Reklama

GRAAL (GRL): Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 roku - raport 9

Raport bieżący nr 9/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Graal S.A. w Wejherowie ("Emitent") informuje niniejszym, iż w związku z badaniem przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta, podjął informacje o konieczności dokonania korekty treści rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 roku, opublikowanego w dniu 1 marca 2010 roku w zakresie sprawozdania z sytuacji finansowej i sprawozdania z całkowitych dochodów.

Było:

Grupa Kapitałowa Graal

AKTYWA stan na dzień 31.12.2009

A. Aktywa trwałe (długoterminowe) 239 124

1. Rzeczowe aktywa trwałe 125 145

2. Nieruchomości inwestycyjne 4 486

3. Wartość firmy 53 105

4. Inne wartości niematerialne 43 802

5. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 3 101

6. Inwestycje dostępne do sprzedaży 0

7. Długoterminowe aktywa finansowe 0

8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 381

9. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe 1 104

B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 218 557

1. Zapasy 59 014

2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe 154 982

3. Należności z tytułu podatku dochodowego 1 776

4. Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży 0

5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 785

C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 6 443

Aktywa razem 464 124

PASYWA stan na dzień 31.12.2009

A. Kapitał własny 192 449

1. Kapitał podstawowy 80 564

2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 66 611

3. Akcje własne 0

4. Kapitały rezerwowe i zapasowe 31 880

5. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów -1 710

6. Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego 15 091

7. Udziały mniejszości 13

B. Zobowiązania długoterminowe 65 777

1. Rezerwy 253

2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 155

3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 32 879

4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 14 102

5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 15 388

C. Zobowiązania krótkoterminowe 205 898

1. Rezerwy 3 477

2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 84 381

3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 10 264

4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 884

5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 102 892

6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0

Pasywa razem 464 124

WARIANT KALKULACYJNY za okres 01.01.09-31.12.09

A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 445 785

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 348 454

C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B) 97 331

D. Pozostałe przychody 12 502

E. Koszty sprzedaży 57 942

F. Koszty ogólnego zarządu 16 967

G. Pozostałe koszty 18 486

H. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0

I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C-D-E-+F-G-H) 16 438

J. Przychody finansowe 3 450

K. Koszty finansowe 13 231

L. Udział w zyskach/stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności -419

M. Zysk/strata brutto (H+I+J-K) 6 238

N. Podatek dochodowy 3 192

O. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M) 3 046

P. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej 0

R. Zysk/strata netto za rok obrotowy (N+P) 3 046

Przypadający/a na: 0

Akcjonariuszy jednostki dominującej 3 062

Udziały mniejszości -16

S. Pozostałe dochody całkowite 2 191

- Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych

-Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny 2 705

-Zyski/ straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych (część efektywna)

-Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą

- Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych -514

T. Dochody całkowite razem 5 237

Przypadające na:

Akcjonariuszy jednostki dominującej 5 247

Udziały mniejszości -10

Powinno być:

AKTYWA Na dzień 31.12.2009

A. Aktywa trwałe (długoterminowe) 249 080

1. Rzeczowe aktywa trwałe 113 718

2. Nieruchomości inwestycyjne 20 677

3. Wartość firmy 53 105

4. Inne wartości niematerialne 50 351

5. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 3 296

6. Inwestycje dostępne do sprzedaży

7. Długoterminowe aktywa finansowe

8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 799

9. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe 134

B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 211 153

1. Zapasy 58 483

2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe 147 995

3. Należności z tytułu podatku dochodowego 2 011

4. Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży

5. Walutowe kontrakty terminowe

6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 664

7. Udzielone pożyczki krótkoterminowe

C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 443

Aktywa razem 460 676

PASYWA Na dzień 31.12.2009

A. Kapitał własny 195 069

1. Kapitał podstawowy 80 564

2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 66 611

3. Akcje własne

4. Kapitały rezerwowe i zapasowe 31 881

5. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów - 1 710

6. Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego 17 710

7. Udziały mniejszości 13

B. Zobowiązania długoterminowe 67 823

1. Rezerwy 246

2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 520

3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 32 879

4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 15 806

5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 15 372

C. Zobowiązania krótkoterminowe 197 784

1. Rezerwy 588

2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 82 396

3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 12 264

4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 740

5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 95 777

6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 19

7. Walutowe kontrakty terminowe

Pasywa razem 460 676

WARIANT KALKULACYJNY Za okres od 01.01 do 31.12.2009

A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 447 681

B. Koszty sprzdanych produktów, towarów i materiałów 349 864

C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B) 97 817

D. Pozostałe przychody 19 559

E. Koszty sprzedaży 57 691

F. Koszty ogólnego zarządu 17 248

G. Pozostałe koszty 19 439

H. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C-D-E-+F-G) 22 998

I. Przychody finansowe 2 942

J. Koszty finansowe 14 410

K. Udział w zyskach/stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności -234

L. Zysk/strata brutto (H+I-J+K) 11 296

M. Podatek dochodowy 3 973

N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M) 7 323

P. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej

R. Zysk/strata netto za rok obrotowy (N+P) 7 323

Przypadający/a na:

Akcjonariuszy jednostki dominującej 7 339

Udziały mniejszości -16

S. Pozostałe dochody całkowite 2 191

- Zyski/ straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych

-Zyski/ straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaży odnoszone na kapitał własny 2 705

-Zyski/ straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych (część efektywna)

-Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą

- Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych -514

T. Dochody całkowite razem 9 514

Przypadające na:

Akcjonariuszy jednostki dominującej 9 530

Udziały mniejszości -16

Zarząd Emitenta informuje, iż wskazana korekta ma wpływ na wynik netto Grupy Kapitałowej GRAAL.

Załączniki:

Plik;Opis
Robert Wijata - Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »