GHELAMCO (GHE): Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PPA, PPB, PPC, PPD, PPE, PPF, PPG, PPH, PPI, PPJ, PPK, PPL, PPM i PPN za I kwartał 2019 roku - raport 19

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PE na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 2 197 672,60 złotych, przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji i administracji oraz (ii) częściowy wykup Obligacji Serii PPD, który nastąpił w dniu 19 lutego 2019 roku. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Reklama

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PE, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PE w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PE. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PE w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 445 733,68 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PE za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku Emitent wykupił i umorzył 231 Obligacji Serii PE o łącznej wartości nominalnej 2 310 000,00 zł. Emitent wydatkował kwotę 2 358 338,47 zł na wykup Obligacji Serii PE ze środków pochodzących z emisji Obligacji PE. Na dzień 31.03.2019 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PE wynosiła 11 980 000,00 zł.

Na dzień 31.03.2019 roku Emitent dysponował kwotą 6 700 862,43 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PE, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PE, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

2. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PF - emisja na łączną kwotę 115 200 000 zł za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PF na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PF.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PF, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PF w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PF. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PF w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 3 498 624,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PF za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Po uwzględnieniu zasilenia z konta głównego na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PF za dwa najbliższe okresy odsetkowe, na dzień 31.03.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PF.

3. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PG - emisja na łączną kwotę 147 854 000 zł za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PG na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 7 435 190,80 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PG, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PG w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PG. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PG w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PG została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.03.2019 roku.

Na dzień 31.03.2019 roku Emitent dysponował kwotą 7 964 809,20 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PG, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

4. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PH - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PH na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku, Emitent nie wydatkował żadnej kwoty pochodzącej z emisji Obligacji Serii PH.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PH, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PH w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PH. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PH w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 1 319 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PH za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Po uwzględnieniu zasilenia z konta głównego na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PH za dwa najbliższe okresy odsetkowe, na dzień 31.03.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PH.

5. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PI - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PI na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PI.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PI, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PI w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PI. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PI w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 537 600,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PI za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.03.2019 roku Emitent dysponował kwotą 2 000,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PI, z uwzględnieniem zasilenia z konta głównego na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PI za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

6. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PJ - emisja na łączną kwotę 9 080 000 zł, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PJ na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku, Emitent nie wydatkował żadnej kwoty pochodzącej z emisji Obligacji Serii PJ.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PJ, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PJ w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PJ. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PJ w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 246 340,40 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PJ za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.03.2019 roku Emitent dysponował kwotą 1 603 659,60 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PJ.

7. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PK - emisja na łączną kwotę 140 000 000 zł, za okres od 26.02.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PK na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 26.02.2019 roku (data emisji) do 31.03.2019 roku.

W okresie od 26.02.2019 roku do 31.03.2019 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 10 647 552,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PK, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PK w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PK. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PK w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 4 415 600,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PK za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.03.2019 roku Emitent dysponował kwotą 123 116 848,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PK.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PL - emisja na łączną kwotę 50 000 zł, za okres od 28.03.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PL na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 28.03.2019 roku (data emisji) do 31.03.2019 roku.

W okresie od 28.03.2019 roku do 31.03.2019 roku, Emitent nie wydatkował żadnej kwoty pochodzącej z emisji Obligacji Serii PL.

Na dzień 31.03.2019 roku Emitent dysponował kwotą 49 350 000 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PL.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPA - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPA na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku Emitent wydatkował łącznie 4 750 370,03 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPA w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku Emitent wykupił i umorzył 1.676 Obligacji Serii PPA o łącznej wartości nominalnej 167 600,00 zł. Emitent wydatkował kwotę 179 013,44 zł na wykup Obligacji Serii PPA ze środków pochodzących z emisji Obligacji PPA. Na dzień 31.03.2019 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PPA wynosiła 37 296 300,00 zł.

Na dzień 31.03.2019 roku Emitent dysponował kwotą 1 445 116,53 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPA.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPB - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPB na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku Emitent wydatkował łącznie 9 913 046,96 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPB w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPB. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPB w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku Emitent wykupił i umorzył 14.856 Obligacji Serii PPB o łącznej wartości nominalnej 1 485 600,00 zł. Emitent wydatkował kwotę 1 508 481,31 zł na wykup Obligacji Serii PPB ze środków pochodzących z emisji Obligacji PPB. Na dzień 31.03.2019 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PPB wynosiła 48 514 400,00 zł.

Na dzień 31.03.2019 roku Emitent dysponował kwotą 1 512 471,66 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPB, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPC - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPC na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku Emitent wydatkował łącznie 5 500 574,73 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPC w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPC. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPC w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku Emitent wykupił i umorzył 2.682 Obligacji Serii PPC o łącznej wartości nominalnej 268 200,00 zł. Emitent wydatkował kwotę 272 365,46 zł na wykup Obligacji Serii PPC ze środków pochodzących z emisji Obligacji PPC. Na dzień 31.03.2019 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PPC wynosiła 29 731 800,00 zł.

Na dzień 31.03.2019 roku Emitent dysponował kwotą 899 425,27 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPC, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe oraz zasilenia z konta głównego na częściowy wykup Obligacji Serii PPC.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPD - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPD na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku Emitent wydatkował łącznie 4 415,85 zł, przeznaczając tę kwotę na koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPD w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPD. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPD w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku Emitent wykupił i umorzył 21.384 Obligacji Serii PPD o łącznej wartości nominalnej 2 138 400,00 zł. Emitent wydatkował kwotę 2 192 925,92 zł na wykup Obligacji Serii PPC częściowo ze środków pochodzących z emisji Obligacji PPC, a częściowo ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PE. Na dzień 31.03.2019 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PPD wynosiła 47 861 600,00 zł.

Na dzień 31.03.2019 roku Emitent dysponował kwotą 1 435 000,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPD, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PPD za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPE na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku Emitent wydatkował łącznie 120 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPE w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPE. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPE w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2019 roku Emitent dysponował kwotą 7 127 140,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPE.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPF - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPF na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPF.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPF w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPF. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPF w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2019 roku Emitent dysponował kwotą 7 802 000,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPF, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPG - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPG na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPG.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPG w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPG. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPG w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2019 roku Emitent dysponował kwotą 1 435 000,00 złotych uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPG, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PPG za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

16. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPH - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPH na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku Emitent wydatkował łącznie 873 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPH w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPH. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPH w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Po uwzględnieniu zasilenia z konta głównego na płatność odsetek od Obligacji, na dzień 31.03.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPH.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

17. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPI - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPI na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku Emitent wydatkował łącznie kwotę 1 455 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPI w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPI. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPI w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2019 roku Emitent dysponował kwotą 92,89 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPI, z uwzględnieniem zasilenia z konta głównego na płatność odsetek od Obligacji.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

18. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPJ - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPJ na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPJ.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPJ w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPJ. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPJ w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2019 roku Emitent dysponował kwotą 578 000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPJ, z uwzględnieniem zasilenia z konta głównego na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PPG za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

19. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPK - emisja na łączną kwotę 25 000 000 zł, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPK na dzień 31.03.2019 roku, za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPK.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPK w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPK. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPK w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2019 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPK.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spó

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »