Reklama

CFI (CFI): Nabycie aktywa przez Spółkę zależną od Emitenta - raport 82

Raport bieżący nr 82/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w dniu 31 grudnia 2014 r., zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi z Bankiem Polska Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna rep A nr 13964/2014 umowy sprzedaży, umowy sprzedaży warunkowej, umowy przedwstępne sprzedaży, umowy ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu, na podstawie których Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi:

Reklama

1. Nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 8/1 (osiem łamane przez jeden) o obszarze 530 (pięćset trzydzieści) metrów kwadratowych, położonej w Opolu przy ulicy Krakowskiej nr 35 (trzydzieści pięć) oraz prawo własności budynku – stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw OP1O/00050599/5 w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu oraz praw rzeczowych ograniczonych za cenę w kwocie 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych, płatną co do kwoty 300.000,00 zł, ze środków przekazanych przez Spółkę zależną od Emitenta do depozytu notarialnego w terminie dwóch dni od zawarcia umowy, oraz w zakresie kwoty 2.700.000,00 zł, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Wydanie nieruchomości Spółce zależnej nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. przy czym termin jest zastrzeżony na korzyść dłużnika.

Celem zabezpieczenia roszczenia o zapłatę ceny sprzedaży wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami dochodzenia należności, Spółka zależna od Emitenta ustanowiła na rzecz Spółki pod firmą: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na opisanej nieruchomości hipotekę umowną do kwoty 5.400.000,00 (pięć milionów czterysta tysięcy) złotych.

Nieruchomość zabudowana jest kamienicą wykorzystywaną w celach komercyjnych. Celem Spółki zależnej od Emitenta jest dalsza komercjalizacja tej nieruchomości.

2. Nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczonej numerem 85 (osiemdziesiąt pięć) o obszarze 293 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy) metry kwadratowe, położonej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 17, Skwer Kościuszki 26 oraz prawo własności budynku biurowego – stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw GD1Y/00001393/6 w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu oraz praw rzeczowych ograniczonych za cenę brutto 5.289.000,00 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, płatną co do kwoty 430.000,00 zł, ze środków finansowych wpłaconych przez Spółkę zależną od Emitenta w terminie dwóch dni od zawarcia umowy, oraz w zakresie kwoty 4.859.000,00 zł, w terminie do dnia 30 września 2015 roku.

Wydanie nieruchomości Spółce zależnej nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2015 r., przy czym termin jest zastrzeżony na korzyść dłużnika.

Celem zabezpieczenia roszczenia o zapłatę ceny sprzedaży wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami dochodzenia należności, Spółka zależna od Emitenta ustanowiła na rzecz Spółki pod firmą: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na opisanej nieruchomości hipotekę umowną do kwoty 9.718.000,00 (dziewięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy) złotych.

Nieruchomość w dniu zawarcia umowy zabudowana jest budynkiem wykorzystywanym w celach biurowych. Celem Spółki zależnej od Emitenta jest dalsza komercjalizacja tej nieruchomości.

3. Nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczonej numerem 195/1 (sto dziewięćdziesiąt pięć łamane przez jeden) o obszarze 840 (osiemset czterdzieści) metrów kwadratowych, położonej w Elblągu przy ulicy Wiejskiej nr 3A (trzy litera "A”) oraz prawo własności budynku handlowego – stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw EL1E/00058592/0 w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu oraz praw rzeczowych ograniczonych za cenę w kwocie 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych, płatną co do kwoty 60.000,00 zł, ze środków finansowych wpłaconych przez Spółkę zależną od Emitenta do depozytu notarialnego w terminie dwóch dni od zawarcia umowy, oraz w zakresie kwoty 540.000,00 zł, w terminie do dnia 15 stycznia 2015 roku.

Wydanie nieruchomości Spółce zależnej nastąpi najpóźniej do dnia 15 stycznia 2015 r., przy czym termin jest zastrzeżony na korzyść dłużnika.

Celem zabezpieczenia roszczenia o zapłatę ceny sprzedaży wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami dochodzenia należności, Spółka zależna od Emitenta ustanowiła na rzecz Spółki pod firmą: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na opisanej nieruchomości hipotekę umowną do kwoty 1.080.000,00 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) złotych.

Nieruchomość w chwili zawarcia umowy wykorzystywana jest w celach handlowo-komercyjnych. Celem Spółki zależnej od Emitenta jest dalsza komercjalizacja tej nieruchomości.

4. Nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczonej numerem 152 (sto pięćdziesiąt dwa) o obszarze 329 (trzysta dwadzieścia dziewięć) metrów kwadratowych, położonej w Toruniu przy ulicy Kopernika nr 38 (trzydzieści osiem) oraz prawo własności budynku biurowego – stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw TO1T/00000207/1 w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu oraz praw rzeczowych ograniczonych za cenę w kwocie 1.950.000,00 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, płatną co do kwoty 195.000,00 zł ze środków wpłaconych przez Spółkę zależną od Emitenta do depozytu notarialnego w terminie dwóch dni od zawarcia umowy, oraz w zakresie kwoty 1.755.000,00 zł, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Wydanie nieruchomości Spółce zależnej nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 r., przy czym termin jest zastrzeżony na korzyść dłużnika.

Celem zabezpieczenia roszczenia o zapłatę ceny sprzedaży wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami dochodzenia należności Spółka zależna od Emitenta ustanowiła na rzecz Spółki pod firmą: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na opisanej nieruchomości hipotekę umowną do kwoty 3.510.000,00 (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) złotych.

Nieruchomość w dacie zawarcia umowy wykorzystywana jest w celach biurowych. Celem Spółki zależnej od Emitenta jest dalsza komercjalizacja tej nieruchomości.

5. Nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego znajdującego się w budynku w Będzinie przy ulicy Zwycięstwa nr 12 (dwanaście) o powierzchni użytkowej 128,25 (sto dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia pięć setnych) metrów kwadratowych wraz z wkładem budowlanym związanym z tym lokalem, w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu oraz praw rzeczowych ograniczonych za cenę w kwocie 70.000,00 (siedemdziesiąt tysięcy) złotych, płatną ze środków finansowych wpłaconych przez Spółkę zależną od Emitenta do depozytu notarialnego, w terminie dwóch dni od zawarcia umowy.

Wydanie nieruchomości Spółce zależnej nastąpi najpóźniej do dnia 15 stycznia 2015 r., przy czym termin jest zastrzeżony na korzyść dłużnika.

Nieruchomość wykorzystywana jest w celach komercyjnych. Celem Spółki zależnej od Emitenta jest dalsza komercjalizacja tej nieruchomości.

6. Nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego znajdującego się w budynku w Zabrzu przy ulicy Ciołkowskiego nr 34 (trzydzieści cztery) o powierzchni użytkowej 101,20 (sto jeden całych i dwadzieścia setnych) metrów kwadratowych wraz z wkładem budowlanym związanym z tym lokalem, w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu oraz praw rzeczowych ograniczonych za cenę w kwocie 170.000,00 (sto siedemdziesiąt tysięcy) złotych płatną co do kwoty 17.000,00 zł w terminie dwóch dni od zawarcia umowy ze środków finansowych wpłaconych przez Spółkę zależną od Emitenta do depozytu notarialnego oraz w zakresie kwoty 153.000,00 zł, w terminie do dnia 15 stycznia 2015 roku.

Wydanie nieruchomości Spółce zależnej nastąpi najpóźniej do dnia 15 stycznia 2015 r., przy czym termin jest zastrzeżony na korzyść dłużnika.

Nieruchomość wykorzystywana jest w celach komercyjnych. Celem Spółki zależnej od Emitenta jest dalsza komercjalizacja tej nieruchomości.

7. Warunkowo nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami 50/7 (pięćdziesiąt łamane przez siedem) i 50/8 (pięćdziesiąt łamane przez osiem) o łącznym obszarze 8288 (osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) metrów kwadratowych, położonej w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej nr 59 oraz prawo własności budynku biurowego i budynku hali operacyjnej z zapleczem – stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw GD1G/00071409/8 w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu oraz praw rzeczowych ograniczonych, za cenę w kwocie 21.525.000,00 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych brutto. Umowa została zawarta pod warunkiem: uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa na przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich, oraz że podmiot zarządzający portem – Zarząd Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku i Skarb Państwa nie wykonają prawa pierwokupu przysługującego stosownie do art. 4 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich.

Cena sprzedaży płatna będzie co do kwoty 1.750.000,00 zł ze środków finansowych wpłaconych przez Spółkę zależną od Emitenta do depozytu notarialnego nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia zawarcia opisanej umowy, oraz do co kwoty 19.775.000,00 (dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków.

Wydanie nieruchomości nabywającej spółce nastąpi najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni po zawarciu umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków, nie wcześniej jednak niż dnia 30 września 2015 roku

Nieruchomość wykorzystywana jest w celach biurowo-komercyjnych. Celem Spółki zależnej od Emitenta jest dalsza komercjalizacja tej nieruchomości.

8. Zobowiązała się nabyć nieruchomość stanowiącą zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 271/4 (dwieście siedemdziesiąt jeden łamane przez cztery) o obszarze 1506 (tysiąc pięćset sześć) metrów kwadratowych, położoną w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 103 (sto trzy), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw GD1G/00074455/6 w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu oraz praw rzeczowych ograniczonych za cenę 14.156.000,00 (czternaście milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, przy czym umowa przyrzeczona sprzedaży zostanie zawarta na żądanie którejkolwiek ze stron, najpóźniej w terminie do dnia 30 września 2015 roku.

Cena sprzedaży będzie płatna w kwocie 1.415.600,00 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy sześćset) zł, ze środków wpłaconych przez Spółkę zależną od Emitenta do depozytu notarialnego, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po zawarciu opisanej umowy, oraz co do kwoty 12.740.400,00 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy), po zawarciu umowy przyrzeczonej sprzedaży, w dniu wydania nieruchomości nabywającej Spółce.

Wydanie nieruchomości nabywającej spółce nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 31grudnia 2015 roku, po zawarciu umowy przyrzeczonej sprzedaży.

Nieruchomość wykorzystywana jest w celach biurowo-komercyjnych. Celem Spółki zależnej od Emitenta jest dalsza komercjalizacja tej nieruchomości.

9. Zobowiązała się nabyć prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 212 (dwieście dwanaście) o obszarze 355 (trzysta pięćdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, położonej w Toruniu przy ulicy Szerokiej nr 16 (szesnaście) i Podmurnej nr 53 (pięćdziesiąt trzy) oraz prawo własności budynku biurowego – stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw TO1T/00015541/2 oraz opisane w §1 pkt. 4B – prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 213 (dwieście trzynaście) o obszarze 325 (trzysta dwadzieścia pięć) metrów kwadratowych, położonej w Toruniu przy ulicy Szerokiej nr 14 (czternaście) i Podmurnej nr 51 (pięćdziesiąt jeden) oraz prawo własności budynku biurowego – stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw TO1T/00002285/5 - w stanie wolnym od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu oraz praw rzeczowych ograniczonych za cenę łączną w kwocie 3.900.000,00 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych, przy czym strony postanowiły, że umowa przyrzeczona sprzedaży zostanie zawarta na żądanie którejkolwiek ze stron, najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Cena sprzedaży płatna będzie co do kwoty 390.000,00 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ze środków finansowych wpłaconych przez Spółkę zależną od Emitenta do depozytu notarialnego w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po zawarciu niniejszej umowy, oraz co do kwoty 3.510.000,00 (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) złotych po zawarciu umowy przyrzeczonej sprzedaży, w dniu wydania nieruchomości nabywającej spółce.

Wydanie nieruchomości nabywającej spółce nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku, po zawarciu umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków, przy czym termin zastrzeżony jest na korzyść dłużnika.

Nieruchomości wykorzystywane są w celach biurowo-komercyjnych. Celem Spółki zależnej od Emitenta jest dalsza komercjalizacja tej nieruchomości.

10. Nabyła się odrębną własność lokalu użytkowego nr II składającego z pomieszczenia, aneksu kuchennego, korytarza i wc o łącznej powierzchni użytkowej 22,27 (dwadzieścia dwie całe i dwadzieścia siedem setnych) metrów kwadratowych, usytuowanego na I kondygnacji nadziemnej budynku położonego przy ulicy Chopina nr 1 w Katowicach – z którym to lokalem związany jest udział wynoszący 5/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie wieczystego użytkowania działek gruntu numer 74 i 72/1 za cenę w kwocie 139.000,00 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych, płatną w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy ze środków przekazanych przez Spółkę zależną od Emitenta do depozytu notarialnego.

Wydanie lokalu nabywającej spółce nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 15 stycznia 2015 roku, przy czym termin wydania zastrzeżony jest na korzyść dłużnika

Źródłem finansowania nabycia opisanych aktywów będą środki własne Spółki zależnej od Emitenta, z tym zastrzeżeniem, że strony opisanych umów zastrzegły możliwość finansowania części cen sprzedaży z kredytu bankowego. W takim przypadku Strony umowy wyraziły zgodę na przedłużenie opisanych w niniejszej umowie terminów zapłaty reszty cen sprzedaży, stosownie do postanowień zawartych w okazanych przez kupującą spółkę umów kredytowych.

Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Pomiędzy Spółką Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie, nie zachodzą powiązania kapitałowe, ani osobowe.

Zawarcie opisanych umów wpisuje się w dotychczasową politykę Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, polegającej na nabywaniu nieruchomości z przeznaczeniem na cele komercyjne, które następnie wynajmowane są przez Spółkę zależną od Emitenta podmiotom trzecim, lub też poddawane adaptacji celem przystosowania ich do świadczenia usług turystycznych. W tym przypadku, celem i zamiarem Central Fund of Immovables sp. z o.o. jest dalsza komercjalizacja opisanych nieruchomości, co winno wydatnie przełożyć się na wyniki finansowe spółki.

Wartość umów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-31Michał KawczyńskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »