Reklama

COMPERIA (CPL): Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2014 - raport 23

Raport bieżący nr 23/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, zgodnie z § 6 ust. 2 w zw. z § 87 ust. 10 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133), o dokonaniu korekty skonsolidowanego raportu nr 1/2014 QS z dnia 14 maja 2014 roku ("Raport”), polegającej na:

Reklama

1) uzupełnieniu Raportu o kwartalną informacje finansową w rozumieniu § 83 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia (zawierającą odpowiednie dane finansowe Spółki sporządzone zgodnie z MSR/MSSF), w wyniku czego - w związku z rezygnacją z przekazywania jednostkowych raportów kwartalnych Spółki w 2014 roku - w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2014 roku znalazły się następujące, wcześniej nieuwzględnione, informacje:

a) wybrane dane finansowe z skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Comperia.pl S.A.,

b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej,

c) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody,

d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

2) usunięciu omyłek i uzupełnieniu treści informacji na temat niektórych akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, zawartej w pkt 9.2 sprawozdania Zarządu Spółki za I kwartał 2014 r., w wyniku czego prawidłowe brzmienie tych informacji przedstawia się następująco:

W tym fundusze inwestycyjne reprezentowane przez TFI Investors S.A., w przypadku których można przypuszczać, że nadal posiadają akcje Spółki w liczbie stanowiącej co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA, co przekładałoby się wówczas na co najmniej 142.180 akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów na WZA i zapewniających 6,58% udziału w kapitale zakładowym (zgodnie z ostatnio przekazanym Spółce zawiadomieniem z dnia 10 stycznia 2014 r., a więc w okresie przed rejestracją 575.000 akcji nowej emisji serii F oraz 4907 akcji nowej emisji serii D, fundusze te posiadały 126.900 akcji Spółki reprezentujących 8,04% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 126.900 głosów stanowiących 5,61% ogólnej liczby głosów na WZA; do dnia dzisiejszego Spółka nie otrzymała zawiadomienia od TFI Investors S.A. o zmianie tego stanu posiadania) głosów stanowiących 5,61% ogólnej liczby głosów na WZA; do dnia dzisiejszego Spółka nie otrzymała zawiadomienia od TFI Investors S.A. o zmianie tego stanu posiadania).

3) usunięciu omyłek i rozbieżności w treści noty 13 do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2014 r. ("Struktura kapitału podstawowego”), w zakresie informacji na temat akcjonariatu Spółki według stanu na dzień 31 marca 2014 r., w wyniku czego prawidłowe brzmienie tych informacji przedstawia się następująco:

Stan na 31.03.2014

Seria/emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału

Seria A Imienne co do głosu - 2 głosy na akcję - 685 717 68 571,70 wkład pieniężny

Seria A na okaziciela - - 404 703 40 470,30 wkład pieniężny

Seria B na okaziciela - - 124 080 12 408,00 wkład pieniężny

Seria C na okaziciela - - 121 450 12 145,00 wkład pieniężny

Seria D na okaziciela - - 21 134 2 604,10 wkład pieniężny

Seria E na okaziciela - - 220 900 22 090,00 wkład pieniężny

Seria F na okaziciela -- - 575 000 57 500,00 wkład pieniężny

Liczba akcji razem 2 152 984

Kapitał zakładowy razem 215 298,40

Wartość nominalna jednej akcji w PLN 0,10 -

W dniu 3 stycznia 2014 roku na mocy uchwały Zarządu Spółki dokonano zamiany 361 703 akcji uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁUPODSTAWOWEGO - stan na 31.03.2014

Lp. Akcjonariusz Łączna ilość akcji Rodzaj akcji Ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wartość nominalna wszystkich akcji w tys. PLN Udział w kapitale podstawowym Udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Liczba akcji uprzywilejowanych Wartość nominalna akcji uprzywilejowanych w tys. PLN

1. Talnet Holding Limited (Cypr) 352 239 imienne uprzywilejowane co do głosu 2:1 oraz zwykłe na okaziciela 697 239 35 16,36% 24,56% 345 000,00 35

2. Fidea (Cyprus) Holding Limited (Cypr) 346 702 imienne uprzywilejowane co do głosu 2:1 oraz zwykłe na okaziciela 687 419 35 16,10% 24,22% 340 717,00 34

3. Bartosz Michałek 186 576 zwykłe na okaziciela 186 576 19 8,67% 6,57% 0 0

4. Karol Wilczko 181 207 zwykłe na okaziciela 181 207 18 8,42% 6,38% 0 0

5. TFI Investors 126 900 zwykłe na okaziciela 126 900 13 5,89% 4,47% 0 0

6. Pozostali (poniżej 5% akcji) 959 360 zwykłe na okaziciela 959 360 96 44,56% 33,80% 0 0

Razem 2 152 984 2 838 701 215 100,00% 100,00% 685 717,00 69

Fundusze inwestycyjne reprezentowane przez TFI Investors S.A., zgodnie z ostatnio przekazanym Spółce zawiadomieniem z dnia 10 stycznia 2014 r., a więc w okresie przed rejestracją 575.000 akcji nowej emisji serii F oraz 4907 akcji nowej emisji serii D, fundusze te posiadały 126.900 akcji Spółki reprezentujących 8,04% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 126.900 głosów stanowiących 5,61% ogólnej liczby głosów na WZA; do dnia dzisiejszego Spółka nie otrzymała zawiadomienia od TFI Investors S.A. o zmianie tego stanu posiadania).

W związku z powyższym, Spółka przekazuje skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. w wersji skorygowanej w powyższym zakresie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-05Bartosz MichałekPrezes Zarządu
2014-06-05Karol WilczkoWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »