Reklama

PEKAES (PEK): Materiały i projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA zwołane na dzień 15 maja 2014 roku

Raport bieżący nr 5/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu materiały oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA zwołanego na dzień 15 maja 2014 roku, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Reklama

Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Panią/a ………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego:

a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,

b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2013 rok,

c) działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,

b) podziału zysku Spółki za 2013 rok,

c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2013 rok,

d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2013.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Projekt uchwały do pkt 7a) porządku obrad:

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, oraz

2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 obejmujące w szczególności:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 392.919 tys. (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy) złotych,

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 13.457 tys. (słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.752 tys. (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 29.764 tys. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych oraz

5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Projekt uchwały do pkt 7b) porządku obrad:

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2013 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2013 w kwocie 13.457.394,60 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) zł na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, tj. w kwocie 13.429.182,80 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki, a w pozostałym zakresie przeznaczyć zysk na pokrycie strat z poprzednich okresów.

§ 2.

Dzień dywidendy zostaje ustalony na dzień 4 czerwca 2014 r.

§ 3.

Termin wypłaty dywidendy zostaje ustalony na dzień 30 czerwca 2014 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwał do punktu 7a) i b)

Podjęcie uchwał w sprawie: (i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, oraz (ii) podziału zysku Spółki za 2013 rok stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych jak również art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

Projekty uchwał do pkt 7c) porządku obrad:

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bachmanowi, Prezesowi Zarządu PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela, Panu Maciejowi Bachmanowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Filipowskiemu, Członkowi Zarządu PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Arkadiuszowi Filipowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Projekty uchwał do pkt 7d) porządku obrad:

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sroce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Sroce, Przewodniczącemu Rady nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Schmidtowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Przemysławowi Schmidtowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Stramskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Stramskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Geruli, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Geruli, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej PEAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mariuszowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Meissnerowi, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Meissnerowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sochackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi Sochackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kiełczewskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jackowi Kiełczewskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwał do punktu 7 c) i d):

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków organów Spółki stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały do pkt 10) porządku obrad:

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330), niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok oraz

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok, obejmujące w szczególności:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 434.676 tys. (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych,

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje na dzień 31 grudnia 2013 roku zysk netto w kwocie 11.056 tys. (słownie: jedenaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych,

3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.191 tys. (słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.924 tys. (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące) złotych,

5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwały do punktu 10 porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2013 rok stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych jak również art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

Projekt uchwały do pkt. 11) porządku obrad:

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wprowadza do Statutu Spółki zmiany polegające na dodaniu w § 43 nowego ust. 4 w następującym brzmieniu:

"Zarząd – po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały – uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Projekt uchwały do pkt 12) porządku obrad:

Uchwała Nr …/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), mając na uwadze zmiany wprowadzone uchwałą Nr [___]/2014, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik – tekst jednolity Statutu Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-18Maciej BachmanPrezes Zarządu
2014-04-18Jarosław SidorowiczCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »