Reklama

MLPGROUP (MLG): MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody 23 220 22 975 5 414 5 274
Pozostałe przychody operacyjne 61 337 14 77
Strata z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych (38 633) (695) (9 007) (160)
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (11 639) (11 175) (2 714) (2 565)
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej (28 099) 11 311 (6 551) 2 597
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (19 533) 10 060 (4 554) 2 310
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej (15 886) 3 945 (3 704) 906
Całkowite dochody ogółem (14 480) 4 430 (3 376) 1 017
Zysk/(Strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (15 886) 3 945 (3 704) 906
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (0,88) 0,22 (0,21) 0,05
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (5 884) (5 673) (1 372) (1 302)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (13 570) (18 631) (3 164) (4 277)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (3 167) (10) (738) (2)
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (22 621) (24 314) (5 274) (5 581)
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:31 marca 201731 grudnia 201631 marca 201731 grudnia 2016
Aktywa trwałe 1 035 239 1 042 700 245 329 235 692
Aktywa obrotowe 120 299 135 281 28 508 30 579
Aktywa razem 1 155 538 1 177 981 273 837 266 271
Zobowiązania długoterminowe 419 359 435 140 99 379 98 359
Zobowiązania krótkoterminowe 74 933 67 115 17 757 15 171
Kapitał własny, w tym: 661 246 675 726 156 701 152 741
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 073 1 024
Pasywa razem 1 155 538 1 177 981 273 837 266 271
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej36,5137,318,658,43
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
1 kwartał narastająco2017201620172016
Przychody 2 111 1 932 492 444
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (1 715) (1 423) (400) (327)
Zysk na działalności operacyjnej 406 509 95 117
Zysk przed opodatkowaniem 1 200 1 117 280 256
Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 001 910 233 209
Całkowite dochody ogółem 1 001 910 233 209
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 001 910 233 209
Zysk netto i rozwodniony zysk/strata netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,06 0,05 0,01 0,01
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (2 513) 237 (586) 54
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (1 154) (214) (269) (49)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 751 10 000 641 2 296
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (916) 10 023 (214) 2 301
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:31 marca 201731 grudnia 201631 marca 201731 grudnia 2016
Aktywa trwałe 208 624 208 730 49 439 47 181
Aktywa obrotowe 8 196 6 430 1 942 1 453
Aktywa razem 216 820 215 160 51 381 48 634
Zobowiązania długoterminowe 64 952 64 096 15 393 14 488
Zobowiązania krótkoterminowe 3 188 3 385 755 765
Kapitał własny, w tym: 148 680 147 679 35 234 33 381
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 073 1 024
Pasywa razem 216 820 215 160 51 382 48 634
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej8,218,151,951,84
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »