Reklama

AGORA (AGO): Korekta raportu bieżącego nr 18/2022 (Projekty uchwał, które będą głosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 21 czerwca 2022 r.) - raport 18

Raport bieżący nr 18/2022

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Agora”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie”) zwołanemu na dzień 21 czerwca 2022 roku na godzinę 11:00, koryguje treść projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

Reklama

Dotychczasowa treść uchwały podlegająca korekcie:

"Uchwała nr [...]

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [ imię i nazwisko ] do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2024 rok.”

zostaje zastąpiona treścią o brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr [...]

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [ imię i nazwisko ] do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia.”

Treść pozostałych projektów uchwał nie ulega zmianie.

Skorygowana treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. w dniu 21 czerwca 2022 r.

"Uchwała nr [...]

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

"Uchwała nr [...]

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.”

"Uchwała nr [...]

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [•] i Pana/Panią [•].”

Uzasadnienie do propozycji uchwał nr […]

Uchwały nr […] są uchwałami o charakterze porządkowym.

"Uchwała nr [...]

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.”

"Uchwała nr [...]

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2021

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2021.”

Uchwały nr […] są uchwałami, których zasadność podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

"Uchwała nr [...]

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021

Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 oraz uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć w całości zysk za rok obrotowy 2021 w wysokości 27 762 812,14 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwanaście złotych czternaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.”

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr […]

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku. W opinii Zarządu Agora S.A., dalszy wpływ globalnej pandemii COVID-19 jak również konfliktu zbrojnego w Ukrainie może nieść za sobą dodatkowe ryzyka dla działalności Spółki, których ewentualna skala nie jest obecnie możliwa do precyzyjnego oszacowania i pozostaje poza realnym wpływem lub kontrolą ze strony Agory S.A., jak i jej grupy kapitałowej. Sytuacja ta może również wpływać na problemy płynnościowe kontrahentów Agory S.A. W tych okolicznościach Zarząd Agory S.A. uznał za uzasadnione rekomendowanie zatrzymania całości zysku za 2021 rok, w celu wzmocnienia pozycji finansowej Grupy.

Powyższa propozycja stanowi odstępstwo od Polityki dywidendowej Agory ogłoszonej w dniu 14 lutego 2005 r. Odstąpienie od polityki dywidendowej jest związane z niepewnością gospodarczą wywołaną aktualnymi wydarzeniami.

Powyższa propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez członków Rady Nadzorczej.

"Uchwała nr [...]

w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Karusewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

"Uchwała nr [...]

w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Annie Kryńskiej-Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Grabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Siuzdak-Zydze z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 6 sierpnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.”

"Uchwała nr [...]

"Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 20 października 2021 roku.”

Uzasadnienie do propozycji uchwał nr […]

Uchwały nr […] są uchwałami, których zasadność podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

"Uchwała nr [...]

w sprawie oceny "Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2021”

"Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2021.”

Uchwała nr […] jest uchwałą, której zasadność podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynika z przepisów Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

"Uchwała nr [...]

w sprawie przyjęcia polityki różnorodności Agora S.A. w odniesieniu do Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej”

"Działając na podstawie pkt. 2.1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (Uchwała Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.) Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje Politykę różnorodności Agora S.A. w odniesieniu do członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Uzasadnienie:

W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład zarządu i rady nadzorczej powoływane są wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie. Zgodnie z pkt 2.1. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” - Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia. Z uwagi na to, że zaproponowana Polityka Różnorodności dotyczy zarówno Członków Zarządu jak i Rady Nadzorczej, powinna ona zostać przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia.

"Uchwała nr [...]

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do treści § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia na 6 osób.

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr […]

Zarząd Spółki, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie i współpracę z Radą Nadzorczą ostatniej kadencji, rekomenduje utrzymanie dotychczasowej liczby członków Rady. W opinii Zarządu, skład Rady Nadzorczej w postaci 6 osób zapewnia efektywną realizację uprawnień nadzorczych. Powyższa propozycja odzwierciedla przewidywany nakład pracy związany ze skalą działalności Spółki oraz planami jej dalszego rozwoju. Proponowana liczba członków Rady Nadzorczej zapewni także wszechstronność i różnorodność w ramach tego organu, między innymi pod względem doświadczenia zawodowego, wykształcenia, wieku i płci.

"Uchwała nr [...]

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu półki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [imię i nazwisko] do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia.”

"Uchwała nr [...]

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agory S.A.”

Uzasadnienie do propozycji uchwał nr […]

W związku z wygaśnięciem mandatów obecnego składu Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, zgodnie ze Statutem Spółki powinno powołać członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję. Zgodnie ze Statutem Spółki, wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

"Uchwała nr [...]

w sprawie przyjęcia "Regulamin udziału w posiedzeniach rady nadzorczej Agory S.A. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość”

Stosownie do treści § 26 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje "Regulamin udziału w posiedzeniach rady nadzorczej Agory S.A. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość”, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr […]

W związku z wcześniejszym zapozananiem się przez Radę Nadozorczą z projektem "Regulaminu udziału w posiedzeniach rady nadzorczej Agory S.A. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość” i nie zgłoszeniem do niego dodatkowych uwag, Regulamin został przekazany do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki, uchwalenie dla Rady Nadzorczej regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

"Uchwała nr [...]

w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący:

§ 36 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.”

otrzymuje następujące, zmienione brzmienie:

"Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.”

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności wymaganych do zarejestrowania oraz zmiany Statutu Spółki na mocy niniejszej uchwały."

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr […]

Zmiana statutu Spółki w zakresie uchylenia dotychczasowej zasady jednoosobowej reprezentacji Spółki przez każdego członka zarządu i przyjęcie w jej miejsce reprezentacji łącznej przez dwóch członków Zarządu wynika z potrzeby dostosowania reguł reprezentacji Spółki do standardów rynkowych właściwych dla podmiotów notowanych publicznie i prowadzących działalność w obszarach i w skali odpowiadającej Spółce. Skuteczne przyjęcie łącznej dwuosobowej zasady reprezentacji Spółki wymaga zmiany statutu i rejestracji tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana zasad reprezentacji Spółki dokonywana jest w ramach trwającego procesu prowadzącego do przyjęcia reprezentacji łącznej we wszystkich spółkach grupy kapitałowej Agora.

"Uchwała nr [...]

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W związku ze zmianą Statutu dokonaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr […], Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w

następującym brzmieniu:

"STATUT AGORY SPÓŁKI AKCYJNEJ"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

Firma spółki brzmi: "AGORA Spółka Akcyjna”, dalej zwana "Spółką”.

§2

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą ”Agora - Gazeta”, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru handlowego pod Nr RHB 25478, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy.

§3

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) wydawanie gazet (58.13.Z);

2) wydawanie książek (58.11.Z);

3) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z);

4) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z);

5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);

6) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);

7) drukowanie gazet (18.11.Z);

8) produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z);

9) pozostałe drukowanie (18.12.Z);

10) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z);

11) działalność agencji reklamowych (73.11.Z);

12) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A);

13) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B);

14) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C);

15) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D);

16) działalność związaną z produkcją filmów, nagrań, wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);

17) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);

18) nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z);

19) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z);

20) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z);

21) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z);

22) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);

23) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z);

24) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z);

25) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);

26) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);

27) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z);

28) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);

29) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);

30) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.z);

31) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);

32) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);

33) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);

34) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z);

35) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z);

36) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);

37) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);

38) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);

39) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z);

40) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);

41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);

42) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z);

43) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C);

44) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);

45) działalność klubów sportowych (93.12.Z);

46) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);

47) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);

48) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);

49) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z);

50) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);

51) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z);

52) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);

53) działalność holdingów finansowych (64.20.Z);

54) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);

55) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);

56) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);

57) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);

58) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);

59) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);

60) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z);

61) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z);

62) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);

63) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);

64) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z);

65) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z);

66) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);

67) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z);

68) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z);

69) działalność agencji informacyjnych (63.91.Z);

70) działalność fotograficzna (74.20.Z);

71) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z);

72) działalność portali internetowych (63.12.Z);

73) działalność archiwów (91.01.B);

74) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z);

75) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z);

76) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne((56.10.A);

77) ruchome placówki gastronomiczne(56.10.B);

78) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z);

79) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z);

80) introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);

81) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z);

82) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);

83) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z);

84) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z);

85) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z);

86) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z);

87) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z);

88) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z);

89) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z);

90) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z);

91) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z);

92) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (4.14.Z);

93) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z);

94) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z);

95) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z);

96) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z);

97) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);

98) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z);

99) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z);

100) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z);

101) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z);

102) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z);

103) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z);

104) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z);

105) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z);

106) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z);

107) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z);

108) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z);

109) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z);

110) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z);

111) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z);

112) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z);

113) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z);

114) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z);

115) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z);

116) sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z);

117) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z);

118) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z);

119) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (47.81.Z);

120) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z);

121) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z);

122) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);

123) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z);

124) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);

125) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z);

126) działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z);

127) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z);

128) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z);

129) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);

130) działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z);

131) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z);

132) działalność agentów turystycznych (79.11.A);

133) działalność pośredników turystycznych (79.11.B);

134) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z);

135) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A);

136) działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B);

137) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);

138) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);

139) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z);

140) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);

141) działalność związana z pakowaniem (82.92.Z);

142) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);

143) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z);

144) nauka języków obcych (85.59.A);

145) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);

146) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);

147) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);

148) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);

149) działalność usługowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »