Reklama

GHELAMCO (GHE): Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii E, F, G, H, I, J, K, PA, PB, PC, PD, PE, PPA, PPB, PPC, PPD, PPE, PPF, PPG oraz EA za II kwartał 2016 roku - raport 34

Raport bieżący nr 34/2016

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria E - GHEL E 120716 na łączną kwotę 20.000.000 zł za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2016 roku, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Emisji Obligacji Serii E – GHEL E 120716.

Reklama

Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii E – GHEL E 120716, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii E – GHEL E 120716 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii E – GHEL E 120716. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii E – GHEL E 120716 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2016 roku Emitent dysponował kwotą 3 974 367,95 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii E – GHEL E 120716.

Zgodnie z paragrafem 10.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii E – GHEL E 120716, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria F - GHEL F 120816 na łączną kwotę 9.200.000 zł za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2016 roku, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii F – GHEL F 120816.

Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii F – GHEL F 120816, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii F – GHEL F 120816 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii F – GHEL F 120816. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii F – GHEL F 120816 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2016 roku Emitent dysponował kwotą 2 199 579,85 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii F – GHEL F 120816.

Zgodnie z paragrafem 10.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii F – GHEL F 120816, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

3. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria G - GHEL G 141116 emisja na łączną kwotę 6.530.000 zł za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2016 roku, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 189 354,13 zł przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji i administracji oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii G - GHEL G 141116, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii G - GHEL G 141116 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii G - GHEL G 141116. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii G - GHEL G 141116 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku kwota 181 047,92 zł została zwolniona z depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii G - GHEL G 141116, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 30 czerwca 2016 roku.

Na dzień 30.06.2016 roku Emitent dysponował kwotą 934 725,77 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii G - GHEL G 141116.

Zgodnie z paragrafem 10.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii G - GHEL G 141116, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

4. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria H - GHEL H emisja na łączną kwotę 27.170.000 zł za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2016 roku, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku, jedna ze Spółek Projektowych dokonała spłaty pożyczki udzielonej przez Emitenta ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii H - GHEL H w łącznej wysokości 4 557 643,23 zł. Uzyskana w ten sposób kwota wraz z pozostałymi na dzień 31.03.2016 roku środkami w łącznej wysokości 4 557 907,02 zł została wydatkowana przez Emitenta w następujący sposób:

Kwota 865 454,60 zł przeznaczona została na (i) koszty emisji i administracji oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji.

Kwota 101 144,55 zł przeznaczona została na wykup 100 Obligacji Serii H – GHEL H o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł, jak również narosłych od nich odsetek oraz koszty związane z wykupem, w tym prowizja dla Agenta. Po umorzeniu wykupionych obligacji, na dzień 30.06.2016 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii H - GHEL H wynosiła 27 070 000 zł.

Kwota 3 611 290,86 zł przeznaczona została na wykup i umorzenie części obligacji Serii PA, jak również narosłych od nich odsetek oraz koszty związane z wykupem, w tym prowizja dla Agenta.

Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii H – GHEL H, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii H – GHEL H w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii H – GHEL H. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii H – GHEL H w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku kwota 19 019,00 została zwolniona z depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii H – GHEL H, w związku z płatnością odsetek od Obligacji.

Na dzień 30.06.2016 roku, Emitent, po założeniu depozytów na kolejne dwa kupony odsetkowe, nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi obligacji Serii H – GHEL H.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii H – GHEL H, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

5. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria I - GHEL I 090718 emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2016 roku, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii I – GHEL I 090718. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2016 roku Emitent dysponował kwotą 9 539,34 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii I – GHEL I 090718.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

6. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria J – GHEL J emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2016 roku, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku Emitent wydatkował kwotę 10 425,55 zł przeznaczając ją na wykup Obligacji Serii J – GHEL J .

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii J – GHEL J, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii J – GHEL J w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii J – GHEL J. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii J – GHEL J w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku Emitent wykupił i umorzył 2 100 Obligacji Serii J - GHEL J o łącznej wartości nominalnej 2 100 000 zł. Emitent wydatkował kwotę 10 425,55 zł na wykup Obligacji Serii J – GHEL J ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii J –GHEL J, a pozostała część wykupu została sfinansowana ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPC oraz Serii PPD. Na dzień 30.06.2016 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii J - GHEL J wynosiła 27 900 000 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku, Emitent po założeniu depozytów na kolejne dwa kupony odsetkowe, nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi obligacji Serii J – GHEL J.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii J – GHEL J, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

7. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria K - GHEL K 090718 emisja na łączną kwotę 11.240.000 zł za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2016 roku, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z Emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii K – GHEL K 090718. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2016 roku Emitent dysponował kwotą 9 958,53 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii K – GHEL K 090718.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PA - emisja na łączną kwotę 114 520 000 zł, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PA na dzień 30.06.2016 roku, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 4 355 061,41 zł, w tym 1 600 000,00 zł na udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym oraz 2 755 061,41 zł na wykup Obligacji Serii PA .

Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PA, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PA w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku Emitent wykupił i umorzył 1 325 Obligacji Serii PA o łącznej wartości nominalnej 13 250 000,00 zł. Emitent wydatkował kwotę 2 755 061,41 zł na wykup Obligacji Serii PA z uwzględnieniem narosłych odsetek oraz kosztów związanych z wykupem, w tym prowizja dla Agenta, ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PA, a pozostała część wykupu została sfinansowana ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii H - GHEL H, Serii PB, Serii PPD oraz Serii PPE. Na dzień 30.06.2016 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PA wynosiła 101 270 000 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku Emitent dysponował kwotą 412,20 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PA.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PA, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PB - emisja na łączną kwotę 120 360 000 zł, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PB na dzień 30.06.2016 roku, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku, jedna ze Spółek Projektowych dokonała spłaty pożyczek udzielonych przez Emitenta ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PB w łącznej wysokości 24 772 453,41 zł. Uzyskana w ten sposób kwota wraz z pozostałymi na dzień 31.03.2016 roku środkami została wydatkowana przez Emitenta w następujący sposób:

Kwota 21 971 679,44 zł została przeznaczona na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) koszty emisji i administracji.

Kwota 1 682 698,53 zł została przeznaczona na wykup i umorzenie 160 Obligacji Serii PB o łącznej wartości nominalnej 1 600 000 zł, jak również narosłych od nich odsetek oraz koszty związane z wykupem, w tym prowizja dla Agenta. Na dzień 30.06.2016 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PB wynosiła 118 760 000 zł.

Kwota 1 125 155,63 zł przeznaczona została na wykup i umorzenie części Obligacji Serii PA, jak również narosłych od nich odsetek oraz koszty związane z wykupem, w tym prowizja dla Agenta.

Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PB, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PB w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PB. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PB w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2016 roku Emitent dysponował kwotą 19 182,25 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PB, z uwzględnieniem zasilenia oraz wpływu z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe oraz narosłych odsetek.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PB, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PC - emisja na łączną kwotę 30 800 000 zł, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PC na dzień 30.06.2016 roku, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 1 674 055,55 zł, w tym 1 200 000,00 zł na udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym oraz 474 055,55 zł na wykup Obligacji Serii PC . Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PC, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PC w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PC. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PC w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku Emitent wykupił i umorzył 14 Obligacji Serii PC o łącznej wartości nominalnej 1 400 000,00 zł. Emitent wydatkował kwotę 474 055,55 zł na wykup Obligacji Serii PC, jak również narosłych od nich odsetek oraz koszty związane z wykupem, w tym prowizja dla Agenta. Pozostała część wykupu kwoty przeznaczonej na wykup Obligacji Serii PC została sfinansowana ze środków pochodzących z Emisji Obligacji Serii PPD. Na dzień 30.06.2016 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PC wynosiła 29 400 000 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi obligacji Serii PC.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PC, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PD - emisja na łączną kwotę 37 780 000 zł, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PD na dzień 30.06.2016 roku, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 1 234 972,80 zł przeznaczając tę kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PD, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PD w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PD. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PD w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 6 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PD za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.06.2016 roku Emitent dysponował kwotą 51 442,72 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PD, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PD, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PE na dzień 30.06.2016 roku, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku, jedna ze Spółek Projektowych dokonała spłaty pożyczek udzielonych przez Emitenta ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PE w łącznej wysokości 1 878 823,94 zł. Uzyskana w ten sposób kwota wraz z środkami, którymi dysponował Emitent na dzień 31.03.2016 roku pochodzącymi z emisji Obligacji Serii PE została przeznaczona w następujący sposób:

Kwota 2 271 328,28 zł została wydana na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) płatność odsetek od Obligacji oraz (iii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PE, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PE w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PE. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PE w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 20 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PE za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.06.2016 roku Emitent dysponował kwotą 504 257,61 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PE, z uwzględnieniem wpływu z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe oraz narosłych odsetek.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PE, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPA - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPA na dzień 30.06.2016 roku, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 4 348 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) płatność odsetek od Obligacji oraz (iii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPA w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2016 roku Emitent dysponował kwotą 86 762,17 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPA.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPB - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPB na dzień 30.06.2016 roku, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku, jedna ze Spółek Projektowych dokonała spłaty pożyczek udzielonych przez Emitenta ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPB w łącznej wysokości 10 333 462,18 zł. Uzyskana w ten sposób kwota wraz z środkami, którymi dysponował Emitent na dzień 31.03.2016 roku pochodzącymi z emisji Obligacji Serii PPB została przeznaczona w następujący sposób:

Kwota 11 405 000,00 zł została wydatkowana na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPB w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPB. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPB w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2016 roku Emitent dysponował kwotą 378 989,50 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPB z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe oraz narosłych odsetek.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPC - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPC na dzień 30.06.2016 roku, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku, jedna ze Spółek Projektowych dokonała spłaty pożyczek udzielonych przez Emitenta ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPC w łącznej wysokości 1 315 922,57 zł. Uzyskana w ten sposób kwota wraz z środkami, którymi dysponował Emitent na dzień 31.03.2016 roku pochodzącymi z emisji Obligacji Serii PPC w łącznej wysokości 2 727 829,64 zł została wydatkowana w następujący sposób:

Kwota 2 377 829,64 zł została wydatkowana na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) płatność odsetek od Obligacji oraz (iii) koszty emisji i administracji.

Kwota 350 000,00 zł przeznaczona została na wykup i umorzenie części obligacji Serii J – GHEL J, jak również narosłych od nich odsetek oraz koszty związane z wykupem, w tym prowizja dla Agenta.

Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPC w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPC. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPC w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2016 roku Emitent dysponował kwotą 748 922,02 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPC, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe oraz narosłych odsetek.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

16.Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPD - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPD na dzień 30.06.2016 roku, za okres od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku.

W okresie od 01.04.2016 roku do 30.06.2016 roku, dwie Spółki Projektowe dokonały spłaty pożyczek udzielonych przez Emitenta ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPD w łącznej wysokości 10 956 363,07 zł. Uzyskana w ten sposób kwota wraz z środkami, którymi dysponował Emitent na dzień 31.03.2016 roku pochodzącymi z emisji Obligacji Serii PPC w łącznej wysokości 11 922 892,37 zł została wydatkowana w następujący sposób:

Kwota 5 111 778,63 zł została wydatkowana na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) płatność odsetek od Obligacji oraz (iii) koszty emisji i administracji.

Kwota 6 811 113,74 zł przeznaczona została na wykup i umorzenie części obligacji Serii J – GHEL J, Serii PA oraz Serii PC, jak również narosłych od nich odsetek oraz koszty związane z wykupem, w tym prowizja dla Agenta.

Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPD w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPD. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPD w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2016 roku Emitent dysponował

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »