Reklama

ELEKTROTI (ELT): Korekta raportu bieżącego nr 63/2015 z dn. 06.11.2015r. - informacja o zawarciu znaczącej umowy z KGHM ZANAM S.A. - raport 63

Raport bieżący nr 63/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym raportem koryguje treść raportu bieżącego nr 63/2015 z 06.11.2015r. w następujących elementach:

Reklama

1. szacunkowa wartość umowy wynosi 12.400.000,00 zł, w tym:

1.1. za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy w kwocie 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych),

1.2. za wykonanie przeglądów gwarancyjnych na zlecenie Zamawiającego w wysokości szacunkowej 400.000,00 zł.

Błędnie podana w raporcie kwota łączna, bez podania powyższego podziału, może sugerować, że kwota 12.400.000 zł to wartość ryczałtowa, należna ELEKTROTIM S.A. z tytułu realizacji zadania. Błędnie podana w raporcie kwota łączna może sugerować również, że podstawą do ewentualnego naliczenia kar umownych będzie wartość 12.400.000 zł, a powinna być wartość 12.000.000 zł.

2. odpowiedzialność odszkodowawcza – kary umowne:

a) powinno być: 3) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji 0,03% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia (a nie jak podano: 0,05% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto)

b) powinno być: Łączna wysokość kar umownych dla Wykonawcy, ze wszystkich tytułów wskazanych w Umowie, nie może przekroczyć wysokości 30% wynagrodzenia ryczałtowego netto (a nie jak podano: 20% wynagrodzenia ryczałtowego netto).

Treść raportu uzupełniono poprzez przywołanie wszystkich zapisów dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej zgodnie z § 16 Umowy.

Poniżej ponownie pełna treść skorygowanego raportu nr 63/2015:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że zawarła w dniu 06.11.2015r. umowę z KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach (data umowy 06.11.2015r.).

Przedmiotem umowy jest realizacja odtworzenia podstawowych zespołów prostownikowych ZP-1, ZP-3, ZP-4, ZP-6 w ramach zadania pn. "Odtworzenie podstawowych zespołów prostownikowych ZP-1, ZP-3, ZP-4, ZP-6, wraz z transformatorami, na Wydziale Elektrorafinacji Miedzi w Hucie Miedzi "Legnica”.

Szacunkowa wartość umowy wynosi 12.400.000,00 zł, w tym:

1.1. za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy w kwocie 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych),

1.2. za wykonanie przeglądów gwarancyjnych na zlecenie Zamawiającego w wysokości szacunkowej 400.000,00 zł.

Strony ustaliły, że przedmiot umowy będzie wykonany w etapach i podetapach, z których termin końcowy wykonania umowy to 28.02.2018r.

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. podaje informacje określone w § 9 pkt. 5), tj. kary umowne w odniesieniu do ww. umowy.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:

1. odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia ryczałtowego netto,

2. opóźnienie w wykonaniu każdego z etapów wskutek okoliczności nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdy dzień opóźnienia,

3. opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,03% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia licząc od upływu terminu określonego w § 9 ust. 4 Umowy,

4. opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,03% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad

5. niezłożenie odpadów przemysłowych w miejscu i/lub w terminie wyznaczonym przez Inwestora lub Zamawiającego w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego Zamawiającemu na ich złożenie

6. nieprzestrzeganie aktów prawnych związanych z bezpieczeństwem pracy, w szczególności wewnętrznych aktów prawnych, obowiązujących u Inwestora, w zakresie dotyczącym podmiotów zewnętrznych, w wysokości 2.000 zł, za każdy stwierdzony przypadek

7. brak uczestnictwa w radach budowy osoby umocowanej w Umowie – 2.000 zł za każdy przypadek.

Łączna wysokość kar umownych dla Wykonawcy, ze wszystkich tytułów wskazanych w Umowie, nie może przekroczyć wysokości 30% wynagrodzenia ryczałtowego netto.

W przypadku, kiedy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody oraz w innych przypadkach nieprzewidzianych w umowie, Strona uprawniona może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy zawartej z KGHM ZANAM S.A. przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A., raportem nr 50/2015 informowała o otrzymaniu zawiadomienia od KGHM ZANAM S.A. o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. w ramach postępowania dot. realizacji zadania na Wydziale Elektrorafinacji Miedzi w Hucie Miedzi "Legnica”.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-10Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2015-11-10Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »