Reklama

KANIA (KAN): Korekta raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie ("Spółka” lub "Emitent”) informuje, że w związku z omyłkami, które pojawiły się w raporcie bieżącym nr 16/2019 r. dotyczącym wypowiedzenia umów kredytowych przez Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie, Emitent niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w następujący sposób:

Reklama

Fragment 1

Było: 1. o wypowiedzeniu w całości, wraz z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia, Umowy Ramowej Nr DWPZSF/SFTRF/ZMK/005/17 dotyczącej Dyskonta Wierzytelności z Kontraktów Handlowych z dnia 11 października 2017 roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 26 października 2017 roku, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 12/2017 z dnia 11 października 2017 roku, a w ramach której Bank zobowiązał się, na warunkach w niej określonych, udzielić Spółce kredytu w kwocie 67.876.397,36 zł z przeznaczeniem na spłatę wierzytelności z tytułu kredytów i umowy zawartych przez Spółkę z Bankiem Millenium S.A. oraz finansowanie bieżącej działalności Spółki

Jest: 1. o wypowiedzeniu w całości, wraz z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia, Umowy Ramowej Nr DWPZSF/SFTRF/ZMK/005/17 dotyczącej Dyskonta Wierzytelności z Kontraktów Handlowych z dnia 11 października 2017 roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 26 października 2017 roku, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 12/2017 z dnia 11 października 2017 roku, określającej min. warunki i zasady nabywania przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. od Spółki wierzytelności oraz dokonywania zapłaty za nabywane wierzytelności;

Fragment 2

Było: 2. o wypowiedzeniu w całości, wraz z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia od dnia doręczenia pisma, Umowy Ramowej o Udzielenie Kredytów Handlowych Nr DWPZSF/URKHSF/ZMK/06/2017 z dnia 11 października 2017 roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 19 lipca 2018 roku, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 12/2017 z dnia 11 października 2017 roku, ramach której Bank zobowiązał się, na warunkach w niej określonych, udzielić Spółce kredytu w kwocie 67.876.397,36 zł z przeznaczeniem na spłatę swoich wierzytelności z tytułu kredytów i umowy zawartych z Bankiem Millenium S.A. oraz finansowanie bieżącej działalności Spółki ("Umowa”). Przyczyną wypowiedzenia Umowy było stwierdzenie przez Bank utraty przez Spółkę zdolności kredytowej i zagrożenie upadłością Spółki.

Jest: 2. o wypowiedzeniu w całości, wraz z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, Umowy Ramowej o Udzielenie Kredytów Handlowych Nr DWPZSF/URKHSF/ZMK/06/2017 z dnia 11 października 2017 roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 19 lipca 2018 roku, w ramach której przewidziano limit finansowania w wysokości 32.600.000,00 zł. Przyczyną wypowiedzenia było stwierdzenie przez Bank utraty przez Spółkę zdolności kredytowej i zagrożenie upadłością Spółki;

Fragment 3

Było: 3. oświadczenie o wypowiedzeniu w całości Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000818226/0123/16 z dnia 22 kwietnia 2016 roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 9 stycznia 2017 roku, Aneksem Nr 2 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, Aneksem Nr 3 z dnia 19 maja 2017 roku, Aneksem Nr 4 z dnia 27 czerwca 2017 roku, Aneksem Nr 5 z dnia 28 sierpnia 2017 roku, Aneksem Nr 6 z dnia 18 stycznia 2018 roku, Aneksem Nr 7 z dnia 28 czerwca 2018 roku i Aneksem nr 8 z dnia 31 lipca 2018 roku, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 4/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, ramach której Bank zobowiązał się, na warunkach w niej określonych, udostępnić Spółce kredyt w rachunku bieżącym w wysokości do 45.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłaty zadłużenia Spółki z tytułu kredytów udzielonych Spółce przez Mbank Spółka Akcyjna ("Umowa”).

Przyczyną wypowiedzenia Umowy jest utrata w ocenie Banku zdolności kredytowej przez Spółkę i zagrożenie upadłością Spółki.

W konsekwencji wypowiedzenia Spółka zobowiązana jest do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma przez Bank. Według wyliczeń Banku, na dzień 6 czerwca 2019 roku, kwota zadłużenia wobec Banku z tytułu Umowy wynosi 90.374.941,82 zł;

Jest: 3. o wypowiedzeniu w całości Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000818226/0123/16 z dnia 22 kwietnia 2016 roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 9 stycznia 2017 roku, Aneksem Nr 2 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, Aneksem Nr 3 z dnia 19 maja 2017 roku, Aneksem Nr 4 z dnia 27 czerwca 2017 roku, Aneksem Nr 5 z dnia 28 sierpnia 2017 roku, Aneksem Nr 6 z dnia 18 stycznia 2018 roku, Aneksem Nr 7 z dnia 28 czerwca 2018 roku i Aneksem nr 8 z dnia 31 lipca 2018 roku, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 4/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, w ramach której ustalono możliwość wystąpienia zadłużenia do kwoty 90.000.000 zł. Przyczyną wypowiedzenia Umowy jest utrata w ocenie Banku zdolności kredytowej przez Spółkę i zagrożenie upadłością Spółki. W konsekwencji wypowiedzenia Spółka zobowiązana jest do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma przez Bank. Według wyliczeń Banku, na dzień 6 czerwca 2019 roku, kwota łącznego zadłużenia wobec Banku z tytułu powyższej umowy wynosi 90.374.941,82 zł;

Fragment 4

Było: 4. oświadczenie o wypowiedzeniu w całości Umowy o Kredyt Długoterminowy Nr BDK/KR-D/000818225/0037/16 z dnia 8 kwietnia 2016 roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 18 stycznia 2018 roku, w ramach której Bank zobowiązał się, na warunkach w niej określonych, udostępnić Spółce kredyt w rachunku bieżącym w wysokości do 45.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłaty zadłużenia Spółki z tytułu kredytów udzielonych Spółce przez Mbank Spółka Akcyjna ("Umowa”).

Przyczyną wypowiedzenia Umowy jest utrata w ocenie Banku zdolności zdolności kredytowej przez Spółkę i zagrożenie upadłością Spółki.

W konsekwencji Spółka zobowiązana jest do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma przez Bank. Według wyliczeń Banku, na dzień 6 czerwca 2019 roku, kwota zadłużenia wobec Banku z tytułu Umowy wynosi 4.790.914,09 zł.

Jest: 4. o wypowiedzeniu w całości Umowy o Kredyt Długoterminowy Nr BDK/KR-D/000818225/0037/16 z dnia 8 kwietnia 2016 roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 18 stycznia 2018 roku, w ramach której Bank zobowiązał się, na warunkach w niej określonych, udostępnić Spółce kredyt długoterminowy w pierwotnej kwocie wysokości do 8.433.887,32 zł. Przyczyną wypowiedzenia Umowy jest utrata w ocenie Banku zdolności kredytowej przez Spółkę i zagrożenie upadłością Spółki. W konsekwencji Spółka zobowiązana jest do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma przez Bank. Według wyliczeń Banku, na dzień 6 czerwca 2019 roku, kwota zadłużenia wobec Banku z tytułu powyższej umowy wynosi 4.790.914,09 zł

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść skorygowanego raportu bieżącego nr 16/2019 jest następująca:

Temat: Wypowiedzenie umów kredytowych przez Bank Handlowy S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie ("Spółka” lub "Emitent”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 roku Spółka otrzymała od Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank”) następujące oświadczenia:

1. o wypowiedzeniu w całości, wraz z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia, Umowy Ramowej Nr DWPZSF/SFTRF/ZMK/005/17 dotyczącej Dyskonta Wierzytelności z Kontraktów Handlowych z dnia 11 października 2017 roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 26 października 2017 roku, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 12/2017 z dnia 11 października 2017 roku, określającej min. warunki i zasady nabywania przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. od Spółki wierzytelności oraz dokonywania zapłaty za nabywane wierzytelności;

2. o wypowiedzeniu w całości, wraz z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, Umowy Ramowej o Udzielenie Kredytów Handlowych Nr DWPZSF/URKHSF/ZMK/06/2017 z dnia 11 października 2017 roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 19 lipca 2018 roku, w ramach której przewidziano limit finansowania w wysokości 32.600.000,00 zł. Przyczyną wypowiedzenia było stwierdzenie przez Bank utraty przez Spółkę zdolności kredytowej i zagrożenie upadłością Spółki;

3. o wypowiedzeniu w całości Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000818226/0123/16 z dnia 22 kwietnia 2016 roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 9 stycznia 2017 roku, Aneksem Nr 2 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, Aneksem Nr 3 z dnia 19 maja 2017 roku, Aneksem Nr 4 z dnia 27 czerwca 2017 roku, Aneksem Nr 5 z dnia 28 sierpnia 2017 roku, Aneksem Nr 6 z dnia 18 stycznia 2018 roku, Aneksem Nr 7 z dnia 28 czerwca 2018 roku i Aneksem nr 8 z dnia 31 lipca 2018 roku, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 4/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, w ramach której ustalono możliwość wystąpienia zadłużenia do kwoty 90.000.000 zł. Przyczyną wypowiedzenia Umowy jest utrata w ocenie Banku zdolności kredytowej przez Spółkę i zagrożenie upadłością Spółki. W konsekwencji wypowiedzenia Spółka zobowiązana jest do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma przez Bank. Według wyliczeń Banku, na dzień 6 czerwca 2019 roku, kwota łącznego zadłużenia wobec Banku z tytułu powyższej umowy wynosi 90.374.941,82 zł;

4. o wypowiedzeniu w całości Umowy o Kredyt Długoterminowy Nr BDK/KR-D/000818225/0037/16 z dnia 8 kwietnia 2016 roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 18 stycznia 2018 roku, w ramach której Bank zobowiązał się, na warunkach w niej określonych, udostępnić Spółce kredyt długoterminowy w pierwotnej kwocie wysokości do 8.433.887,32 zł. Przyczyną wypowiedzenia Umowy jest utrata w ocenie Banku zdolności kredytowej przez Spółkę i zagrożenie upadłością Spółki. W konsekwencji Spółka zobowiązana jest do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma przez Bank. Według wyliczeń Banku, na dzień 6 czerwca 2019 roku, kwota zadłużenia wobec Banku z tytułu powyższej umowy wynosi 4.790.914,09 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-10Grzegorz MinczanowskiPrezes Zarządu
2019-06-10Ewa ŁuczykCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »