportu Geodezji I Kartografii Geokart Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

11.2004 – obecnie Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Nida sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

08.2009 – 08.2011 Instalexport S.A. - Członek Rady Nadzorczej

08.2008 – 07.2010 Master Finance S.A. - Członek Rady Nadzorczej

08.2004 – 02.2010 Centrum Wspomagania Rolnictwa Agri Trading sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

09.2006 – 03.2007 Wytwórnia Mas Bitumicznych - Prd Koszalin sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

08.2003 – 05.2007 PRD Koszalin S.A. - Członek Rady Nadzorczej

02.2006 – 09.2006 Eskord S.A. - Członek Rady Nadzorczej

Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Piotr Kuchno

Radca Prawny. Piotr Kuchno posiada wykształcenie wyższe, w maju 2007 r. ukończył Wydział Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej, na kierunku Finanse i Bankowość (magisterskie studia stacjonarne), natomiast w kwietniu 2007 r. – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Prawo (magisterskie studia stacjonarne). W okresie 2007 - 2011 r. Piotr Kuchno odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W czerwcu 2011 r. Piotr Kuchno złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym, od wrześniu 2011 r. Piotr Kuchno jest wpisany na listę radców prawnych.

Pan Piotr Kuchno pełni następujące funkcje w następujących spółkach:

05.2006 – obecnie Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Członek Rady Nadzorczej

09.2009 – obecnie Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Nida sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej

09.2011 – obecnie Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Członek zarządu

10.2010 – 09.2011 Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Członek Rady Nadzorczej

07.2010 – 05-2012 Master Finance S.A. Członek Rady Nadzorczej

04.2008 – 02.2010 Norblin S.A. Członek Rady Nadzorczej

09.2006 – 03.2007 Wytwórnia Mas Bitumicznych - Prd Koszalin sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej

03.2004 – 10.2006 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - Koszalin S.A. Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Kuchno jest od września 2011 r. członkiem zarządu Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Mieczysław Litwin

Mieczysław Litwin (ur. 06.11.1959) jest przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem. Związany jest głównie z Maximum S.A. – przedsiębiorstwem handlowo inwestycyjnym. W okresie 02/1994 – 06/1999 pełnił w tej firmie funkcję Prezesa Zarządu. Od 25/03/2003 do 31/01/2005 r. był członkiem Rady Nadzorczej, a od 01/07/2005 do 01/02/2007 Doradcą Zarządu. Od kilku lat pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego.

W latach 2002 – 2010 sprawował funkcje Organu Nadzoru w następujących przedsiębiorstwach:

• Eskord S.A. 09/05/2002 - 12/09/2006

• DJM Sp. z o.o. 09/10/2002 - 05/01/2004

• ARES S.A. 19/03/2003 - 16/12/2010

• CWR AGRI Trading Sp. z o.o. 10/08/2004 -23/08/2010

Mieczysław Litwin jest absolwentem Politechniki Warszawskiej WydziałuElektrycznego. Dyplom magistra, inżyniera uzyskał w 1986 r.

Pan Mieczysław Litwin jest członkiem niezależnym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wojciech Litwin

Wojciech Litwin od lipca 2009 r. związany jest z przemysłem farmaceutycznym kiedy to został zatrudniony przez MSD Polska Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika d.s. Six Sigma w Regionie Europy Centralnej i Północnej. W listopadzie 2010, Wojciech Litwin objął stanowisko Compliance Officer’a w MSD Polska.

Wcześniej, przez 12 lat, Wojciech Litwin związany był z przemysłem motoryzacyjnym i pracował dla Volvo Cars. Jego doświadczenie zawodowe z tego okresu obejmuje funkcje marketingowe, public relations, internetowe oraz Six Sigma (wdrożenie programu Six Sigma i poprawa procesów biznesowych kolejno w Polsce, w Regionie Europie Centralno Wschodniej i w Regionie Europy).

Wojciech Litwin ukończył Uniwersytet Warszawki na kierunkach Nauczycielskiego Kolegium Języka Agielskiego oraz Centrum Studiów Amerykańskich. Posiada również dyplom MBA Uniwersytetu Calgary oraz dyplom MA Uniwersytetu Lancaster na kierunku socjologii.

Szczegółowy opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych

Wykształcenie:

• Licencjat, Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego, Uniwersytet Warszawski, 1993 r.

• Magister, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski, 1996 r.

• Master of Business Administration, The University of Calgary przy Szkole Głównej Handlowej, 1998 r.

• Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa z ukończenia Kursu dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, 1999 r.

• Świadectwo ukończenia Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2001 r.

• Master of Arts, Lancaster University przy Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2006 r.

Przebieg kariery zawodowej:

11.2010 – obecnie Kierownik ds. Przestrzegania Procedur i Procesów - MSD Polska Sp. z o.o.

07.2009 – 11.2010 Regionalny Kierownik ds. Six Sigma Europa Centralno-Północna - MSD Polska Sp. z o.o.

04.2007 – 06.2009 Master Black Belt ds. Six Sigma; Region Europy - Volvo Auto Polska Sp. z o.o.

03.2005 – 03.2007 Kierownik Projektów Six Sigma; Region Europy Środkowo-Wschodniej Volvo Auto Polska Sp. z o.o.

10.2003 – 03.2005 Kierownik ds. Relacji z Mediami i Relacji Zewnętrznych - Volvo Auto Polska Sp. z o.o.

06.2001 – 10.2003 Kierownik Projektów Six Sigma - Volvo Auto Polska Sp. z o.o.

04.2000 – 06.2001 E-Business Manager; Region Europy Środkowo-Wschodniej - Volvo Auto Polska

Sp. z o.o.

02.1999 – 04.2000 Kierownik ds. Marketingu Volvo Auto Polska Sp z o.o.

05.1997 – 02.1999 Asystent Dyrektora ds. Marketingu i Handlu Volvo Auto Polska Sp. z o.o.

09.1995 – 04.1997 Specjalista ds. handlu zagranicznego - Maximum S.A.

1992-1995 Nauczyciel j. angielskiego - Różni

Pełnione funkcje w spółkach:

04.2006 – obecnie Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. - Członek Rady Nadzorczej

08.2008 – 07.2010 Master Finance S.A. - Członek Rady Nadzorczej

01.2007 – 07.2007 J&M Consulting Finance Sp. z o.o. - Wspólnik

06.2006 – 11.2007 Eskord S.A - Członek Rady Nadzorczej

06.2002 – 12.2002 Internetowy Dom Maklerski S.A. - Członek Rady Nadzorczej

Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sławomir Trojanowski

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zakończoną pozytywnie egzaminem końcowym.

Przebieg pracy zawodowej:

2006 – obecnie własna działalność gospodarcza - kancelaria radcy prawnego

2005 - 2006 praca na stanowisku Koordynatora Regionu ds. sprzedaży w firmie sektora finansowo-bankowego Tacoma Polska Sp. z o.o.

2000 – 2011 wykładowca w Zakładzie Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

2000 – 2002 Kierownik Regionu ds. operacyjnych w firmie sektora finansowo-bankowego Provident Polska S.A.

1998 – 1999 Kierownik ds. organizacyjnych - Toruńskie Centrum Promocji Zdrowia S.A.

Pan Sławomir Trojanowski jest członkiem niezależnym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marta Kuchno

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego na WPiA UW w Warszawie. Studiowała na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Regensburgu (Niemcy). W 2009 roku złożyła egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:

02.2010 – obecnie Marta Kuchno Kancelaria Adwokacka (stała współpraca z międzynarodową kancelarią prawniczą)

09.2005 - 02.2010 CMS Cameron McKenna, Warszawa

Nie została wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-09Jerzy KuleszaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »