Reklama

GTC (GTC): Nabycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Globe Trade Centre SA (Spółka) z siedzibą w Warszawie przy

Reklama

ul. Domaniewskiej 41 informuje:

W dniu 20 marca 2001 Spółka otrzymała zawiadomienie od

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) z siedzibą w

Londynie przy One Exchange Square, iż w związku z zarejestrowaniem

akcji w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez CDM Pekao SA,

EBOiR nabył 835.654 akcje serii C nowej emisji Spółki,

uprawniających do wykonywania więcej niż 5% ogólnej liczby głosów

na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Aktualnie EBOiR posiada 835.654 akcje Spółki stanowiace 5,61%

kapitału zakładowego Spółki, co uprawnia do wykonywania 835.654

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących

5,61% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Ponadto EBOiR oświadczył, że nie zamierza zwiększać swojego

udziału w Spółce w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego

zawiadomienia.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama