Reklama

FOTA (FOT): Korekta raportu bieżącego nr 76/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia pod kilkoma warunkami przedwstępnej umowy sprzedaży zbycia 21% akcji Emitenta - raport 76

Raport bieżący nr 76/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości,

iż w oparciu o uzyskane w dniu 19 maja 2015 roku od akcjonariuszy posiadających na dzień 13 marca 2014 roku ponad 50% liczby akcji Emitenta szczegółowe informacje dotyczące bezprzedmiotowej wielowarunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży 21% akcji zwykłych na okaziciela serii B2 zawartej dnia 13 marca 2014 roku uzupełnia treść raportu bieżącego numer 76/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Reklama

Pierwotna treść raportu z dnia 19 grudnia 2014 roku:

"Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) na podstawie art. 57 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) oraz w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. 2006 r. nr 67, poz. 476) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie podmiotom, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej […], zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej […]. Informacja o opóźnieniu przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości przekazana została do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 marca 2014 r., a jej treść brzmiała następująco:

"Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005, Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. 2006 r. nr 67, poz. 476) powziął informacje, iż akcjonariusze posiadający ponad 50% liczby akcji Emitenta zawarli pod kilkoma warunkami zawieszającymi przedwstępną umowę sprzedaży ponad 20 % akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 2,00 PLN każda, przez co Emitent postanawia opóźnić przekazanie do publicznej wiadomości wyżej wymienionej informacji poufnej.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach i okolicznościach negocjacji, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji, a ponadto warunków finansowych transakcji o ile do niej dojdzie z uwagi na wielość warunków zawieszających, mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną Emitenta oraz utrudnić realizację transakcji i naruszyć słuszny interes zarówno akcjonariuszy jak i Spółki będącego emitentem papierów wartościowych, w szczególności poprzez wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji i dążenia do spełnienia warunków, a tym samym wyrządzić zarówno akcjonariuszom jak i Emitentowi istotną i znaczną szkodę oraz zagroziłoby interesom Stron.

W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej o których mowa w §3, §4, §5 i §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Emitent zobowiązuje się przekazać opóźnioną informację do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 r. lub poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o przedłużeniu terminu.”

Jednocześnie, w dniu 24 lipca 2014 r. Emitent przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o ponownym opóźnieniu, a jej treść brzmiała następująco:

"Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. 2006 r. nr 67, poz. 476), w nawiązaniu do informacji poufnej przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Kancelarii DIA-S w dniu 14 marca 2014r., dotyczącej powziętych informacji w przedmiocie zawarcia przez akcjonariuszy posiadających ponad 50% liczby akcji Spółki pod kilkoma warunkami zawieszającymi przedwstępnej umowy sprzedaży ponad 20 % akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 2,00 PLN każda, Emitent informuje, że otrzymał informacje o niespełnieniu się wszystkich warunków wskazanych w przedwstępnej umowie sprzedaży akcji, przez co na dzień przekazania niniejszego raportu nie doszło do zawarcia umowy głównej. Tym samym nadal zachodzi konieczność zachowania poufności powyższej informacji, przez co Emitent postanowił opóźnić przekazanie do publicznej wiadomości wyżej wymienionej informacji poufnej.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach i okolicznościach negocjacji, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji, a ponadto warunków finansowych transakcji o ile do niej dojdzie z uwagi na wielość warunków zawieszających oraz o niespełnieniu się wszystkich warunków zawieszających przez co zawarcie umowy głównej zostało odsunięte w czasie, mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną Emitenta oraz utrudnić realizację transakcji i naruszyć słuszny interes zarówno akcjonariuszy jak i Spółki będącego emitentem papierów wartościowych, w szczególności poprzez wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji i dążenia do spełnienia warunków, a tym samym wyrządzić zarówno akcjonariuszom jak i Emitentowi istotną i znaczną szkodę oraz zagroziłoby interesom Stron.

W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji i ich stanu nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej o których mowa w §3, §4, §5 i §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Emitent zobowiązuje się przekazać opóźnioną informację do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 31 października 2014 r. lub poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o przedłużeniu terminu.”

Emitent pragnie wskazać, że otrzymał informacje, iż z uwagi na wielość warunków zawieszających wskazanych w przedwstępnej umowie sprzedaży akcji, wobec ich niespełnienia nie doszło do zawarcia umowy głównej. Tym samym w ocenie Emitenta przedwstępna wielowarunkowa umowa sprzedaży ponad 20 % akcji zwykłych na okaziciela serii B2 stała się całkowicie bezprzedmiotowa, w szczególności wobec niespełnienia się warunków umowy przedwstępnej sprzedaży posiadanych akcji.

Emitent podaje do publicznej wiadomości informacje o zakończonych negocjacjach w sprawie nabycia pakietu akcji przez potencjalnych Inwestorów, które jako osoby fizyczne nie wyraziły zgody na publikację ich danych osobowych, jak również o przedmiocie umowy przedwstępnej, a ponadto warunków finansowych transakcji z uwagi na to, że do niej niedoszło ze względu na wielość warunków zawieszających oraz o niespełnieniu się wszystkich warunków zawieszających.

Należy podkreślić, iż zawarcie powyższej umowy wobec nie spowodowały powstania u Emitenta jakichkolwiek wiążących zobowiązań, w szczególności w sferze aktywów i pasywów.”

Uzupełniona i prawidłowa treść raportu bieżącego brzmi:

Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) na podstawie art. 57 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) oraz w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. 2006 r. nr 67, poz. 476) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie podmiotom, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej […], zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej[…]. Informacja o opóźnieniu przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości przekazana została do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 marca 2014 r. a jej treść brzmiała następująco:

"Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. 2006 r. nr 67, poz. 476) powziął informacje, iż akcjonariusze posiadający ponad 50% liczby akcji Emitenta zawarli pod kilkoma warunkami zawieszającymi przedwstępną umowę sprzedaży ponad 20 % akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 2,00 PLN każda, przez co Emitent postanawia opóźnić przekazanie do publicznej wiadomości wyżej wymienionej informacji poufnej.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach i okolicznościach negocjacji, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji, a ponadto warunków finansowych transakcji o ile do niej dojdzie z uwagi na wielość warunków zawieszających, mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną Emitenta oraz utrudnić realizację transakcji i naruszyć słuszny interes zarówno akcjonariuszy jak i Spółki będącego emitentem papierów wartościowych, w szczególności poprzez wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji i dążenia do spełnienia warunków, a tym samym wyrządzić zarówno akcjonariuszom jak i Emitentowi istotną i znaczną szkodę oraz zagroziłoby interesom Stron.

W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej o których mowa w §3, §4, §5 i §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Emitent zobowiązuje się przekazać opóźnioną informację do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 r. lub poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o przedłużeniu terminu.”

Jednocześnie, w dniu 24 lipca 2014 r. Emitent przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o ponownym opóźnieniu a jej treść brzmiała następująco:

"Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. 2006 r. nr 67, poz. 476), w nawiązaniu do informacji poufnej przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Kancelarii DIA-S w dniu 14 marca 2014r., dotyczącej powziętych informacji w przedmiocie zawarcia przez akcjonariuszy posiadających ponad 50% liczby akcji Spółki pod kilkoma warunkami zawieszającymi przedwstępnej umowy sprzedaży ponad 20% akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 2,00 PLN każda, Emitent informuje, że otrzymał informacje o niespełnieniu się wszystkich warunków wskazanych w przedwstępnej umowie sprzedaży akcji, przez co na dzień przekazania niniejszego raportu nie doszło do zawarcia umowy głównej. Tym samym nadal zachodzi konieczność zachowania poufności powyższej informacji, przez co Emitent postanowił opóźnić przekazanie do publicznej wiadomości wyżej wymienionej informacji poufnej.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach i okolicznościach negocjacji, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji, a ponadto warunków finansowych transakcji o ile do niej dojdzie z uwagi na wielość warunków zawieszających oraz o niespełnieniu się wszystkich warunków zawieszających przez co zawarcie umowy głównej zostało odsunięte w czasie, mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną Emitenta oraz utrudnić realizację transakcji i naruszyć słuszny interes zarówno akcjonariuszy jak i Spółki będącego emitentem papierów wartościowych, w szczególności poprzez wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji i dążenia do spełnienia warunków, a tym samym wyrządzić zarówno akcjonariuszom jak i Emitentowi istotną i znaczną szkodę oraz zagroziłoby interesom Stron.

W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji i ich stanu nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej o których mowa w § 3,§ 4,§ 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Emitent zobowiązuje się przekazać opóźnioną informację do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 31 października 2014 r. lub poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o przedłużeniu terminu.”

Emitent pragnie wskazać, że w dniu 19 maja 2015 roku otrzymał od akcjonariuszy dominujących szczegółowe informacje dotyczące zawartej umowy, w tym informacje potwierdzające, że z uwagi na wielość warunków zawieszających, a więc zdarzeń przyszłych i niepewnych, wskazanych w przedwstępnej umowie sprzedaży akcji, wobec ich niespełnienia nie doszło do zawarcia umowy głównej (przyrzeczonej). Tym samym przedwstępna wielowarunkowa umowa sprzedaży 21 % akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii B2 stała się całkowicie bezprzedmiotowa, w szczególności wobec niespełnienia się warunków określonych w przedwstępnej umowie sprzedaży posiadanych akcji.

Emitent podaje do publicznej wiadomości, że przedmiotem przedwstępnej wielowarunkowej umowy zawartej pomiędzy akcjonariuszami posiadającymi na moment zawarcia umowy ponad 50% liczby akcji Emitenta, a trzema potencjalnymi inwestorami, które jako osoby fizyczne nie wyraziły zgody na publikację ich danych osobowych, był fakt zawarcia umowy przyrzeczonej nabycia przez każdego z nich 659.120 (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 2,00 PLN (słownie: dwa złote) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.318.240 PLN (słownie: jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych), z tym jednak zastrzeżeniem, że każdy potencjalny inwestor uprawniony będzie do wyznaczenia terminu nabycia akcji dopiero po ziszczeniu się wszystkich warunków zawarcia Umowy Przyrzeczonej.

Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej w przypadku łącznego spełnienia się następujących warunków:

a) utworzenia spółki celowej (Special Purpose Vehicle) mającej formę spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami będą określone przez akcjonariuszy osoby fizyczne (posiadający 70% udziałów) i wszyscy trzej potencjalni inwestorzy (posiadający łącznie 30 % udziałów),

b) powołania dwuosobowego Zarządu utworzonej spółki celowej (Special Purpose Vehicle), którego członkami będą określone przez akcjonariuszy osoby fizyczne wraz z powołaniem wskazanego przez akcjonariuszy prokurenta,

c) pozyskania przez utworzoną spółkę celową (Special Purpose Vehicle) finansowania zewnętrznego na warunkach zaakceptowanych przez Zarząd utworzonej spółki celowej (Special Purpose Vehicle) oraz Zgromadzenie Wspólników utworzonej spółki celowej (Special Purpose Vehicle) w kwocie umożliwiającej utworzonej spółce celowej (Special Purpose Vehicle) nabycie od Banków – wierzycieli Emitenta lub funduszu sekurytyzacyjnego (w przypadku, gdyby którykolwiek z Banków - wierzycieli zbył wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego) - na warunkach określonych, odpowiednio przez Banki bądź ten fundusz - całości lub części którychkolwiek wierzytelności przysługujących Bankom- wierzycielom bądź temu funduszowi wobec Emitenta z jakichkolwiek tytułów, w sposób umożliwiający restrukturyzację bankowego zadłużenia Emitenta. Powyższe odnosiło się także do sytuacji, gdy w wyniku działań utworzonej spółki celowej (Special Purpose Vehicle) doszłoby do restrukturyzacji zadłużenia Spółki w ten sposób, że którykolwiek z Banków – wierzycieli przystąpiłby do układu Emitenta z wierzycielami.

W świetle powyższego zgodną wolą stron zawartej wielowarunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży na dzień 13 marca 2014 roku było zbycie przez akcjonariuszy posiadających na moment zawarcia umowy ponad 50% liczby akcji Emitenta łącznie 1.977.360 (słownie: milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii B2 o wartości nominalnej 2,00 PLN (słownie: dwa złote) każda, jednak po ziszczeniu się określonych zdarzeń. Z uwagi na fakt niespełnienia się wszystkich warunków wskazanych w przedwstępnej umowie, a tym samym wygaśnięcia jej postanowień i zakończenia negocjacji, do zawarcia przyrzeczonej umowy nie doszło, a sama umowa przedwstępna stała się niecelowa i bezprzedmiotowa.

Emitent informuje i podaje do publicznej wiadomości informacje poufne o przedmiocie zawartej umowy przedwstępnej oraz o warunkach zawieszających w niej wskazanych, jednocześnie wskazując, iż jej zawarcie nie spowodowało powstania u Emitenta jakichkolwiek wiążących zobowiązań,

w szczególności w sferze aktywów i pasywów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-19Jakub FotaPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 19+

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »