Reklama

DELKO (DEL): Korekta raportu nr 16/2013 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2013r. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Delko S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje korektę raportu nr 16/2013 opublikowanego dnia 29 maja 2013 r. W wyniku popełnionej omyłki w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2013r. nie został umieszczony punkt :

11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012

oraz nie został umieszczony projekt przedmiotowej uchwały.

Reklama

Poniżej pełny tekst raportu po korekcie:

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).

Porządek obrad:

1) otwarcie obrad,

2) wybór Przewodniczącego WZA,

3) sporządzenie listy obecności,

4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) wybór Komisji Skrutacyjnej,

6) przyjęcie porządku obrad,

7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2012,

8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012,

9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012,

10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2012,

11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku 2012,

12) podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012,

13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 r.,

14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 r.,

15) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu jako określonego udziału w zysku rocznym Grupy Kapitałowej Delko,

16) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A.,

17) wolne wnioski,

18) zamknięcie obrad.

Sposób uzyskania informacji:

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki w Śremie przy ulicy Gostyńskiej 51 gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które maja być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki www.inwestor.delko.pl , w zakładce "WZ”.

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

- 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

- 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.). i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółce handlowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-30Dariusz Kawecki Prezes ZarząduDariusz Kawecki
2013-05-30Mirosław Jan DąbrowskiWiceprezes ZarząduMirosław Jan Dąbrowski

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »