JHMDEV (JHM): Korekta raportu bieżącego numer 15/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku - raport 15

Raport bieżący nr 15/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach ("Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku informuje, że w treści raportu pojawiła się oczywista omyłka dotycząca poczty e-mailowej Emitenta, tj. zamiast prawidłowej: walnezgromadzenie@jhmdevelopment.pl błędnie podano: walnezgromadzenie@jhmdevelopment.com.pl.

Jednocześnie w załączniku do raportu p.n. "Projekt uchwał” w projekcie Uchwały nr 3/08/2014 w § 2 pkt 1 zawarto sprzeczny zapis: "do kwoty 168.000.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony złotych)”

Reklama

- prawidłowa treść winna być: "do kwoty 173.000.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony złotych)”.

Nadto w § 3 pkt b) w ppkt b) ww. załącznika zawarto zapis: "b) 29.330.000 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści tysięcy) akcji...”,

- zapis ten powinien brzmieć: "b) 29.330.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy) akcji...”.

Zapis o treści: "b) 29.330.000 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści tysięcy) akcji...” znalazł się również w załączniku do raportu p.n. "Zmiany Statutu” w pkt III. - treść nowa § 8 ust. 1 Statutu Spółki lit. b),

- zapis ten powinien brzmieć: "b) 29.330.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy) akcji...”.

Poniżej treść raportu z prawidłowo podaną pocztą e-mailową wraz z załącznikiem p.n. "Projekt uchwał” i "Zmiany Statutu” z dokonanymi korektami błędnych zapisów.

W pozostałym zakresie informacje pozostają niezmienione. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 w zw. z §6 ust. 2 Rozporządzenia MF z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Treść raportu:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach na dzień 28 sierpnia 2014 roku

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000307631 ("Emitent"), działając na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ §1 i §2, w zw. z art. 395, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. ("Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2014 roku, o godz. 12:00 w siedzibie Spółki

w Skierniewicach (96-100) przy ul. Unii Europejskiej 18.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii C i D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i D, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C i D obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.

6.Podjęcie uchwały zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.

7.Podjęcie uchwały o przyjęciu pozostałych zmian w Statucie Spółki.

8.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

II. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Spółka na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

a) prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 07 sierpnia 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walnezgromadzenie@jhmdevelopment.pl Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS,

b) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: walnezgromadzenie@jhmdevelopment.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz powinien wykazać, podobnie jak w pkt a) powyżej, posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS,

c) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad,

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności

o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

o ustanowieniu pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ K.s.h. na stronie internetowej www.jhmdevelopment.pl (Relacje inwestorskie › Spółka › Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy).

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walnezgromadzenie@jhmdevelopment.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia (do 27 sierpnia 2014 r.).

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów,

e) możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

f) sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ K.s.h.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. przypada na dzień 12 sierpnia 2014 roku.

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. 12 sierpnia 2014 r. będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

b) oraz w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu (po dniu 01 sierpnia 2014 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (13 sierpnia 2014 r.) złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia (od 25 sierpnia 2014 r.) w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

V. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, lub na stronie internetowej Spółki www.jhmdevelopment.pl (Relacje inwestorskie › Spółka › Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy).

VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.jhmdevelopment.pl (Relacje inwestorskie › Spółka › Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-01Halina MirgosPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »