Reklama

STARHEDGE (SHG): Nabycie znaczącego aktywa przez Emitenta - raport 41

Raport bieżący nr 41/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Starhedge S.A. (zwaną dalej: "Emitent”, "Starhedge lub "Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 r. przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi, Emitent zawarł ze Spółką Viart Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży, na podstawie której Starhedge:

a) nabyła prawo własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Mackiewicza numer 3 (trzy), 5 (pięć) w obrębie B-28, jednostce ewidencyjnej Łódź – Bałuty, powiecie łódzkim, województwie łódzkim i stanowią użytki oznaczone symbolem B – tereny mieszkaniowe, o łącznej powierzchni 936 (dziewięćset trzydzieści sześć) metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00007619/5;

Reklama

b) nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 168 (sto sześćdziesiąt osiem) o obszarze 29 (dwadzieścia dziewięć) arów 19 (dziewiętnaście) metrów kwadratowych, położonej w Łodzi, dzielnicy Łódź-Bałuty, obrębie B-25, przy ulicy Antoniego Mackiewicza nr 5 (pięć), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00085993/0 wraz z prawem własności posadowionych na gruncie budynków stanowiących odrębną nieruchomość.

za łączną cenę 15.000.000,00 (piętnaście milionów tysięcy i 00/100) złotych netto powiększoną o podatek VAT według stawki 8% w kwocie 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy złotych i 00/100) złotych, tj. za kwotę brutto 16.200.000,00 (szesnaście milionów dwieście tysięcy i 00/100) złotych, na którą składa się:

- kwota 2.300.000,00 (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych netto za prawo własności nieruchomości opisanej pod lit a) (w tym wartość gruntu w kwocie 800.000,00 (osiemset tysięcy) złotych zaś wartość naniesień budowlanych na kwotę 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych),

- kwota 12.700.000,00 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) złotych netto za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej pod lit. b) wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość (w tym wartość prawa użytkowania wieczystego w kwocie 1.700.000,00 (jeden milion, siedemset tysięcy) złotych zaś wartość prawa własności stanowiących odrębną nieruchomość budynków oraz naniesień budowlanych w kwocie 11.000.000,00 (jedenaście milionów) złotych).

Cena sprzedaży zostanie zapłacona ze środków własnych Emitenta, w sposób następujący:

- kwota 10.500.000,00 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych przelewem na rachunek bankowy należący do Spółki pod firmą: VIART Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, najpóźniej w terminie do dnia 28 stycznia 2017 roku i odnośnie obowiązku zapłaty tej kwoty we wskazanym terminie Emitent poddał się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego;

- kwota 5.700.000,00 (pięć milionów siedemset tysięcy) złotych, przelewem na rachunek bankowy należący do Spółki pod firmą: VIART Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2017 roku i odnośnie obowiązku zapłaty tej kwoty we wskazanym terminie Emitent poddał się egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Dla wskazanych wyżej nieruchomości w dniu 18 marca 2016 roku została wydana ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Łodzi, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz układu komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi od strony ulicy Polnej, na podstawie której Spółka Viart Sp. z o.o. rozpoczęła inwestycję realizowaną pod nazwą "Apartamenty Mackiewicza”.

Nieruchomość opisana pod lit a) jest nieruchomością niezabudowaną, na której rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, natomiast nieruchomość opisana pod lit b), jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w stanie surowym zamkniętym, wybudowanym na podstawie wymienionego wyżej pozwolenia na budowę.

Opisane nieruchomości, za wyjątkiem opisanych niżej hipotek, wolne są od wszelkich zajęć, obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Opisane nieruchomości objęta księgami wieczystymi oznaczonymi numerami LD1M/00007619/5 oraz LD1M/00085993/0, zostały obciążone nie ujawnioną jeszcze hipoteką umową łączną do kwoty 15.000.000,00 zł na rzecz Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy czym Spółka Viart Sp. z o.o. zobowiązała się do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zwolnienia nieruchomości spod obciążenia oraz rozliczenia we własnym zakresie i na własny rachunek zobowiązań wynikających z umowy zabezpieczonej przedmiotową hipoteką do dnia 31 grudnia 2017 roku. Jeżeli jednak do dnia 31 grudnia 2017 roku Spółka Viart Sp. z o.o. nie doręczy Emitentowi zezwolenia spółki Central Fund of Immovables Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi na wykreślenie hipoteki, wówczas zgodnie z treścią zawartej umowy, Spółka Viart Sp. z o.o. zapłaci na rzecz Emitenta karę umowną w kwocie 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych płatną w terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku i co do wykonania tego obowiązku, Spółka Viart Sp. z o.o. poddała się egzekucji stosownie do art. 777 § 4 k.p.c.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą oznaczoną numerem LD1M/00085993/0 obciążona jest ponadto hipoteką umowną łączną do kwoty 12.788.250,00 (dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych, zabezpieczającą spłatę kredytu udzielonego Spółce Viart Sp. z o.o. na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny nr 42479/2013/13 z dnia 28 sierpnia 2013 roku, ustanowioną na rzecz Banku Spółdzielczego w Andrespolu z siedzibą w Andrespolu będącego administratorem hipoteki, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku łącznego spełnienia warunków wymienionych w treści aneksu do w/w umowy kredytowej, w postaci ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, bank zobowiązał się względem Viart Sp. z o.o. do wyrażenia zgody na zwolnienie przedmiotowej nieruchomość z hipoteki. Według oświadczenia Viart Sp. z o.o. oraz dokumentów przedstawionych przez Viart Sp. z o.o. przy zawarciu niniejszej umowy wydanie przez administratora hipoteki zgody na wykreślenie hipoteki, uzależnione jest w chwili obecnej jedynie od ujawnienia i uprawomocnienia się wpisów hipoteki w innych księgach wieczystych, na podstawie już złożonych i opłaconych przez Viart Sp. z o.o. wniosków zmierzających do ustanowienia na rzecz banku dodatkowych zabezpieczeń udzielonych sprzedającej kredytu. Tym samym Viart Sp. z o.o. wypełnił wszystkie warunki umowne niezbędne do wykreślenia hipoteki.

Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu dzisiejszym tj. 28 grudnia 2016 roku i z tym dniem na Emitenta przejdą wszystkie korzyści i ciężary związane z nabywanymi nieruchomościami.

Pozostałe warunki umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Opisana umowa jest pierwszą umową zawartą przez Emitenta ze Spółką Viart Sp. z o.o. Pomiędzy Emitentem a Spółką Viart Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania osobowe, natomiast Viart Sp. z o.o. jest akcjonariuszem Starhedge S.A. posiadającym 700.000 akcji stanowiących 9,98 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2016.

Emitent nabył przedmiotowe nieruchomości w celach inwestycyjnych, z zamiarem finalizacji realizowanych na niej inwestycji pod nazwą "Apartamenty Mackiewicza”, obejmującej budowę budynku zawierającego 80 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni od 30 do 90 m2 i łącznej powierzchni mieszkalnej PUM 5128 m2 wraz z 85 miejscami parkingowymi, z czego 81 będzie zlokalizowanych w garażu podziemnym.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-28Tomasz Bujak Członek ZarząduTomasz Bujak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »