CYFRPLSAT (CPS): Korekta skonsolidowanego/jednostkowego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy/Spółki Cyfrowy Polsat S.A. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), informuje iż z uwagi na podjęcie przez Radę Nadzorczą decyzji o przyznaniu premii za 2009 rok, zostały skorygowane:

I. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku;

II. jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku;

III. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku;

Reklama

IV. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku.

ad I

Poniżej przedstawiamy zmiany do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

1. Rachunek zysków i strat

Pozycja rachunku zysków i strat Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

przed zmianą Zmiana Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

po zmianie

Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 1.266.137 - 1.266.137

Koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów (689.671) (1.313)* (690.984)

Koszty sprzedaży (204.326) (937)* (205.263)

Koszty ogólne i administracyjne (74.961) (7.150)* (82.111)

Pozostałe przychody operacyjne 12.541 - 12.541

Pozostałe koszty operacyjne (24.270) - (24.270)

Zysk z działalności operacyjnej 285.450 (9.400) 276.050

Przychody finansowe 14.319 - 14.319

Koszty finansowe (5.963) - (5.963)

Udział w stracie jednostki stowarzyszonej (69) - (69)

Zysk brutto 293.737 (9.400) 284.337

Podatek dochodowy (55.798) 1.780 (54.018)

Zysk netto 237.939 (7.620) 230.319

*Łączna kwota 9.400 tysięcy złotych została ujęta w kosztach w układzie rodzajowym w pozycji Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników.

Pozycja zestawienia pozostałego skonsolidowanego zysku całkowitego Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

przed zmianą Zmiana Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

po zmianie

Zysk netto 237.939 (7.620) 230.319

Pozostały zysk całkowity - - -

Podatek od całkowitego zysku całkowitego - - -

Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu - - -

Zysk całkowity 237.939 (7.620) 230.319

2. Bilans

Pozycja bilansu - aktywa Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

przed zmianą Zmiana Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

po zmianie

Zestawy odbiorcze 122.457 - 122.457

Inne rzeczowe aktywa trwałe 146.228 - 146.228

Wartości niematerialne 14.165 - 14.165

Nieruchomości inwestycyjne - - -

Udziały w jednostkach stowarzyszonych 24.732 - 24.732

Inne aktywa długoterminowe 31.138 - 31.138

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.190 - 2.190

Aktywa trwałe razem 340.910 - 340.910

Zapasy 122.091 - 122.091

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 131.900 - 131.900

Należności z tytułu podatku dochodowego 21.271 (6) 21.265

Pozostałe aktywa obrotowe 59.290 - 59.290

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 72.652 - 72.652

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 26.738 - 26.738

Aktywa obrotowe razem 433.942 (6) 433.936

Aktywa razem 774.852 (6) 774.846

Pozycja bilansu - pasywa Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

przed zmianą Zmiana Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

po zmianie

Kapitał zakładowy 10.733 - 10.733

Kapitał zapasowy 73.997 - 73.997

Kapitał rezerwowy 10.174 - 10.174

Zyski zatrzymane 235.129 (7.620) 227.509

Kapitał własny razem 330.033 (7.620) 322.413

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - - -

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1.151 - 1.151

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27.846 (1.786) 26.060

Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy 1.543 - 1.543

Zobowiązania długoterminowe razem 30.540 (1.786) 28.754

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 47.370 - 47.370

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 234 - 234

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 212.813 9.400 222.213

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - - -

Kaucje otrzymane za wydany sprzęt 18.800 - 18.800

Przychody przyszłych okresów 135.062 - 135.062

Zobowiązania krótkoterminowe razem 414.279 9.400 423.679

Zobowiązania razem 444.819 7.614 452.433

Pasywa razem 774.852 (6) 774.846

3. Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja rachunku przepływów pieniężnych Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

przed zmianą Zmiana Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

po zmianie

Zysk netto 237.939 (7.620) 230.319

Korekty (7.806) 7.620 (186)

Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 230.133 - 230.133

Środki pieniężne z działalności operacyjnej 183.442 - 183.442

Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (61.483) - (61.483)

Środki pieniężne z działalności finansowej (268.826) - (268.826)

Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (146.867) - (146.867)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 246.422 - 246.422

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (165) - (165)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu* 99.390 - 99.390

*Kwota za 2009 rok obejmuje środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 26.738 tys. złotych.

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Kapitał

zakładowy Kapitał

zapasowy Kapitał

rezerwowy Zyski

zatrzymane Kapitał własny

razem

Stan na 31 grudnia 2009 przed zmianą 10.733 73.997 10.174 235.129 330.033

Zmiana - - - (7.620) (7.620)

Stan na 31 grudnia 2009 po zmianie 10.733 73.997 10.174 227.509 322.413

5. Noty

a) Uzupełniliśmy pozycję "Nowe Standardy zatwierdzone przez UE, które wejdą w życie po dniu bilansowym i nie zostały zastosowane przez Grupę" o następujące informacje:

(iv) zmiany do MSSF2 "Płatności w formie akcji - Transakcje płatności w formie akcji w ramach grupy rozliczane w środkach pieniężnych" mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się po 31 grudnia 2009 roku;

Zmiany precyzują zakres transakcji, które są traktowane jako płatności w formie akcji. Zmiany nie mają wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.

(v) ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 2009 - poszczególne zmienione standardy mają różne daty zastosowania; wszystkie zmiany mają zastosowanie nie później niż od okresów rocznych rozpoczynających się po 31 grudnia 2009 roku

Najistotniejsze zmiany obejmują:

- zmiany do MSSF 8 "Segmenty operacyjne" - ograniczają obowiązek raportowania wartości aktywów w podziale na segmenty do jednostek, w których wartość aktywów w podziale na segmenty jest regularnie podawana do wiadomości głównego decydenta operacyjnego.

- zmiany do MSR 7 "Rachunek przepływów pieniężnych" - określają, iż jedynie wydatki, których rezultatem jest wzrost wartości aktywów mogą być klasyfikowane w działalności inwestycyjnej.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na nasze sprawozdanie finansowe.

b) W nocie "Kapitały" dodaliśmy informacja, iż w dniu 13 kwietnia 2010 roku Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. powziął informacje o zbyciu przez Polaris Finance B.V. 7.918.750 zdematerializowanych akcji Spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz, że po dokonaniu transakcji Polaris Finance B.V. posiada 175.025.000 akcji Spółki, co stanowi 65,23% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 341.967.501 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 76,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A.

c) W nocie "Sprawy sądowe i postępowania przed organami administracji publicznej" odaliśmy do opisu postępowania wszczętego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stosowania przez Jednostkę Dominującą praktyk naruszających interesy zbiorowe konsumentów informację o wniesieniu przez Prezesa UOKiK w dniu 14 kwietnia 2010 roku oddalenia złożonego przez Cyfrowy Polsat S.A. odwołania od wydanej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ponadto w nocie "Sprawy sądowe i postępowania przed organami administracji publicznej" dodaliśmy do opisu powództwa wytoczonego przez SkyMedia Sp. z o.o. następujący opis:

W dniu 2 kwietnia 2010 roku Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi w Warszawie X Wydział Gospodarczy ogłosił wyrok w sprawie, na podstawie którego Jednostka Dominująca została zobowiązana do zapłaty na rzecz SkyMedia Sp. z o.o. kwoty 545 tysięcy złotych wraz z odsetkami ustawowymi od 28.08.2007 roku oraz 30 tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych. Cyfrowy Polsat S.A. zamierza wnieść apelację od w/w orzeczenia. Z uwagi na niepewność co do kwoty i terminu wystąpienia wypływu środków Jednostka Dominująca traktuje wyżej opisane zobowiązanie w łącznej kwocie 758 tysięcy złotych jako zobowiązanie warunkowe, dlatego nie utworzyła rezerwy na potencjalne koszty z tytułu ostatecznego rozstrzygnięcia powyższej sprawy.

d) Uzupełniliśmy skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku o notę "Wydarzenia po dacie bilansowej" - poniżej zamieszczono treść tej noty.

W dniu 31 marca 2010 roku został podpisany aneks do umowy z dnia 2 listopada 2004 roku pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. i Nagravision S.A. ("Nagravision") dotyczącej wynajęcia, licencji i instalacji systemu dostępu warunkowego i sprzedaży kart dostępu warunkowego Nagravision. Szacowana wartość aneksu, w okresie trwania umowy, do 31 grudnia 2020 roku, wyniesie około 356 milionów złotych. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Zakończenie nabycia udziałów spółki mPunkt Holdings Ltd

W dniu 4 maja 2010 roku zakończyliśmy transakcję nabycia 94% udziałów spółki mPunkt Holdings Ltd za wstępną kwotę 51.294 tys. złotych. mPunkt Holdings jest właścicielem spółek mPunkt Polska S.A. i mTel Sp. z o.o. mPunkt Polska to ogólnopolska sieć sprzedaży usług telekomunikacyjnych, telefonów komórkowych, akcesoriów i usług serwisowych oferowanych dla klientów indywidualnych. mTel świadczy usługi agencyjne na rzecz mPunkt Polska.

Staliśmy się prawnym właścicielem 45% udziałów w mPunkt Holdings w październiku 2009 roku, jednak ze względu na charakter transakcji i warunki umowy dotyczące zakończenia transakcji (m.in. możliwość odsprzedaży nabytego pakietu udziałów w sytuacji nieuzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na nabycie kontroli w mPunkt Holdings), Grupa uznała, iż nabycie 45% nie stanowiło odrębnej transakcji, ale powinno być rozliczone razem z nabyciem pozostałych 49%, co miało miejsce w dniu 4 maja 2010 roku.

W dniu 3 marca 2010 roku Prezes UOKiK wydała zgodę na przejęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. mPunkt Holdings na mocy decyzji DKK-12/2010, co umożliwiło Grupie zakończenie transakcji nabycia udziałów.

Ze względu na bardzo krótki czas od daty zamknięcia transakcji nabycia udziałów w spółce mPunkt Holdings do daty sporządzenia i opublikowania danych finansowych Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za 2009 rok nie było możliwe ustalenie wartości godziwej nabytych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych zgodnie z wymogami MSSF 3. Spółka jest w trakcie identyfikacji i wyceny wartości godziwych nabytych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych spółki mPunkt Holdings Ltd zgodnie z wymogami MSSF 3.

Z uwagi na fakt iż:

- najbardziej aktualne dostępne dane finansowe spółki mPunkt Holdings sporządzone zostały na dzień 31 marca 2010 roku oraz

- zakończenie przez nas procesu identyfikacji i wyceny nabytych aktywów i zobowiązań do wartości godziwej może skutkować istotnymi korektami w stosunku do wartości księgowych wykazywanych przez mPunkt Holdings na 31 marca 2010 roku,

Zdecydowaliśmy, by nie prezentować szacunkowej wartości nabytych aktywów netto spółki mPunkt Holdings i wartości firmy w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z MSSF 3, powinniśmy całkowicie rozliczyć transakcję nabycia udziałów w spółce mPunkt Holdings Ltd. oraz ostatecznie ustalić różnicę pomiędzy kosztem nabycia a wartością godziwą netto możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych w ciągu dwunastu miesięcy od dnia nabycia.

W wyniku transakcji zostały zakupione następujące spółki zależne:

Kraj Udział w ogólnej liczbie głosów

mPunkt Polska S.A. Polska 94%

mTel Polska Sp. z o.o. Polska 94%

ad II

Poniżej przedstawiono zmiany do jednostkowego sprawozdania finansowego.

1. Rachunek zysków i strat

Pozycja rachunku zysków i strat Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

przed zmianą Zmiana Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

po zmianie

Przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 1.267.458 - 1.267.458

Koszt sprzedanych usług, towarów i materiałów (695.309) (1.313)* (696.622)

Koszty sprzedaży (203.410) (937)* (204.347)

Koszty ogólne i administracyjne (71.436) (7.150)* (78.586)

Pozostałe przychody operacyjne 12.430 - 12.430

Pozostałe koszty operacyjne (22.998) - (22.998)

Zysk z działalności operacyjnej 286.735 (9.400) 277.335

Przychody finansowe 15.237 - 15.237

Koszty finansowe (6.265) - (6.265)

Zysk brutto 295.707 (9.400) 286.307

Podatek dochodowy (56.046) 1.780 (54.266)

Zysk netto 239.661 (7.620) 232.041

*Łączna kwota 9.400 tysięcy złotych została ujęta w kosztach w układzie rodzajowym w pozycji Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników.

Pozycja zestawienia pozostałego zysku całkowitego Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

przed zmianą Zmiana Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

po zmianie

Zysk netto 239.661 (7.620) 232.041

Pozostały zysk całkowity - - -

Podatek od całkowitego zysku całkowitego - - -

Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu - - -

Zysk całkowity 239.661 (7.620) 232.041

2. Bilans

Pozycja bilansu - aktywa Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

przed zmianą Zmiana Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

po zmianie

Zestawy odbiorcze 133.004 - 133.004

Inne rzeczowe aktywa trwałe 132.344 - 132.344

Wartości niematerialne 13.435 - 13.435

Należności długoterminowe od jednostek powiązanych 4.887 - 4.887

Nieruchomości inwestycyjne 6.946 - 6.946

Udziały w jednostkach stowarzyszonych 24.801 - 24.801

Inne aktywa długoterminowe 31.188 - 31.188

Aktywa trwałe razem 346.605 - 346.605

Zapasy 115.833 - 115.833

Pożyczki krótkoterminowe udzielone podmiotom powiązanym 1.474 - 1.474

Należności z tytułu podatku dochodowego 21.268 (6) 21.262

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 132.971 - 132.971

Pozostałe aktywa obrotowe 58.589 - 58.589

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 70.388 - 70.388

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 26.738 - 26.738

Aktywa obrotowe razem 427.261 (6) 427.255

Aktywa razem 773.866 (6) 773.860

Pozycja bilansu - pasywa Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

przed zmianą Zmiana Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

po zmianie

Kapitał zakładowy 10.733 - 10.733

Kapitał zapasowy 73.997 - 73.997

Kapitał rezerwowy 10.174 - 10.174

Zyski zatrzymane 240.531 (7.620) 232.911

Kapitał własny razem 335.435 (7.620) 327.815

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - - -

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1.151 - 1.151

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30.964 (1.786) 29.178

Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy 1.110 - 1.110

Zobowiązania długoterminowe razem 33.225 (1.786) 31.439

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 47.370 - 47.370

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 234 - 234

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 203.740 9.400 213.140

Kaucje otrzymane za wydany sprzęt 18.800 - 18.800

Przychody przyszłych okresów 135.062 - 135.062

Zobowiązania krótkoterminowe razem 405.206 9.400 414.606

Zobowiązania razem 438.431 7.614 446.045

Pasywa razem 773.866 (6) 773.860

3. Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja rachunku przepływów pieniężnych Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

przed zmianą Zmiana Wartość za rok zakończony 31 grudnia 2009

po zmianie

Zysk netto 239.661 (7.620) 232.041

Korekty (11.972) 7.620 (4.352)

Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 227.689 - 227.689

Środki pieniężne z działalności operacyjnej 184.578 - 184.578

Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (59.443) - (59.443)

Środki pieniężne z działalności finansowej (268.826) - (268.826)

Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (143.691) - (143.691)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 240.979 - 240.979

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (162) - (162)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu* 97.126 - 97.126

*Kwota za 2009 rok obejmuje środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 26.738 tys. złotych.

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Kapitał własny razem

Stan na 31 grudnia 2009 przed zmianą 10.733 73.997 10.174 240.531 335.435

Zmiana - - - (7.620) (7.620)

Stan na 31 grudnia 2009 po zmianie 10.733 73.997 10.174 232.911 327.815

5. Noty

a) Uzupełniliśmy pozycję "Nowe Standardy zatwierdzone przez UE, które wejdą w życie po dniu bilansowym i nie zostały zastosowane przez Spółkę" o następujące informacje:

(iv) zmiany do MSSF2 "Płatności w formie akcji - Transakcje płatności w formie akcji w ramach grupy rozliczane w środkach pieniężnych" mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się po 31 grudnia 2009 roku;

Zmiany precyzują zakres transakcji, które są traktowane jako płatności w formie akcji. Zmiany nie mają wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.

(v) ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 2009 - poszczególne zmienione standardy mają różne daty zastosowania; wszystkie zmiany mają zastosowanie nie później niż od okresów rocznych rozpoczynających się po 31 grudnia 2009 roku

Najistotniejsze zmiany obejmują:

- zmiany do MSSF 8 "Segmenty operacyjne" - ograniczają obowiązek raportowania wartości aktywów w podziale na segmenty do jednostek, w których wartość aktywów w podziale na segmenty jest regularnie podawana do wiadomości głównego decydenta operacyjnego.

- zmiany do MSR 7 "Rachunek przepływów pieniężnych" - określają, iż jedynie wydatki, których rezultatem jest wzrost wartości aktywów mogą być klasyfikowane w działalności inwestycyjnej.

Zmiany nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.

b) W nocie "Kapitały" dodaliśmy informacja, iż w dniu 13 kwietnia 2010 roku Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. powziął informacje o zbyciu przez Polaris Finance B.V. 7.918.750 zdematerializowanych akcji Spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz, że po dokonaniu transakcji Polaris Finance B.V. posiada 175.025.000 akcji Spółki, co stanowi 65,23% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 341.967.501 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 76,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A.

c) W nocie "Sprawy sądowe i postępowania przed organami administracji publicznej" dodaliśmy do opisu postępowania wszczętego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stosowania przez Spółkę praktyk naruszających interesy zbiorowe konsumentów informację o wniesieniu przez Prezesa UOKiK w dniu 14 kwietnia 2010 roku oddalenia złożonego przez Spółkę odwołania od wydanej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ponadto w nocie "Sprawy sądowe i postępowania przed organami administracji publicznej" dodaliśmy do opisu powództwa wytoczonego przez SkyMedia Sp. z o.o. następujący opis:

W dniu 2 kwietnia 2010 roku Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi w Warszawie X Wydział Gospodarczy ogłosił wyrok w sprawie, na podstawie którego Spółka została zobowiązana do zapłaty na rzecz SkyMedia Sp. z o.o. kwoty 545 tysięcy złotych wraz z odsetkami ustawowymi od 28.08.2007 roku oraz 30 tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych. Spółka zamierza wnieść apelację od w/w orzeczenia. Z uwagi na niepewność co do kwoty i terminu wystąpienia wypływu środków Spółka traktuje wyżej opisane zobowiązanie w łącznej kwocie 758 tysięcy złotych jako zobowiązanie warunkowe, dlatego nie utworzyła rezerwy na potencjalne koszty z tytułu ostatecznego rozstrzygnięcia powyższej sprawy.

d) Uzupełniliśmy sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku o notę "Wydarzenia po dacie bilansowej" - poniżej zamieszczono treść tej noty.

W dniu 31 marca 2010 roku został podpisany aneks do umowy z dnia 2 listopada 2004 roku pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. i Nagravision S.A. ("Nagravision") dotyczącej wynajęcia, licencji i instalacji systemu dostępu warunkowego i sprzedaży kart dostępu warunkowego Nagravision. Szacowana wartość aneksu, w okresie trwania umowy, do 31 grudnia 2020 roku, wyniesie około 356 milionów złotych. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Zakończenie nabycia udziałów spółki mPunkt Holdings Ltd

W dniu 4 maja 2010 roku Spółka zakończyła transakcję nabycia 94% udziałów spółki mPunkt Holdings Ltd za wstępną kwotę 51.294 tys. złotych. mPunkt Holdings jest właścicielem spółek mPunkt Polska S.A. i mTel Sp. z o.o. mPunkt Polska to ogólnopolska sieć sprzedaży usług telekomunikacyjnych, telefonów komórkowych, akcesoriów i usług serwisowych oferowanych dla klientów indywidualnych. mTel świadczy usługi agencyjne na rzecz mPunkt Polska.

Spółka stała się prawnym właścicielem 45% udziałów w mPunkt Holdings w październiku 2009 roku, jednak ze względu na charakter transakcji i warunki umowy dotyczące zakończenia transakcji (m.in. możliwość odsprzedaży nabytego pakietu udziałów w sytuacji nieuzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na nabycie kontroli w mPunkt Holdings), Spółka uznała, iż nabycie 45% nie stanowiło odrębnej transakcji, ale powinno być rozliczone razem z nabyciem pozostałych 49%, co miało miejsce w dniu 4 maja 2010 roku.

W dniu 3 marca 2010 roku Prezes UOKiK wydała zgodę na przejęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. mPunkt Holdings na mocy decyzji DKK-12/2010, co umożliwiło Grupie zakończenie transakcji nabycia udziałów.

W wyniku transakcji zostały zakupione następujące spółki zależne:

Kraj Udział w ogólnej liczbie głosów

mPunkt Polska S.A. Polska 94%

mTel Polska Sp. z o.o. Polska 94%

ad. III i IV

W następstwie wyżej wymienionych zmian w Skonsolidowanym/Jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku zostały analogicznie zmienione Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy/Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r.
Dominik Libicki - Prezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »