Reklama

GHELAMCO (GHE): Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii G, H, I, J, K, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PPA, PPB, PPC, PPD, PPE, PPF, PPG, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL oraz EA za IV kwartał 2016 roku - raport 2

Raport bieżący nr 2/2017

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria G - GHEL G 141116 emisja na łączną kwotę 6.530.000 zł za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 5.1 Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 14 listopada 2016 roku wykupu wszystkich 6 530 (sześciu tysięcy pięciuset trzydziestu) sztuk obligacji na okaziciela serii G - GHEL G 141116, o wartości nominalnej 100 000 zł (sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 653 000 000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy miliony złotych).

Reklama

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria H - GHEL H emisja na łączną kwotę 27.170.000 zł za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent, wydatkował łącznie 847 020,30 zł przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii H – GHEL H, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii H – GHEL H w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii H – GHEL H. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii H – GHEL H w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 238,80 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii H – GHEL H za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent dysponował kwotą 142 740,90 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii H – GHEL H, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty obligacji przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii H – GHEL H, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

3. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria I - GHEL I 090718 emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii I – GHEL I 090718. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent dysponował kwotą 61 619,34 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii I – GHEL I 090718.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

4. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria J – GHEL J emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii J – GHEL J.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii J – GHEL J, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii J – GHEL J w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii J – GHEL J. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii J – GHEL J w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent dysponował kwotą 94 237,63 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii J – GHEL J.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii J – GHEL J, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

5. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria K - GHEL K 090718 emisja na łączną kwotę 11.240.000 zł za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii K – GHEL K 090718. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent wykupił i umorzył 30 Obligacji Serii K – GHEL K 090718 o łącznej wartości nominalnej 300 000 zł. Emitent wydatkował kwotę 57 051,17 zł na wykup Obligacji Serii K – GHEL K 090718 ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718, a pozostała część wykupu została sfinansowana ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PF. Na dzień 31.12.2016 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii K – GHEL K 090718 wynosiła 10 940 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii K – GHEL K 090718.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

6. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PA - emisja na łączną kwotę 114 520 000 zł, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PA na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 410 000,00 zł przeznaczając te kwotę na udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PA, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PA w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent wykupił i umorzył 7 000 Obligacji Serii PA o łącznej wartości nominalnej 70 000 000 zł. Emitent wydatkował kwotę 1 681 874,17 zł na wykup Obligacji Serii PA ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PA, a pozostała część wykupu została sfinansowana ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PF. Na dzień 31.12.2016 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PA wynosiła 31 270 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PA.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PA, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

7. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PB - emisja na łączną kwotę 120 360 000 zł, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PB na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku, Emitent wydatkował łącznie 9 150 083,43 zł przeznaczając te kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PB, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PB w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PB. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PB w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent wykupił i umorzył 483 Obligacji Serii PB o łącznej wartości nominalnej 4 380 000,00 zł. Na dzień 31.12.2016 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PB wynosiła 113 930 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent dysponował kwotą 1 675 819,02 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PB, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PB, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PC - emisja na łączną kwotę 30 800 000 zł, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PC na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PC.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PC, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PC w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PC. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PC w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent wykupił i umorzył 67 Obligacji Serii PC o łącznej wartości nominalnej 6 700 000,00 zł. Emitent wydatkował kwotę 3 521 812,08 zł na wykup Obligacji Serii PC ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PC, a pozostała część wykupu została sfinansowana ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PF. Na dzień 31.12.2016 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PC wynosiła 22 700 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PC.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PC, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PD - emisja na łączną kwotę 37 780 000 zł, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PD na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 1 236 048,26 zł przeznaczając te kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PD, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PD w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PD. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PD w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent wykupił i umorzył 500 Obligacji Serii PD o łącznej wartości nominalnej 5 000 000,00 zł. Emitent wydatkował kwotę 1 321 394,46 zł na wykup Obligacji Serii PD ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PD, a pozostała część wykupu została sfinansowana ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PF. Na dzień 31.12.2016 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PD wynosiła 32 780 000,00 zł.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PD została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.12.2016 roku.

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PD.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PD, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PE na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku, Emitent wydatkował łącznie 5 602 800,00 zł przeznaczając te kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PE, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PE w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PE. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PE w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PE została zwolniona, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent wykupił i umorzył 2 010 Obligacji Serii PE o łącznej wartości nominalnej 20 100 000,00 zł. Emitent wydatkował kwotę 2 691 457,61 zł na wykup Obligacji Serii PE ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PE, a pozostała część wykupu została sfinansowana ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PF. Na dzień 31.12.2016 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PE wynosiła 29 900 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku, po uwzględnieniu wpływów z tytułu spłaty pożyczek od Spółek Projektowych, Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PE.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PE, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PF - emisja na łączną kwotę 115 200 000 zł, za okres od 28.12.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PF na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 28.12.2016 roku (data emisji) do 31.12.2016 roku.

W okresie od 28.12.2016 roku do 31.12.2016 roku, Emitent wydatkował łącznie 99 759 254,56 zł przeznaczając te kwotę na (i) wykup części Obligacji Serii K, PA, PC, PD, PE oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PF, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PF w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PF. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PF w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 3 510 144,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PF za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent dysponował kwotą 11 930 601,44 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PF.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPA - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPA na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 985 300,57 zł, przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPA w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent dysponował kwotą 369 513,21 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPA.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPB - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPB na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku, Emitent wydatkował kwotę 1 520 000,00 zł przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPB w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPB. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPB w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent dysponował kwotą 483 874,93 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPB.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPC - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPC na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku, Emitent wydatkował łącznie 864 000,00 zł, przeznaczając te kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPC w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPC. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPC w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent dysponował kwotą 52 155,63 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPC.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPD - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPD na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku, Emitent wydatkował łącznie 6 445 000,00 zł, przeznaczając te kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPD w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPD. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPD w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent dysponował kwotą 62 052,05 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPD, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

16. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPD na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku, Emitent wydatkował łącznie 1 880 000,00 zł przeznaczając tę kwotę na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPE w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPE. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPE w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent dysponował kwotą 5 039 950,99 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPE, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

17. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPF - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPF na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji PPF.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPF w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPF. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPF w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent dysponował kwotą 406 747,16 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPF.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

18. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPG - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPG na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent wydatkował 4 452 907,22 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPG w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPG. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPG w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2016 roku Emitent dysponował kwotą 1 693 195,17 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPG, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

19. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPH - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPH na dzień 31.12.2016 roku, za okres od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W okresie od 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 1 646 200,28 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPH w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPH. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emis

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »