Reklama

PEKAES (PEK): Materiały i projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEAKES SA zwołane na dzień 27 czerwca 2016 roku - raport 12

Raport bieżący nr 12/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść projektów uchwał

Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Panią/a ………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki dotyczących:

a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2015 rok,

b) działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,

b) podziału zysku Spółki za 2015 rok,

c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok,

d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2015.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2015 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Projekt uchwały do pkt 7a) porządku obrad:

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, oraz

2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 obejmujące w szczególności:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 449.607 tysięcy (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedem tysięcy) złotych,

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia

31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 25.829 tysięcy (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych,

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 26.055 tysięcy (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 16.875 tysięcy (słownie: szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, oraz

5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Projekt uchwały do pkt 7b) porządku obrad:

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2015 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć cały zysk netto Spółki za rok 2015 na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwał do punktu 7a) i b)

Podjęcie uchwał w sprawie: (i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, oraz (ii) podziału zysku Spółki za 2015 rok stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych jak również art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 330).

Projekty uchwał do pkt 7c) porządku obrad:

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bachmanowi, Prezesowi Zarządu PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Maciejowi Bachmanowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Filipowskiemu, Członkowi Zarządu PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Arkadiuszowi Filipowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Projekty uchwał do pkt 7d) porządku obrad:

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sroce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Sroce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Schmidtowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Przemysławowi Schmidtowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Stramskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Stramskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Geruli, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Geruli, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mariuszowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Meissnerowi, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Meissnerowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sochackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PEKAES SA, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi Sochackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwał do punktu 7 c) i d):

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków organów Spółki stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały do pkt 10) porządku obrad:

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2015 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 330), niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2015 rok oraz

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2015 rok, obejmujące w szczególności:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 474.879 tysięcy (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia

31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 20.775 tysięcy (słownie: dwadzieścia milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 20.999 tysięcy (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 17.257 tysięcy (słownie: siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, oraz

5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uzasadnienie dotyczące propozycji uchwały do punktu 10 porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2015 rok stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych jak również art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 330).

Projekty uchwał do pkt 11) porządku obrad:

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Pana Krzysztofa Kuliga do składu Rady Nadzorczej na okres nowej wspólnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Krzysztofa Kuliga do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji Rady.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Pana Przemysława Schmidta do składu Rady Nadzorczej na okres nowej wspólnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Przemysława Schmidta do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji Rady.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Pani Joanny Simonowicz do składu Rady Nadzorczej na okres nowej wspólnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią Joannę Simonowicz do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji Rady.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Pana Krzysztofa Geruli do składu Rady Nadzorczej na okres nowej wspólnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Krzysztofa Gerulę do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji Rady.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Pana Andrzeja Bartosa do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Andrzeja Bartosa do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji Rady.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Pana Łukasza Meissnera do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Łukasza Meissnera do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji Rady.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania Pana Marka Różyckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Marka Różyckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji Rady.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..

Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....

w tym:

Liczba głosów "za” ………………..……..

Liczba głosów "przeciw” ………………….……..

Liczba głosów "wstrzymujących się” ……….……………….

********

Załączniki do raportu:

1. Uchwały oraz sprawozdania Rady Nadzorczej;

2. Informacja o liczbie akcji i głosów;

3. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA;

4. Wzór pełnomocnictwa do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA - osoba prawna;

5. Wzór pełnomocnictwa do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA - osoba fizyczna.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-24Maciej BachmanPrezes Zarządu
2016-05-24Piotr MarczukCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »