Reklama

POLMED (POM): Korekta skonsolidowanego "rozszerzonego" raportu półrocznego PSr 2012 za I półrocze roku 2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r - raport 42

Raport bieżący nr 42/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej informacji korektę skonsolidowanego raportu półrocznego POLMED S.A. za I półrocze 2012 r. z dnia 31 sierpnia 2012 r. (po wcześniejszej korekcie w dniu 3 września 2012 r.). W raporcie tym dokonano następujących zmian:

- wprowadzono informację, że przeglądu skorygowanego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego GK POLMED dokonał inny podmiot uprawniony do badania - BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz załączono raport z przeglądu tego sprawozdania;

Reklama

- zmieniono datę, na którą sporządzone jest sprawozdanie, tj. 12 listopada 2012 (zamiast 31 sierpnia 2012 roku);

- uszczegółowiono informację dot. korekt błędów podstawowych (pkt 12);

- dodano informacje nt. wpływu korekt związanych ze zmianą zasad rachunkowości oraz korekty błędów podstawowych (pkt 13);

- dokonano korekty skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych zmieniając odpowiednie wartości we wszystkich dotyczących tych wielkości punktach raportu;

- dodano informację dotyczącą zysku rozwodnionego przypadającego na 1 akcję;

- dodano odsyłacze zamieszczone przy poszczególnych pozycjach skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów do poszczególnych not objaśniających zamieszczonych w informacji dodatkowej;

- dodano informację dotyczącą zysku ogółem przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej;

- uszczegółowiono notę 9. Nowe standardy i interpretacje;

- uściślono opis istotnych zasad rachunkowości zamieszczony w nocie 11;

- dodano informację dotyczącą zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych opisanych w nocie 11.3;

- poprawiono odniesienie do właściwych regulacji prawnych dotyczących przyjętych zasad wyceny innych aktywów obrotowych (MSR 16 par. 16 i 19);

- dodano noty objaśniające do poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zamieszczonych w punkcie III. Wybrane noty dodatkowych informacji objaśniających do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego: przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; koszty wg rodzaju; pozostałe przychody i koszty operacyjne; przychody i koszty finansowe; rezerwy; utworzenie i rozwiązanie odpisów aktualizujących;

- uzupełniono informację o opłaceniu kapitału zakładowego w spółce dominującej (seria H);

- uzupełniono informację dot. rozliczeń podatkowych (punkt 18);

- dodano informację o pochodnych instrumentach finansowych (pkt 24.1);

- podano informację dotyczącą korekt sprawozdań z lat poprzednich - rozbicie na poszczególne korekty wg tytułów wraz z podaniem wartości - punkt IV. Wprowadzone korekty sprawozdań z lat poprzednich;

- poprawiono notę 36. nabycie i sprzedaż składników wnip oraz rzeczowych środków trwałych;

- uzupełniono informacje dotyczące zasad sporządzania skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego zamieszczone w pkt IV Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku;

- zaktualizowano znajdującą się w sprawozdaniu Zarządu z działalności tabelę przedstawiającą zestawienie podstawowych wskaźników o skorygowane dane porównawcze (06.2011).

W wyniku dostrzeżenia pomyłek i braków raportu półrocznego Zarząd POLMED S.A. postanowił niezwłocznie przedmiotowy raport skorygować. Rozszerzenie zakresu prezentacji niektórych zagadnień oraz danych było podyktowane dążeniem do uzyskania większej przejrzystości oraz transparentności treści zawartych w przedmiotowym raporcie. Inne dane zamieszczone w raporcie są poprawne i nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - § 6 ust. 4
RADOSŁAW SZUBERT - PREZES ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »